Europese Parlements­­verkiezingen Europese Parlements­­verkiezingen 23 mei 2019

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

1. Wintertijd

Europa moet kiezen voor permanente wintertijd.

Eens

"ChristenUnie en SGP zijn voor het afschaffen van de zomertijd. De wintertijd is de meest natuurlijke tijd voor ons land. Het is niet (meer) nodig om twee keer per jaar de klok te verzetten. Dat leidt alleen maar tot ongemak, bijvoorbeeld voor gezinnen met jonge kinderen."

"De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de klokverzetting die twee keer per jaar plaatsvindt. Deze verstoort het bioritme van de mens en zorgt daarnaast voor een stijging van het aantal aanrijdingen met in het wild levende dieren. Wetenschappers stellen dat een permanente wintertijd een gezonder alternatief is dan een voortdurende zomertijd."

"De Groenen is het eens met de afschaffing van de zomertijd in de Europese Unie. Onze voorkeur gaat uit naar het gebruik van de wintertijd het hele jaar door omdat dit beter aansluit bij de geografische lengte van ons land. We willen de klokken gelijk houden met de landen in dezelfde Noord-Zuid-strook: België, Luxemburg en Frankrijk."

"De standaardtijd (wintertijd) komt het beste overeen met onze biologische klok. Bij permanente zomertijd is het bijvoorbeeld in de winter pas om kwart voor tien in de ochtend licht. Niet wenselijk. "

Geen van beide

"Permanente wintertijd is weliswaar ideaal, maar niet haalbaar. De voorkeuren van verschillende landen lopen zo uiteen, dat een gezamenlijke positie anders dan de huidige situatie niet realistisch is."

Geen toelichting gegeven

"Zullen we het over de echte problemen hebben? :) "

Oneens

"Lidstaten moeten zelf kunnen bepalen welke tijd zij kiezen. Voor Nederland is het van belang om dezelfde tijd te kiezen als de landen om ons heen. "

"De PVV is voor het afschaffen van de wintertijd."

"De VVD wil dat Nederland in Europa partners zoekt om het huidige systeem van winter- en zomertijd te behouden. We moeten geen lappendeken aan tijden krijgen in Europa. Het is vooral van belang dat de tijd in Nederland hetzelfde is als bij naburige landen en belangrijke handelspartners ligt."

"De EU heeft hopelijk wat beters te doen dan voor iedereen te bepalen of ze zomer- en wintertijd hanteren. De effecten van omschakelen is per land en tijdzone anders. De SP is tegen verplicht omschakelen in heel Europa."

"Wat is er heerlijker dan een lange zomeravond in de zon op het terras? Als we kiezen voor de permanente wintertijd wordt het eerder donker en moet het licht in de zomer al om 21.00 uur aan. Weg lange zomeravond, maar wel een hogere energierekening. Dat willen we niet. "

"Het is belangrijk dat er geen tijdsverschillen met buurlanden ontstaan. Door het te houden zoals het is, met zowel winter als zomertijd, wordt energie bespaard omdat lampen later aan kunnen. "

"De meeste mensen zijn tevreden met het huidige systeem. 50PLUS wil alleen veranderen als het ook een verbetering betreft en in dit geval dus niets veranderen tot het tegendeel onomstotelijk is bewezen."

"We zijn voor permanente zomertijd."

"Dit is een onzinnige discussie. Iedere regio heeft haar eigen culturele ritme. Voor het Nederlandse ritme zou (ook) zomertijd langere sociale avonden geven, want "18:00 gaan we eten". We kunnen beter een discussie hebben over de 9-17h kantoortijden en de hoeveelheid files dat veroorzaakt. Een oplossing zit meer in thuiswerken, dichter bij huis en de vrijheid om eigen werkuren te kunnen kiezen."

2. Stemrecht

Jongeren vanaf 16 jaar moeten stemrecht krijgen bij de Europese verkiezingen.

Eens

"Jongeren van 16 laten meepraten over een toekomst die hen aangaat is een goede zaak. "

"Veel van wat er in de EU wordt besloten gaat juist jongeren aan. Of het nou gaat over de aanpak van klimaatverandering, het vinden van een goede baan of studeren in het buitenland. Daarom willen wij dat je vanaf 16 jaar mag stemmen. "

"Jongeren kunnen in Europa werken, belasting betalen en naar school. Daar hoort ook het recht bij om beslissen over de toekomst van de Europese Unie."

"Bij verkiezingen hebben jongeren ten onrechte geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst. Wij zijn daarom groot voorstander van een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar."

"De jeugd heeft de toekomst."

"Jongeren dienen bewust te worden gemaakt van de besluitvorming en vroeg betrokken moeten raken, want onze jongeren zijn daaraan toe. Wij zijn daarom vóór het geven van actief kiesrecht aan burgers van 16 jaar en ouder, zodat jongeren zich kunnen uiten."

"Het actief kiesrecht, het recht om een stem uit te brengen, willen we geven aan jongeren vanaf 16 jaar. Het passief kiesrecht, het recht om een plaats in te nemen in een vertegenwoordigend lichaam, willen we op 18 jaar houden. "

"Het gaat om betrokkenheid te creëren. Jong geleerd te stemmen en nadenken over de vele politieke onderwerpen, geeft dat ze later dit ook blijven doen."

Geen van beide

"Volt wil dat iedereen mee kan doen in onze democratie. Maar dit hoeft niet per se alleen bij de verkiezingen. Volt wil nieuwe manieren onderzoeken om mensen bij de politiek te betrekken zoals online burger platforms, burger-bijeenkomsten en digitaal stemmen."

Oneens

"In Nederland zijn mensen voor de wet met 18 jaar volwassen. Het CDA vindt dat stemrecht daar dan ook bij hoort."

"In Nederland is er stemrecht vanaf 18 jaar. Er hoeft hierop geen uitzondering gemaakt te worden voor Europese verkiezingen. "

"De VVD koppelt de kiesgerechtigde leeftijd aan de leeftijd waarop iemand meerderjarig wordt. Nu wordt iemand meerderjarig als hij 18 jaar wordt. De VVD sluit daarbij aan voor de leeftijd waarop iemand mag stemmen, dus 18 jaar. "

"Wij willen dat meer mensen gebruik maken van hun kiesrecht. Niet door de leeftijd te verlagen, maar door een hoger opkomst percentage te creëren onder de huidige groep mensen met stemrecht. In armere wijken wordt aanzienlijk minder gestemd dan in rijkere wijken. Het parlement is nu te weinig een afspiegeling van de maatschappij en de belangen van veel mensen worden onvoldoende gediend. Om mensen meer te betrekken willen wij een bindend correctief referendum."

"ChristenUnie en SGP zijn hier geen voorstander van. Rond 18 jaar worden veel jongeren snel zelfstandiger. Ze gaan steeds meer verdienen met (bij)banen, ze beginnen of zijn net begonnen aan hoger onderwijs. 18 jaar is ook de leeftijd waarop je zelfstandig in een auto mag rijden. Wij blijven 18 jaar daarom een goede leeftijd vinden voor het stemrecht."

"Stemrecht is een groot goed en dat recht moet bewust kunnen worden gebruikt met een bepaalde dosis aan levenservaring. 50PLUS vindt 18 jaar een prima leeftijd "

Geen toelichting gegeven

3. Ontwikkeling regio's

De EU moet minder geld uitgeven aan de ontwikkeling van arme gebieden binnen de EU.

Eens

"Wij willen dat Europa aandacht geeft aan de ontwikkeling van regio's. Maar niet meer in de vorm van eindeloze subsidies, maar door gerichte leningen."

"Terwijl Nederlanders worden geconfronteerd met lastenverzwaringen worden miljarden Nederlandse euro's weggegooid aan andere landen binnen en buiten de EU. Dit moet stoppen. Nederlanders moeten op 1 en ons geld moet aan hen worden besteed."

"De VVD wil dat de totale Europese begroting naar beneden wordt bijgesteld. Wat ons betreft kan er fors bespaard worden op de zogeheten cohesiegelden."

"Met EU-subsidies wordt veel gefraudeerd. Dat leidt tot grote verspilling van belastinggeld. In 2017 betaalde Brussel maar liefst 3 miljard euro aan subsidies uit die achteraf onterecht bleken. Het kost bovendien veel (belasting)geld om alle EU-subsidies centraal te controleren. We willen de miljarden aan Europese structuurfondsen schrappen, zodat landen minder geld hoeven af te dragen aan Europa. Het geld dat landen hiermee besparen, kunnen ze zelf doeltreffender besteden."

"Nederland draagt ieder jaar meer geld af aan de EU dan het ontvangt. Het moet niet zo zijn dat Nederlandse belastingbetalers opdraaien voor de ontwikkeling van achterstandswijken in bijvoorbeeld Bulgarije of Letland."

Geen van beide

Oneens

"Solidariteit is een belangrijke Europese waarde. Europa moet als continent groeien en beter worden, inclusief de gebieden die in economische zin achterlopen."

"Internationale solidariteit staat bij de SP voorop. Dat begint door niet toe te staan dat multinationals de armste landen nog verder de ellende in helpen door grondstoffen, kennis en werknemers weg te roven. Om leegloop tegen te gaan moeten wij de jongeren een reden geven om daar te blijven: perspectief op een fatsoenlijk inkomen. "

"Je veilig en geborgen voelen is moeilijk als de wereld om ons heen onzeker is. We leven in een wereld waar kwetsbare mensen het hardst geraakt worden door ongelijkheid, klimaatverandering en conflict. Daarom moeten wij binnen en buiten de EU investeren in de ontwikkeling van arme gebieden."

"ChristenUnie en SGP vinden investeringen in arme gebieden binnen de EU zeer belangrijk. Uiteindelijk heft de hele EU er baat bij dat achtergesteld gebieden zich kunnen blijven ontwikkelen. Uiteraard moet dat wel op eerlijke en transparante wijze gebeuren. Misbruik van en fraude met EU-fondsen is onacceptabel."

"Wij zijn solidair met minder welvarende regio’s. Cohesiebeleid en structuurfondsen moeten zich concentreren op de minst welvarende regio’s in de minst welvarende landen van de EU en op grensoverschrijdende projecten."

"Het Marshallplan werd na WOII door de VS opgezet en door deze investeringen kon de economie groeien, waardoor aan beide zijden de welvaart is gestegen. Europa doet dit ook in arme regio's binnen de EU en als daar de welvaart groeit kunnen wij onze producten en diensten daar leveren. "

"Eigen verantwoordelijkheid."

"We zijn een unie in lusten en lasten. Lid-staten die een te hoge staatsschuld hebben, moeten worden gesaneerd. De staatsschuld moet onder de 60% van het BBP blijven of daar weer onder gebracht worden. Dit moet wel op een sociale manier gebeuren. "

"We willen een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking naar 1% van het bnp."

"Iedere regio heeft recht op een bestaansrecht. Wanneer de armoede niet meer te overwinnen is, dan trekken de jongere generaties weg om elders te gaan werken en te overleven. Armere regio's hebben juist ook recht op behoud van de sociale infrastructuur."

"Volt is voor een sociale Unie waarin we niemand achterlaten. Daarom wil Volt investeren in arme gebieden. Dit is goed voor die gebieden, maar juist ook voor de rest van de Unie."

4. Griekenland

Een deel van de Europese leningen aan Griekenland moet worden kwijtgescholden.

Eens

"Een gezond Griekenland dat niet zucht onder uitzichtloze leningen is in ieders belang. Indien Griekenland betekenisvolle hervormingen door heeft gevoerd, mag daar beperkte kwijtschelding tegenover staan."

"De Europese leningen waren er op gericht om de banken te helpen en te voorkomen dat de Euro zou instorten. Niet om de Grieken te helpen. Het zijn nu de gewone Grieken die de molensteen van 288,7 miljard om hun nek hebben hangen. Door gedeeltelijke kwijtschelding krijgt de Griekse economie meer ruimte om te groeien en is de kans groter dat zij het overige deel wel kunnen terugbetalen."

"Om Griekenland perspectief te bieden op een houdbare staatsschuld en economisch herstel, moet een deel van de Europese leningen aan dat land kwijtgescholden worden. Bij schuldverlichting moeten allereerst de private crediteuren aangeslagen worden."

"Lidstaten die dreigen te bezwijken onder hun schuldenlast moeten hulp krijgen bij de wederopbouw van hun economie op een manier die te dragen is door de bevolking en niet destructief is voor dieren, natuur en milieu. Verantwoorde schuldsanering vormt daarbij het uitgangspunt. Dit is alleen een duurzame oplossing in combinatie met andere maatregelen, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijkheden om lidstaten, voor welke de euro tot problemen leidt, monetaire autonomie terug te geven."

"Als schulden te hoog zijn kan een land zich niet op de gewenste manier ontwikkelen. Het is beter dat de Griekse economie aantrekt waardoor Nederland haar export naar Griekenland kan vergroten."

"Het overgrote deel, tot het geheel. vandeRegio namens diverse partijen in ons netwerk, verlangt nog altijd openheid van zaken van de ECB en Europese Commissie in deze kwestie. Wij hebben het drama van 2016 ervaren als niet correct verlopen. Het gebrek aan transparantie laat twijfelen of er niet meer speelt wat "verbloemd" wordt door het leningen te noemen."

"Volt wil dat landen zich aan afspraken houden. Dit geldt ook voor terugbetalen van leningen. Maar te hard vasthouden aan volledig terugbetalen is niet altijd de beste oplossing. Onder bepaalde voorwaarden moet het mogelijk zijn om een deel kwijt te schelden"

Geen van beide

"Zo lang Griekenland in de eurozone zit, moet ze haar schulden afbetalen. Het zou echter beter zijn voor Griekenland om op gecontroleerde wijze de euro te verlaten. Dat zou dan wel samen kunnen gaan met een gedeeltelijke kwijtschelding. Met een eigen munt en lagere schulden heeft Griekenland weer perspectief op groei."

Oneens

"Met Griekenland is afgesproken dat ze hun financiële doelstellingen moeten halen. Griekenland voldoet hier momenteel niet aan, van verlichting van de terugbetaling kan dus geen sprake zijn. Van kwijtschelden kan helemaal geen sprake zijn."

"Het is tijd dat onze eigen mensen weer op 1 komen te staan. Stoppen met het steunen van zwakke Europese landen."

"Schulden horen niet doorgeschoven te worden. Ieder land is verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn eigen huishoudboekje."

"Steun aan Griekenland is de afgelopen jaren nodig geweest, in het belang van Griekenland, de EU en Nederland. De Grieken zijn daarbij onder andere geholpen met langere looptijden en lagere rentes op de schulden. Het is nu van belang dat Griekenland het geleende geld ook netjes terugbetaalt. Kwijtschelding is nu niet aan de orde. "

"De Grieken moeten hun huishouden zelf op orde brengen."

"Er zou onderzocht moeten worden of de Griekse staatsschuld kan worden omgezet in Europese voorwaardelijke eeuwigdurende obligaties, die als een nieuw ruilmiddel kunnen worden ingezet in de Europese economie. Op deze manier wordt de Griekse schuldenproblematiek verlicht."

"De bestaande oplossing van langlopende leningen tegen een lage rente voldoet."

Geen toelichting gegeven

5. Veehouderij

De EU moet grootschalige veehouderij ontmoedigen.

Eens

"D66 wil dat schaalgrootte niet meer de belangrijkste factor is voor het inkomen van landbouwers. Een transitie naar kringlooplandbouw is nodig, waarbij we met minder grondstoffen en minder dieren, meer en beter voedsel produceren."

"De PVV is voor het ontmoedigen van grootschalige veehouderij maar het blijft een nationale aangelegenheid. "

"Grootschalige veehouderij gaat ten koste van milieu en dierenwelzijn. Het Europese landbouwbeleid moet daarom niet langer gericht zijn op productievergroting maar op regionale voedselvoorziening die onze leefomgeving niet aantast. "

"Wij willen eerlijker, duurzamer en gezonder voedsel, met respect voor mens, milieu en dier. "

"Wij stimuleren kleinschalige, diervriendelijke landbouw. In iedere stap van de veehouderij staat dierenwelzijn voorop. Megastallen horen hier niet bij."

"De huidige veehouderij is onhoudbaar. Jaarlijks worden in de EU meer dan 7 miljard dieren gehouden en geslacht voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Dat levert onaanvaardbaar dierenleed en een enorme milieubelasting op. De Partij voor de Dieren wil dat het Europese landbouwbeleid volledig op de schop gaat. Met als ultiem doel een ecologische, diervriendelijke landbouw die gezond voedsel produceert en niet afhankelijk is van import die ten koste gaat van mensen en dieren elders."

"Grootschalige veehouderij in druk bevolkte gebieden brengt schade toe aan de volksgezondheid en dan moet er een keuze worden gemaakt tussen mens en economie. De agrarische sector zou zich meer op gezondheid moeten richten met hoge prijzen, in plaats van het produceren van kilo knallers. "

"JEZUS LEEFT wil kleinschalige veehouderij."

"Uiteindelijk moeten wij als Unie af van megastallen. Er zal dan ook steun moeten komen vanuit de EU bij deze omschakeling."

"Niet alleen de EU maar de lidstaten ook; dat is beter voor mens, dier en milieu."

"Het behouden van een menselijke maat, helpt met het garanderen van een kwaliteit van leven voor het dier. Terugdringen van de stress. De grootschaligheid van de vleesindustrie werkt gesleep met dieren in de hand omdat de kosten van slacht en verwerking elders net iets goedkoper is. Door de veehouderij te betrekken bij de regionale circulaire economie krijgen we een duurzamere productie van vlees."

"Volt wil veehouders stimuleren om te investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. Het moet gaan om kwaliteit en niet om kwantiteit."

Geen van beide

"De duurzaamheid hangt niet af van de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen ook veel aan duurzaamheid en dierenwelzijn doen en juist door schaalgrootte goede investeringen doen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat alle veehouderijen, groot of klein, blijven werken aan duurzaamheid."

Oneens

"Grootschalig is niet perse een probleem. Het CDA wil een Europa dat investeert in familie- en gezinsbedrijven, en dan met name jonge boeren. Dit kunnen ook samenwerkende bedrijven zijn."

"Niet de schaal maar de naleving van de regels is van belang, waarbij naleving op dierenwelzijn en diergezondheid leidend zijn."

Geen toelichting gegeven

6. Uitkering

Het moet moeilijker worden voor EU-burgers om in een ander land een uitkering te ontvangen.

Eens

"De regels moeten strenger, zodat we misbruik kunnen voorkomen. Tegelijkertijd willen we garanderen dat echte grenswerkers, bijvoorbeeld mensen die werken in Duitsland maar wonen in Nederland, zekerheid hebben. Daarvoor is betere afstemming tussen lidstaten nodig."

"De Nederlandse sociale zekerheid staat door immigratie van binnen en buiten de EU onder zware druk. Wij willen onze uitkeringen beschermen voor onze eigen mensen. Nederlanders moeten op 1 en ons geld moet aan hen worden besteed."

"Het is heel normaal dat voordat je een uitkering ontvangt een bijdrage hebt geleverd aan het sociale stelsel van een lidstaat. Op dit moment kunnen EU-burgers een Nederlandse uitkering ontvangen zonder nauwelijks een bijdrage te hebben geleverd aan de sociale zekerheid van Nederland. Dat ondermijnt de solidariteit."

"WW-uitkeringen hier zijn vele malen hoger dan het minimumloon in Oost-Europa. Dat helpt niet om mensen weer aan het werk te krijgen. Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om te controleren of iemand elders in Europa serieus werk maakt van het vinden van een baan. De WW wordt nu vooral door werkgevers misbruikt om uitzendkrachten op vakantie te sturen zodra ze te duur worden."

"Om ons sociaal zekerheidsstelsel ook op lange termijn te kunnen waarborgen, moet frauderen en onterecht gebruik van (werkloosheids)uitkeringen worden tegengegaan. Uitkeringstoerisme ondermijnt de solidariteit. "

"Een uitkering is gebaseerd op de welvaartsnorm in een land en wordt gezamenlijk betaald uit solidariteit voor mensen die geen werk meer hebben. Er horen ook verplichtingen bij een uitkering en met medeneming van de uitkering naar een ander land zou dat kunnen betekenen dat zo iemand dan op een andere manier wordt behandeld dan een inwoner uit het land zelf. "

"Verantwoordelijkheid van eigen land."

"Om de kosten van de uitkering gedeeltelijk te compenseren met de besteding van de uitkering in het uitkerende land."

"De WW export naar Polen heeft al laten zien dat er gefraudeerd wordt met de Nederlandse sociale voorzieningen. Dit soort 'welvaartstoerisme' moet per direct stoppen."

Geen van beide

"ChristenUnie en SGP vinden dat EU-burgers die een echte bijdrage hebben geleverd aan een ander land, bijvoorbeeld door er al jarenlang te werken, ook recht hebben op sociale voorzieningen. Maar de Nederlandse regels blijven wel gelden. Zo kan een werkloosheidsuitkering alleen worden gegeven als de ontvanger ook echt probeert te solliciteren. Als dit niet controleerbaar is, moet de uitkering kunnen worden stopgezet."

"Uitkeringen zijn er om mensen te helpen, maar daar mag geen misbruik van gemaakt worden. Volt wil het systeem toegankelijk houden voor mensen die recht hebben op een uitkering. Daarnaast wil Volt fraude tegengaan."

Oneens

"Met name als het gaat om uitkeringen uit werk waarover netjes sociale premies zijn afgedragen, moeten we geen extra barrières opwerpen. "

"Als je hebt gewerkt en netjes belastingen en premies hebt betaald, moet je kunnen rekenen op een uitkering. Of dat nou in het land is waar je hebt gewerkt of in een andere lidstaat. Tegelijkertijd willen we iedere vorm van fraude en misbruik keihard aanpakken. Daarvoor zijn extra waarborgen nodig. "

"De EU vergemakkelijkt het wonen en werken over de grens door betere regels te maken voor het meenemen van uitkeringsrechten en voorzieningen voor mensen met een beperking. Misbruik wordt tegengegaan door uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten en uitkeringsinstanties van verscheidene landen mogelijk te maken."

"Wij willen een open en vrij Europa. Wonen en werken over de grens, betekent dus ook de mogelijkheid voor het meenemen van uitkeringsrechten en voorzieningen. Door het uitwisselen van gegevens tussen de uitkeringsinstanties en belastingdiensten kan misbruik worden tegengegaan. "

"De keerzijde van het vrije verkeer van mensen is dat het niet alleen om arbeid en winst gaat, maar ook om zorg en bestaanszekerheid. Discriminatie op basis van nationaliteit zou in Europa niet getolereerd moeten worden. Ieder land of regio is verantwoordelijk voor wie zich op haar grondgebied begeeft."

7. Statiegeld

Het Europees Parlement moet statiegeld op plastic flessen in de hele EU afdwingen.

Eens

"We moeten ernaar streven om zo min mogelijk plastic in de natuur terecht te laten komen. Daartoe moeten we plastics uitbannen, die slechts een keer gebruikt worden. Statiegeld is een eenvoudige en effectieve manier om dat doel te bereiken."

"Voor een mooie en schone wereld moeten we strijden tegen verspilling van plastic. Plastic vervuiling bedreigt ons milieu en het leven in onze oceanen. Het systeem van statiegeld zorgt dat recyclen loont en we zien dat het plastic verspilling en vervuiling tegengaat. "

"Het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal moet aan banden worden gelegd. Meer hergebruik, ook door middel van nieuwe technieken moet actief gesteund en ontwikkeld worden."

"Statiegeld is een goed middel om ervoor te zorgen dat we minder afval maken en minder grondstoffen nodig hebben. Wij kiezen voor een circulaire economie: een economie die zuinig is op grondstoffen en ze in een kringloop houdt. "

"Zwerfafval is een wereldwijd probleem. Een steeds grotere hoeveelheid afval vervuilt onze natuur en onze zeeën en oceanen. Statiegeld helpt: in landen waar statiegeld op blikjes en plastic wordt geheven vind je ze nauwelijks meer terug op straat of in het milieu. We willen het huidige statiegeldsysteem in de lidstaten daarom uitbreiden."

"Plastic is een zo vervuilend product dat als het in de natuur terecht komt en bij maaien wordt versnipperd tot hele kleine microdeeltje, waardoor het zelfs ongemerkt in ons eten terecht komt. 50PLUS is voor statiegeld op alle verpakkingen omdat daarmee minder wordt weggegooid. In Duitsland werkt het al goed, nu de rest van de wereld nog. "

"Goed voor het milieu."

"DENK is vóór het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes, zodat zwerfafval vermindert. Zo dienen wij ook ons gebruik van plastic en microplastic, in veel van onze producten, te herzien. Het is tijd om de plasticvervuiling in de zeeën en oceanen (plastic soup) tegen te gaan."

"De oceanen zitten vol met plastic. De weerzinwekkende beelden van de maaginhoud van overleden zeezoogdieren en zeevogels getuigen hiervan op indringende wijze. Het is een ingrijpend mondiaal probleem waarbij zowel de Europese Unie als Nederland voorop moeten lopen om de schade te beperken."

"Het gaat om het terug dringen van plastic zwerfafval en verantwoordelijkheid nemen tot de plasticsoep. Statiegeld is een goed middel om plastic zwerfafval terug te dringen, maar het is ook niet de enige strategie. Iedere regio moet haar eigen oplossing mogen kiezen in de verantwoordelijkheid nemen de achterliggende problematiek te overwinnen. Fabrikanten van verpakkingen zouden ook verplicht moeten worden om te zoeken naar biologisch afbreekbare alternatieven."

"Plastic afval is een groot probleem. Volt is voorstander van maatregelen, zoals statiegeld, zodat de plasticsoep in de zee minder wordt. "

Geen van beide

Oneens

"Afvalverwerking kan het beste door de overheden worden georganiseerd die dicht bij burgers staat. Dat is niet aan Europa. Statiegeld doe je beter lokaal. De EU heeft wel onzinnig wegwerpplastic verboden."

"Weer een voorbeeld van verregaande EU-bemoeienis. De PVV is tegen. Het is aan de lidstaten zelf hoe om te gaan met het al dan niet belasten van plastic flessen."

"De VVD vindt het aan de lidstaten zelf om te bepalen hoe zij omgaan met de aanpak van afvalinzameling en zwerfafval."

"Wij zijn voorstanders van statiegeld op plastic flessen maar vinden dit geen taak van de Europese Unie."

"Lidstaten gaan zelf over het wel of niet invoeren van statiegeld. "

8. Referendum

Het moet mogelijk worden om in alle EU-landen gelijktijdig een referendum te houden over Europese besluiten.

Eens

Geen toelichting gegeven

"Burgers hebben steeds minder vertrouwen in de politiek en herkennen zich vaak niet in de beslissingen die door de politieke EU voor hen genomen worden. Politieke beslissingen moeten we daarom ook in Den Haag nemen en niet in Brussel. De PVV is voor meer directe democratie middels referenda ook op het gebeid van Europese besluiten. "

"Zwaarwegende besluiten moeten via een referendum worden voorgelegd aan de bevolking. Het is prima als landen dit gelijktijdig organiseren."

"Je wilt er in Europa zeker van kunnen zijn dat je stem wordt gehoord. Bij belangrijke besluiten die heel Europa aangaan moet het daarom mogelijk worden om in alle EU-landen tegelijkertijd een referendum te houden. "

"Een referendum kan, mits deze wordt ingebed in een goed democratisch debat, een aanvulling zijn op de representatieve democratie."

"De stem van het volk klinkt onvoldoende door in de Europese besluitvorming. De PvdD wil een correctief bindend referendum houden bij verstrekkende besluiten. Bijvoorbeeld als er plannen zijn om bevoegdheden of macht over te dragen aan internationale instellingen zoals de Europese Unie. "

"50PLUS is voorstander van het raadplegen van de bevolking bij heel belangrijk beslissingen. Wij zijn tegen een referendum met alleen voor of tegen, omdat deze eenvoudig zijn te beïnvloeden door populisten en schreeuwers. Wij willen een nieuwe vorm voor een referendum waarbij meerdere vragen moeten worden beantwoord om te bepalen of men voor of tegen is."

"Inspraak voor iedere inwoner."

"DENK is voor een referendum, maar wij zijn wel voor een raadgevend referendum en niet een bindend referendum."

"De EU blijft uitbreiden met regelgeving die vaak niet in het belang is van Nederland. Nederlanders moeten aan de noodrem kunnen trekken. Daarom is er de noodzaak van een bindend referendum waarin de bevolking zich kan uitspreken."

"Zowel over de mogelijkheid om een referenda te houden, evenals de mogelijkheid om gelijktijdig dat te doen. Op die manier wordt de raadpleging bij de inwoners van de EU gelegd en beïnvloed de (tussen)uitslag niet het stemgedrag in een andere regio/land."

Geen van beide

"Volt wil gebruik maken van nieuwe manieren om mensen echt te betrekken bij besluitvorming, zoals digitale burger platforms, burger-bijeenkomsten en digitaal stemmen. Zodat mensen van begin af aan betrokken zijn en niet alleen aan het einde de beslissing moeten nemen."

Oneens

"Het CDA is geen voorstander van referenda. Het Europees Parlement wordt democratisch gekozen en neemt daarom de besluiten. "

"De VVD is geen voorstander van het referendum, dus ook niet van een referendum over Europese besluiten. Beleid bestaat uit meer dan alleen voor of tegen een (wets-)voorstel te stemmen."

"ChristenUnie en SGP vinden dat lidstaten zelf moeten beslissen of ze een referendum willen houden."

"Gezien de verscheidenheid binnen de Europese Unie zullen veel besluiten te complex zijn om aan een Europees referendum te worden onderworpen."

9. Sancties

De EU moet de sancties tegen Rusland afbouwen.

Eens

"Overdreven sancties tegen Rusland helpen niet."

"De relatie tussen Europa en Rusland is sinds de annexatie van de Krim en de aanslag op MH17 enorm gespannen. De economische sancties hebben vooral het midden- en kleinbedrijf en de inwoners getroffen, maar heeft voor weinig politieke resultaten gezorgd. "

"De sancties op levering van voedsel moet per direct worden gestopt omdat de bevolking van Rusland lijdt zonder dat ze invloed hebben op het politieke handelen. De EU moet zich minder afhankelijk opstellen van Trump."

"Goede buur is beter dan een verre vriend."

"Het jarenlang handhaven van sancties zonder dat dit resultaten leidt is volgens ons af te raden."

"De Rusland boycot is vooral schadelijk voor onze agrarische sector. Nederland heeft belang bij goede (economische en diplomatieke) betrekkingen met Rusland. Het is dan ook verstandig de banden met Rusland te normaliseren."

"Desondanks de inmenging in Oekraïne, moet er naar een gezonde relatie met Rusland worden gezocht, inclusief een passende manier van bijsturing en diplomatie. Sancties hebben alleen nut wanneer het land de reden begrijpt en de principebezwaren ook kan voelen."

Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Oneens

"Rusland heeft illegaal grondgebied van een ander land geannexeerd en bezet nog altijd grondgebied van een aantal soevereine buurlanden. Op het Europees continent bovendien. Het land verstoort actief de Europese eenheid en bedreigt EU-lidstaten aan zijn grens. Al met al is er geen reden, om Rusland te belonen door sancties af te bouwen."

"Zolang Russische troepen nog steeds grote delen van andere Europese landen bezet houden, kan er geen sprake zijn van een afbouw van sancties."

"De sancties tegen Rusland zijn er met een reden. Zodra Rusland de illegale annexatie van de Krim terugdraait en stopt met militaire interventies in andere landen en het ondermijnen van de internationale rechtsorde zou het afbouwen van sancties aan de orde kunnen zijn."

"Wij willen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt om de daders van MH17 op te sporen en te berechten. Zolang Rusland dat niet doet, moeten de sancties blijven. "

"Rusland is actief bezig Europa te destabiliseren. Het werkt ook volstrekt onvoldoende mee aan de afwikkeling van de MH-17 ramp en de Nederlandse inzet om de verantwoordelijken voor de rechter te krijgen. In Rusland zelf wordt de oppositie hardhandig onderdrukt. Europa moet, samen met partners als Japan en de Verenigde Staten, laten zien dat het sterk staat tegenover deze dreiging."

"Na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd - de annexatie van de Krim, de inval in het oosten de Oekraïne, het neerhalen van de MH17, de militaire steun aan Assad in Syrië, de dodelijke gifaanvallen op tegenstanders van Poetin - is dit niet het goede moment om de sancties tegen Rusland af te bouwen."

"Met het oog op de Russische betrokkenheid bij het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne, steunt de PvdD de sancties zoals het exportverbod voor wapens en gerelateerde producten."

"Het veroveren van de Krim, een deel van Oekraïne, ging tegen het internationale recht in. Rusland neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de vliegtuigramp MH17. Daarom moeten de sancties blijven."

10. Uitbreiding

De EU moet afzien van verdere uitbreiding van het aantal lidstaten.

Eens

"Pas als een land voldoet aan alle voorwaarden, komt het in aanmerking voor EU lidmaatschap. Geen enkel land voldoet momenteel aan de eisen om lid te worden van de EU. Dat zien we ook niet gebeuren in de aankomende jaren."

"De PVV wil geen Europese superstaat. De EU moet stoppen met de uitbreiding en Nederland moet uit de EU."

"De EU is te snel te groot geworden. De SP heeft altijd gewaarschuwd voor een te snelle uitbreiding met landen die er nog niet klaar voor waren. Een nieuwe uitbreidingsronde is nu dan ook echt niet aan de orde. We zien al hoe fout het gaat in landen als Polen en Hongarije, als het gaat om het respect voor de democratische rechtsstaat. Criteria waaraan landen moeten voldoen voordat ze kunnen toetreden tot de EU, zoals onafhankelijke rechtspraak en persvrijheid, moeten streng worden toegepast."

"Hoe groter de EU is geworden, hoe meer de Europese regels die van de laagste gemene deler zijn geworden. Vooral op het gebied van dierenwelzijn is dit pijnlijk duidelijk geworden. Al jaren heeft Europa geen wetten meer aangenomen om het immense dierenleed in de intensieve veehouderij tegen te gaan. Sterker nog: zelfs bestaande regels worden niet nageleefd. Europa is te snel uitgebreid met landen die daar niet klaar voor waren. We zijn tegen de toetreding van nieuwe lidstaten. "

"De EU verliest steeds meer het vertrouwen van de burgers. De EU moet eerst haar organisatie weer terugbrengen naar de uitgangspunten van weleer en stoppen met uitbreidingen en geldverspilling. Eerst het vertrouwen weer terughalen om te voorkomen dat elke lidstaat in een soort van chaotische Brexit terecht komt. 50PLUS wil de organisatie hervormen tot een drietal kerntaken, minder geld uitgeven en komen tot een Europa 2.0."

"JEZUS LEEFT wil geen uitbreiding maar opheffing van de EU."

Geen toelichting gegeven

"Expansiedrang mag niet een doelstelling zijn van de Unie. Wanneer een land toetreding wenst, moet dat mogelijk blijven. Na zorgvuldige onderhandeling zal een gelijkwaardige relatie ontstaan. Een uitbreidingsstop zal zorgen voor een verbetering van de relatie van huidige lidstaten."

Geen van beide

"EU-uitbreiding is op dit moment niet aan de orde. Kandidaat-lidstaten moeten duurzaam voldoen aan alle toetredingscriteria. "

"Uitbreiding van de Europese Unie moet voldoen aan enkele expliciete voorwaarden. Allereerst de strikte, individuele toepassing van alle toetredingscriteria van Kopenhagen en ten tweede mag de toetreding van een land niet het effectief functioneren van de EU in gevaar brengen (absorptiecapaciteit). Op basis van de huidige stand van zaken in de uitbreidingslanden is toetreding voorlopig niet aan de orde."

Oneens

"De EU heeft veel baat gehad bij uitbreidingen en vice versa hebben de nieuwe lidstaten veel baat bij de EU. Mits de landen er klaar voor zijn, moet de EU openstaan voor verdere uitbreiding."

"Landen kunnen alleen toetreden tot de EU als zij aan de strenge toetredingseisen voldoen. Landen waar de onafhankelijke rechtspraak, de persvrijheid, burgerrechten en vrije verkiezingen onder druk staan, zijn niet rijp voor lidmaatschap."

"Het vergroten van de Europese Unie is niet een doel op zich. De uitbreiding heeft ook grenzen. De landen van de Westelijke Balkan moeten de mogelijkheid krijgen om toe te treden tot de Europese Unie als zij voldoen aan de voorwaarden die voor alle landen gelden. Deze hervormingen zijn een project voor de lange termijn."

"Met het mogelijke wegvallen van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, ontstaat een groot gat in de inkomsten van de Europese Unie en de omvang van de gemeenschappelijke markt. Wij zijn daarom voor toetreding tot de EU van Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Bosnië Herzegovina en Turkije, indien aan de voorwaarden voldaan is."

"De Groenen ondersteunt de uitbreiding op termijn van de Europese Unie met de landen in de Balkan. "

"Volt is voor uitbreiding, maar die landen moeten dan wel aan onze strenge eisen voldoen. Zonder uitzonderingen. Zoals een onafhankelijke rechterlijke macht, vrije pers en hun financiën op orde."

11. Asielzoekers

Asielzoekers moeten evenredig over de EU-lidstaten worden verdeeld.

Eens

"De zwaarste lasten worden momenteel gedragen door een handvol landen, waaronder Griekenland en Italië. Deze landen zijn overbelast. Ons migratiestelsel is zo sterk als de zwakste schakel, daarom moeten we de lasten evenredig verdelen."

"Zeker bij een noodsituatie zoals in 2015, moeten alle landen hun verantwoordelijkheid nemen. Wij willen inzetten op het voorkomen van toekomstige noodsituaties."

"We hebben in Europa afspraken gemaakt over het verdelen van vluchtelingen over alle EU-landen. De VVD vindt dat elke lidstaat zijn fair share moet nemen en de gemaakte afspraken moet nakomen. Zo’n ongecontroleerde stroom vluchtelingen naar Nederland als in 2015, die we bijna niet aankonden, mag niet meer gebeuren. De VVD streeft daarom op termijn naar opvang van vluchtelingen in de regio. Zo kunnen we mensensmokkel beperken en voorkomen dat mensen aan die levensgevaarlijke overtocht beginnen."

"Vluchtelingen die in de EU asiel hebben gekregen worden eerlijk over de lidstaten verdeeld. Hierbij neemt Nederland een evenredig deel voor zijn rekening. De EU moet een financiële ‘wortel en stok’ hanteren om te bevorderen dat andere lidstaten hetzelfde doen."

"Als Europese lidstaten als Hongarije en Polen willen profiteren van fondsen van de Europese Unie en van vrij personenverkeer binnen Europa, moeten ze ook deelnemen aan wat daar bij hoort: een eerlijke verdeling van de vluchtelingen die asiel krijgen in Europa."

"ChristenUnie en SGP bepleiten een vast verdelingsmechanisme dat tijdens crisissituaties kan worden geactiveerd, waarbij onder strikte voorwaarden bepaalde groepen vluchtelingen kunnen worden overgenomen van lidstaten die overbelast zijn. Lidstaten die hier niet aan mee willen doen dienen een financiële bijdrage te leveren."

"Door de huidige Europese regels hebben landen aan de Middellandse Zee te maken met veel vluchtelingen. GroenLinks wil dat asielzoekers eerlijker worden verdeeld over de lidstaten van de EU."

"Alle lidstaten zijn het eens met de waarden en normen. Asielzoekers waarvan blijkt dat ze terecht in Europa een verblijfsvergunning krijgen die moeten dan ook door alle lidstaten evenredig worden opgenomen. De asielprocedures mogen volgens 50PLUS maximaal 6 maanden duren en dan moet duidelijk zijn of de vluchteling kan blijven of terug moet. Bij tegenwerking gaat de vluchteling automatisch terug. "

"Uiteraard."

"Het Europees migratiebeleid dient zodanig hervormd te worden dat vluchtelingen overal in Europa dezelfde kwalitatieve bescherming krijgen. Europa dient menswaardiger beleid te voeren op het gebied van vluchtelingen, een waardige opvang van asielzoekers en een eerlijke spreiding van vluchtelingen over Europa. Het niet naleven van het Europees asielbeleid dient streng bestraft te worden."

"We zetten ons in voor een gemeenschappelijk EU-asielbeleid."

"De EU-landen moeten elkaar helpen. Het is een gezamenlijk probleem dat de afgelopen jaren in Griekenland en Italië "de vluchtelingen aanspoelden". Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan en tentenkampen passen niet in die visie."

"Alle landen moeten meehelpen. Volt wil dat asielzoekers humaan opgevangen worden en snel duidelijkheid krijgen over hun situatie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we de asielzoekers helpen en het weinig negatief effect heeft op de Europese bevolking. Samen kunnen wij deze uitdaging omdraaien in een kans."

Geen van beide

Oneens

"De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. Opzeggen Schengen-verdrag en invoering nationale grenscontroles. We willen een totale asielstop en sluiten de grenzen voor alle immigranten uit islamitische landen. "

"De Partij voor de Dieren pleit voor gedeelde solidariteit, maar de verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet in handen blijven van de individuele lidstaten en dus ook van Nederland. "

"FVD wil dat er wordt vastgehouden aan het Dublin-systeem, waarbij asielzoekers een aanvraag moeten indienen in het eerste veilige land dat ze aandoen. "

12. Dierproeven

Dierproeven voor de ontwikkeling van medicijnen moeten in de hele EU verboden worden.

Eens

"Met nieuwe technieken kunnen dierproeven vrijwel altijd vervangen worden door alternatieven. Dat voorkomt onnodig dierenleed. Bovendien zijn de resultaten van proeven op dieren vaak niet toepasbaar op mensen. Daarom moeten we stoppen met dierproeven tenzij er echt geen alternatief is."

"Dierproeven moeten worden uitgefaseerd. Als eerste stap worden zulke proeven alleen nog toegestaan als dat de enige manier is om een substantiële verbetering van de volksgezondheid te bereiken."

"Elk jaar worden in Europa de meest gruwelijke experimenten uitgevoerd op meer dan 11 miljoen dieren. We willen dat Europa flink investeert in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken en het gebruik van proefdieren zo snel mogelijk uitfaseert. Dat is in het belang van dier én mens: 90% van de dierproeven heeft geen enkele betekenis voor de mens. Het onderzoek kost veel levens van proefdieren, maar levert weinig op."

"Daar zijn dieren niet voor geschapen."

"Er worden genoeg alternatieven ontwikkeld. Een verbod zou de inzet van dierproeven drastisch terugdringen. In gevallen van uiterste medische noodzaak moet de EU wel een vergunning kunnen afgeven. Een dierproef blijft wenselijker dan het doen van proeven met mensen."

Geen van beide

"Alternatieven voor dierproeven moeten toegepast worden indien beschikbaar. Indien niet beschikbaar, in uitzonderlijke gevallen, is D66 niet voor een verbod."

"Op lange termijn wil Volt dat dierproeven verboden worden, maar er moet wel eerst een alternatief gevonden worden. Daarom wil Volt meer geld steken om alternatieven te vinden."

Oneens

"Dierproeven zijn essentieel voor het testen van medicijnen. Er zijn geen veilige alternatieven beschikbaar. Nu stoppen met dierproeven kost mensenlevens. Maar dierproeven voor cosmetica en niet-mensreddende zaken is wel al verboden."

"De PVV is voor het volledig afbouwen van dierproeven. De ontwikkeling van medicijnen voor zware medische aandoeningen mogen we echter niet uit het oog verliezen. Wanneer er betrouwbare alternatieven zijn voor de ontwikkeling van medicijnen dan ook volledig afbouwen van dierproeven. "

"Inzet op proefdiervrije innovaties is van groot belang. Er is echter nog niet voor iedere dierproef een goed alternatief beschikbaar en er mag geen sprake zijn van het zomaar afbouwen van dierproeven waardoor de volksgezondheid in gevaar komt."

"Dierproeven in de EU moeten tot een absoluut minimum worden beperkt op basis van een strenge toets van maatschappelijk nut en medische relevantie. Als er alternatieven voor handen zijn, worden die verplicht gesteld. Onderzoek naar alternatieven voor dierproeven wordt zoveel mogelijk gesteund."

"ChristenUnie en SGP vinden dat het aantal proefdieren omlaag kan en moet. In de praktijk is een verbod helaas nog niet haalbaar. Maar alternatieven verdienen alle steun."

"Als er mensen geholpen kunnen worden met nieuwe medicijnen dan liever proeven op dieren dan op mensen."

"Dierproeven dienen alleen toegestaan als dat werkelijk de enige manier is om een verbetering van de volksgezondheid te bereiken. Er dient altijd wel eerst gekeken te worden naar alternatieven."

"We willen de dierproeven beperken maar niet op korte termijn geheel verbieden."

Geen toelichting gegeven

13. Huwelijken

De EU moet lidstaten aanmoedigen om huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht te erkennen.

Eens

"Openstelling van het huwelijk voor iedereen moet in heel Europa normaal zijn."

"Het Europees Hof heeft bepaald dat alle lidstaten de rechten die horen bij huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht moet erkennen. De Europese Commissie moet er op toezien dat dit ook gebeurt."

"De PVV is voor het erkennen van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Het is een nationale aangelegenheid. "

"Iedereen moet kunnen houden van wie hij of zij wil en zichtbaar zichzelf kunnen zijn. De VVD is er trots op dat Nederland het eerste land was waar het huwelijk met een partner van hetzelfde geslacht erkend werd. Alle EU-lidstaten moeten de rechten van paren van gelijk geslacht respecteren. "

"Acceptatie van LHBTI-rechten ontstaat niet door dictaten vanuit Brussel. Deze strijd moet van onderop komen. Mensenrechten bewegingen zoals LHBTI-organisaties moeten de steun van de EU krijgen. Intimidatie en tegenwerking van hen die pleiten voor huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht is onacceptabel."

"Liefde is liefde, of dat nou tussen een vrouw en een man is of tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Wij willen dat iedereen kan trouwen, los van je seksuele geaardheid. Als je in Nederland met je geliefde getrouwd bent, moet dat huwelijk ook in andere lidstaten geldig zijn."

"De EU moet zich inzetten voor het afschaffen van wettelijke discriminatie van paren van gelijk geslacht ten opzichte van paren van verschillend geslacht."

"Alle EU-lidstaten dienen het uiterste te doen om discriminatie van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+) te voorkomen. Europese lidstaten worden aangespoord om de burgerlijke staat van hun wederzijdse inwoners te erkennen. Dat je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht mag in geen enkele lidstaat betekenen dat jij en je partner worden gediscrimineerd."

"De EU is gebaseerd op menselijke waarden en vrijheden voor alle Europeanen. Om volwaardig mee te kunnen doen in de Europese samenleving moet iedereen die dat wenst in het huwelijk kunnen treden. Om geen onderscheid te maken tussen mensen ongeacht hun geslacht, kleur, religie of seksuele geaardheid heeft Henk Krol van 50PLUS het voor iedereen opengesteld huwelijk mogelijk gemaakt. De vrijheden gelden in de hele Europese Unie, dus ook het opengestelde huwelijk. "

"De Groenen is vóór homo-emancipatie."

"In de inclusieve open samenleving waarin wij leven discrimineren we niet, dus moeten er mogelijkheden geboden worden om gelijkwaardig behandeld te worden. Wanneer twee mensen hun relatie en liefde officieel willen maken voor de staat en belastingen, dan moet dat gewoon kunnen."

"Het is de mooiste dag uit je leven. Volt wil dat iedereen deze dag moet kunnen beleven. Daarom moet de EU andere landen aanmoedigen om dit voor iedereen mogelijk te maken. Ongeacht of je homo of hetero bent. Als Europese partij zet Volt zich hiervoor, als enige, in alle landen in. "

Geen van beide

Geen toelichting gegeven

"FVD erkent het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, maar het is geen taak van de EU om zich daarmee te bemoeien."

Oneens

"Familiezaken zijn géén bevoegdheid van de Europese Unie."

"JEZUS LEEFT gaat voor Bijbelse waarden. God schiep man en vrouw en erkent alleen een huwelijk tussen een man en zijn vrouw."

14. Minimumloon

De EU moet zich ervoor inzetten dat elke lidstaat een minimumloon invoert.

Eens

"Er moeten op Europees niveau afspraken gemaakt worden over minimumlonen, die in sommige lidstaten niet eens bestaan. De SP steunt de strijd van de Europese vakbonden voor een fatsoenlijk minimumloon in alle lidstaten. De hoogte van het minimumloon bepalen landen zelf. "

"Wij willen dat je als werkende in Europa moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk loon. Daarom is een minimumloon belangrijk. Niemand in Europa zou onder het minimum moeten kunnen vallen."

"Sociale dumping binnen de EU wordt tegengegaan door afspraken te maken over minimumlonen; deze moeten voldoende inkomen bieden om boven de nationale armoedegrens uit te komen."

"De Partij voor de Dieren is ervoor dat elke EU-lidstaat een minimumloon hanteert, om uitbuiting van werknemers tegen te gaan. De hoogte van het minimumloon moet niet Europees maar nationaal bepaald worden door de landen zelf."

"Alle burgers in Europa moeten een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Een redelijk inkomen hoort daarbij om redelijk te kunnen leven. "

"Gelijkheid van beloning."

Geen toelichting gegeven

"Waar nog geen basisinkomen is willen we ten minste een minimumloon."

"Een minimumloon is een garantie dat de slechtst betaalde werknemers een bestaansminimum kunnen behalen uit hun arbeid. Door geen minimumloon te bieden ontstaat er oneerlijke concurrentie met uitbuiting. Een minimumloon kan worden vastgesteld aan de hand van de levensstandaard van dat land of regio. Vanuit de EU kunnen we zorgen dat de verschillen minimaal, begrijpelijk en proportioneel zijn."

"Nog beter zou een minimuminkomen zijn, maar laten we beginnen met het minimumloon. Als je werkt, moet je daarvoor netjes betaald worden. Dit geldt voor iedereen. Dit voorkomt dat mensen worden uitgebuit. Het voorkomt ook oneerlijke concurrentie tussen werknemers uit Nederland en werknemers uit andere landen. Hoe hoog het minimumloon is, verschilt per land."

Geen van beide

Oneens

"D66 stemt in het Europees Parlement voor een Europees minimuminkomen, maar laat de middelen die daarvoor worden aangewend aan de lidstaten. Het minimumloon is zo'n middel."

"Het zou goed zijn als alle landen een minimumloon hebben, maar het is niet aan de EU om dit op te leggen. Een Europees minimumloon heeft helemaal geen zin, aangezien de inkomensverschillen tussen de diverse lidstaten te groot is. Sociaal beleid wordt door de landen bepaald."

"De PVV is uiteraard voor een goed minimumloon maar het is niet aan de EU maar aan de lidstaten zelf hoe zij hun sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid inrichten. "

"Hoe de verschillende lidstaten de sociale zekerheid inrichten, is aan de lidstaten zelf. Deze bevoegdheid willen wij niet overdragen aan de Europese Unie."

"Dit is geen bevoegdheid voor de Europese Unie."

Geen toelichting gegeven

15. Euro

Nederland moet uit de euro stappen en weer een eigen munt invoeren.

Eens

"Nederland moet weer gaan over haar eigen geld."

"Eigen verantwoordelijkheid op elk gebied."

"De euro is een ‘one size fits none’ die geen vrede en welvaart brengt, maar juist ruzie en conflicten veroorzaakt. Nederland zal tot in lengte van dagen geld moeten overmaken naar Zuid-Europa om de eenheidsmunt in stand te houden. Daar wil FVD een einde aan maken. Wij willen een referendum over de euro en stoppen met de eenheidsmunt (mogelijk samen met een aantal andere landen)."

Geen van beide

"Wij snappen de nostalgie en onvrede over de afwaardering die heeft plaatsgevonden sinds de invoer van de Euro. Toch, in de open markt die Europa is, past eenzelfde munteenheid. Wij zijn voorstander van parallelle lokale munteenheden, die per regio de circulaire economie ondersteunen. Pas wanneer Nederland uit de EU stapt en economie ontkoppeld van Duitsland, is het weer noodzakelijk om over eigen munt te praten."

Oneens

"De euro is niet af, maar geeft ons wel stabiliteit in een volatiele wereld van vluchtige kapitaalstromen. Stabiliteit die de gulden ons niet kan geven."

"De euro geeft juist een land als Nederland veel stabiliteit en zekerheid - meer dan een eigen munt zou kunnen. De kracht van onze economie als handelsland hangt daarmee samen. Dat willen we graag zo houden."

"Nederland heeft voordeel van de euro. De VVD wil dan ook geen eigen munt invoeren. Wel moet de euro zo stabiel mogelijk zijn. "

"Halsoverkop uit de euro stappen is zeer onverstandig. Onderzoek naar verschillende alternatieven voor de euro is nodig. Invoering van de euro was een historische vergissing. De euro is geen bindmiddel maar een splijtzwam. De munt moest ervoor zorgen dat de economieën van Europa verder tot elkaar zouden groeien maar het omgekeerde gebeurt. Juist door de euro kwam de wereldwijde financiële crisis extra hard aan"

"De Europese munt brengt Nederland veel banen en welvaart."

"ChristenUnie en SGP zijn geen voorstander van een vertrek uit de Euro. Wel moet de onomkeerbaarheid van de Euro geschrapt worden en dient een gedegen exit-strategie ontwikkelt te worden voor lidstaten die vrijwillig de EMU willen verlaten, dan wel in een onhoudbare situatie verkeren."

"Wij kiezen voor een stabiele, sociale en democratische muntunie. Een muntunie die de belangen van burgers dient in plaats van banken en bedrijven. Een muntunie die voldoende ruimte biedt voor eigen keuzes van landen maar door het gezamenlijk delen van risico’s ook voorkomt dat landen door markten naar de afgrond worden gedreven. Een muntunie waarin de economie beschermd wordt tegen de onvoorspelbare en ondemocratische macht van financiële markten."

"We zijn niet voor afschaffing van de gezamenlijke munt, maar instandhouding van de euro moet geen doel op zich zijn. Democratie, het welzijn van mensen en dieren en behoud van een leefbare planeet moeten altijd voorop staan. Als landen deze doelen beter kunnen bereiken zonder euro, moeten ze de muntunie op een ordelijke manier kunnen verlaten. Een andere mogelijkheid zou een parallelle munt zijn zodat lidstaten meer monetaire autonomie krijgen, zoals we de gulden naast de Euro hadden. "

"De euro is goed voor onze economie want als de EU beter samenwerkt kan ze een vuist maken tegen andere economische blokken zoals China en de VS. Toen elke lidstaat nog een eigen munt had moest een ondernemer 1% van zijn omzet betalen om zich te verzekeren tegen onverwachte koerswisselingen. Nu kost de totale EU 1% van onze omzet (bnp) en dat biedt veel meer zekerheid dan de valutakoersen alleen. "

"Met het wegvallen van de grenzen binnen Europa is een aantrekkelijk investerings- en bedrijfsklimaat ontstaan en is onze economie gestimuleerd. Regelgeving wordt steeds eenduidiger in Europa. Nederlanders zijn vrij om te reizen, te wonen en te werken binnen Europa, en behoort het omwisselen van valuta juist tot het verleden. "

"De Groenen wil de euro sterker maken: De Europese Commissie moet bevoegd en instaat gesteld worden om lidstaten uit de eurozone die het Stabiliteits- en Groeipact overtreden onder curatele te plaatsen. Dit houdt in dat hun nationale begroting door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd en indien noodzakelijk nationale tegoeden kunnen worden bevroren."

"Dit is een heel slecht idee. Teruggaan naar onze eigen munt zou verschrikkelijk zijn voor onze economie, onze handel en dus voor onze welvaart. Daarnaast is het ook best fijn voor op vakantie:)"

16. Asiel

De EU moet asielzoekers die proberen de Middellandse Zee over te steken, altijd terugsturen naar hun land van herkomst.

Eens

"Alleen zo rekenen we af met het verdienmodel van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee. Meer dan de helft zijn economische migranten. Die moeten terug, zodat je ruimte houdt voor echte vluchtelingen."

"De EU heeft ervoor gezorgd dat Europa de afgelopen jaren is overspoeld met gelukszoekers die onze sociale zekerheid leegeten en onze cultuur om zeep helpen. Dit moet stoppen. "

"Het terugsturen van asielzoekers die de Middellandse Zee proberen over te steken is de enige manier om het levensgevaarlijke en cynische verdienmodel van mensensmokkelaars te doorbreken: vluchtelingen moeten worden opgevangen in veilige landen in de regio."

"Opvangen in de regio is altijd beter dan te moeten toezien op de gevaarlijke bootreizen georganiseerd door criminelen. Wel moeten EU vertegenwoordigers in de opvangcentra in de regio de vluchteling persoonlijk controleren of zij in aanmerking komen voor een verblijfstatus in Europa."

"Geen illegale praktijken."

"De huidige open Europese grenzen hebben een aanzuigende werking op kansarme migranten uit Afrika en het Midden-Oosten. De grenzen moeten zo snel mogelijk dicht, en boten op de Middelandse Zee moeten worden teruggestuurd. "

Geen van beide

"Dat hangt af van de omstandigheden in het land van herkomst en of dat überhaupt mogelijk is."

Oneens

"Het recht op asiel is een mensenrecht. Dat wil D66 niet beknotten. Europa moet zijn falende opvang op orde brengen."

"Jaarlijks verdrinken vele duizenden mensen in de Middellandse Zee, als ze proberen met gammele bootjes de oversteek naar Europa te maken voor een veilig heenkomen of een beter leven. Dat drama is een schandvlek voor de EU. Wij moeten voorkomen dat mensen de oversteek en daarmee hun leven wagen. Mensen in nood hebben hulp nodig. Het gezamenlijk surveilleren op de Middellandse Zee (Frontex) moet gericht zijn op het terugdringen van het aantal doden bij de oversteek naar Europa."

"Mensen die vluchten voor oorlog of politieke vervolging vanwege hun geloof, politieke overtuigingen of seksuele geaardheid moeten we veiligheid bieden. Zij moeten asiel in de EU kunnen aanvragen. Tegelijkertijd kunnen we niet iedereen opvangen. Economische migranten en afgewezen asielzoekers moeten terugkeren naar hun land van herkomst."

"ChristenUnie en SGP vinden dat oorlogsvluchtelingen en mensen die worden vervolgd, welkom zijn. Het beste is als vluchtelingen in eigen regio opgevangen kunnen worden, maar Europa heeft zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk moeten economische migranten in nood op zee worden gered, maar dat betekent niet automatisch opname in Europa. Er moet bij aankomst veel effectiever onderscheid worden gemaakt tussen vluchtelingen en economische migranten."

"Mensen die hier aankomen, moeten op een humane manier opgevangen worden. Politieke vluchtelingen die bescherming nodig hebben, hebben aanspraak op verblijf en integratie. Mensen die niet mogen blijven, keren terug naar het land van herkomst."

"Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen om een veilige bestemming in Europa te bereiken als opvang in de regio niet mogelijk is. Er wordt meer geld en capaciteit beschikbaar gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek hoeven te maken. De voedingsbodem voor de vluchtelingencrisis moet worden weggenomen. Partijen die het klimaatprobleem ontkennen, verergeren de vluchtelingenproblematiek. "

"Wij houden vast aan het VN-Vluchtelingenverdrag en verlenen geen steun aan EU-beleid dat daarmee in strijd is. Dit betekent dat asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen. Ook dient de EU te werken aan veilige vluchtroutes voor slachtoffers van oorlogsgebieden. Daarnaast dient de EU het UNHCR te ondersteuning in het uitvoeren van het hervestigingsprogramma."

"We moeten mensen waardig behandelen. Een asielaanvraag leidt tot een gedegen onderzoek naar de noodzaak iemand een veilige bestemming te gunnen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn. Ontwikkelingshulp is een middel om de noodzaak voor economisch vluchten terug te brengen."

"Mensen in nood help je! Volt wil dat vluchtelingen veilig over kunnen steken. Hier moeten ze dan snel te horen krijgen of ze mogen blijven. "

17. Verkiezingen

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement moeten burgers kunnen stemmen op een partij of een kandidaat uit een andere lidstaat.

Eens

"Een Europese volksvertegenwoordiging moet ook een Europees electoraat hebben. Nu hebben we 28 nationale electoraten."

"In een democratie moet je kunnen stemmen op wie je wilt. Als je liever op een Spaanse, Duitse of Ierse kandidaat stemt dan op een Nederlandse, dan moet dat kunnen."

"GroenLinks wil dat democratie op het Europees niveau wordt versterkt door de invoering van Europese kieslijsten. Een deel van de zetels van het Europees Parlement wordt dan gereserveerd voor personen die in een Europa-breed kiesdistrict verkozen worden."

"Zeker als binnen eigen land geen partij of kandidaat bij je past moet gestemd kunnen worden."

Geen toelichting gegeven

"Dit is een vorm van verdere politieke integratie die de democratie sterker maakt. Wij willen dat er één Europese verkiezing komt voor alle 751 zetels in plaats van 28 nationale verkiezingen met voor Nederland 26 zetels."

"Het resultaat van verkiezingen draait om de inwoners te laten representeren door vertegenwoordigers zo dicht mogelijk passend bij hun wensen. Door het huidige systeem van nationale verkiezingen voor het Europees Parlement krijg je een beperking van welke minderheden en ideologiën verkiesbaar zijn. Een pan-Europese stem kan leiden tot eenwording. Terwijl arbeidsmigranten op basis van het Verdrag van Schengen verbonden kunnen blijven met vertegenwoordiging van de regio waar ze vandaan komen."

Geen van beide

"Het is raar dat je bij de Europese verkiezingen niet op Europese partijen kunt stemmen. Alsof je als Rotterdammer bij de Tweede Kamerverkiezingen alleen op Rotterdamse partijen kunt stemmen. Een echte Europese democratie kan alleen bestaan met echte Europese partijen. Volt is de eerste Europese partij, maar er moeten er meer komen. Ook is het belangrijk dat er mensen in het parlement zitten, uit alle regio’s."

Oneens

"In de praktijk zou dit systeem alleen in het voordeel zijn van grote lidstaten, omdat die dan meer kans zullen maken om gekozen te worden. Het CDA staat voor het Nederlands belang in Europa."

"De PVV is tegen de ontwikkeling van een Europese superstaat. Daarom willen wij dat bij Europese verkiezingen Nederlanders alleen in Nederland, op Nederlandse kandidaten en Nederlandse partijen kunnen stemmen. "

"De Europese Unie is een samenwerking tussen soevereine lidstaten. De VVD vindt het belangrijk dat alle landen dan ook vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement. Europese kieslijsten dragen hier niet aan bij. "

"De Europese verkiezingen zijn niet één internationale verkiezing. Het zijn 28 nationale verkiezingen. Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn al nauwelijks bekend in eigen land, laat staan op Malta of in Finland. Transnationale lijsten zijn een stap verder in de richting van de Europese Superstaat. "

"ChristenUnie en SGP zijn voorstander van intergouvernementele samenwerking en dus evenredige vertegenwoordiging van de lidstaten bij de verkiezingen."

"Europa is geen federale staat en het is ook niet wenselijk of nodig om daarnaar te streven. "

"Volksvertegenwoordigers moeten de bevolking en het land of een deel daarvan kennen dat ze vertegenwoordigen. Doordat op dit moment door de partijpolitiek de politici niet meer een band hebben met hun kiezers wordt de afstand tussen de bevolking en de politiek steeds groter. Dus stemmen op iemand die je kent en waar je vertrouwen in hebt."

Geen toelichting gegeven

18. Belasting

Er moet een belasting op de handel in aandelen komen.

Eens

"De PVV is voor maar het is een nationale aangelegenheid. "

"We gaan belastingconcurrentie binnen de EU tegen door met alle lidstaten een minimumtarief en een minimumgrondslag voor de vennootschapsbelasting af te spreken. Zo keren we de race naar beneden en laten we lidstaten niet meer concurreren op belastingen, om de gunsten van een multinational. Lidstaten die multinationals en miljonairs in de watten leggen en kapitaalbezitters en rijken gebruik laten maken van handige belastingconstructies, dienen daar een einde aan te maken."

"Als de koffiezaak op de hoek netjes belasting betaalt, dan moet Starbucks dat ook. Om te zorgen dat je op een betaalbaar huis, een goede leraar en liefdevolle zorg kunt rekenen, moeten multinationals en beleggers net als ieder ander een bijdrage leveren en belasting betalen. "

"De EU moet ervoor zorgen dat de financiële markten dienstbaar zijn aan een duurzame economie. Daarom moet de EU een belasting op financiële transacties invoeren, die speculatieve handel tegengaat en geduldig beleggen stimuleert."

"We willen de bonuscultuur, speculatieve handel en andere uitwassen in de bankenwereld aanpakken. Een belasting op financiele transacties (bankentax) is daar een middel voor. We willen dat landen samen afspraken maken over een bankentax en deze vervolgens zelf gaan heffen. De EU heft wat ons betreft geen belasting."

"Omdat wij steeds meer afhankelijk worden van girale banksystemen. De ervaring heeft geleerd dat als het fout gaat de belastingbetaler de banken moet redden. Al;s het goed gaat met banken worden enorme winsten gemaakt die worden betaald aan de aandeelhouders en management. 50PLUS vindt het logisch dat er belasting wordt geheven op deze winsten om een buffer aan te kunnen leggen bij de overheid voor slechtere tijden. Overigens moet iedereen die winst maakt belasting betalen, dus waarom banken niet"

"DENK wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, ook op het gebied van vermogen. Hiermee zal de vermogensongelijkheid in ons land verminderen. DENK is daarom: vóór een vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement, zodat het systeem eerlijker wordt"

"Op de handel van goederen en diensten wordt er al belasting (BTW) geheven. Belasting dringt de korte termijn speculatie terug en daarmee de grillen van de economische markten."

"Volt wil Europese belasting op financiële transacties om groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Voor aandelen wil Volt een belasting van 0,021%."

Geen van beide

"D66 wil dat opbrengsten van het enkel bezitten van aandelen zwaarder wordt belast en dat het wegsluizen van die winst naar offshore-bankrekeningen wordt tegengegaan. Het eenvoudigweg belasten van de handel in aandelen maakt geen onderdeel uit van die voornemens, maar D66 heeft geen principiële bezwaren hierbij."

"De VVD vindt dat de winst uit aandelen eerlijk belast moet worden. De VVD is echter geen voorstander van Europese belastingen."

"ChristenUnie en SGP vinden dat lidstaten zelf verantwoordelijk moeten blijven voor hun fiscale beleid. We willen wel dat de financiele markten de echte economie en de gewone burgers dienen. Er kunnen dus wel Europese afspraken komen om de uitwassen van de financiele markten aan te pakken."

Oneens

"Belasting is een zaak van de lidstaten, niet van de EU. De focus moet liggen op de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking door grote bedrijven."

"Er wordt al teveel belasting geheven."

"We willen schadelijke activiteiten belasten en volgens ons is bij de handel in aandelen daar geen sprake van."

Geen toelichting gegeven

19. Ontwikkelingshulp

Er moet meer geld naar hulp aan arme landen buiten de EU.

Eens

"D66 is groot voorstander van ontwikkelingshulp. Het is solidair en op de lange termijn plukken ook wij de vruchten van de ontwikkeling van achtergebleven gebieden."

"Multinationals roven velen malen meer uit arme landen, dan dat er ontwikkelingshulp naar toe gaat. Daarom beginnen wij met niet langer toe te staan dat bedrijven landen plunderen van zowel grondstoffen als toegevoegde waarde via arbeid. Oneerlijke handelsverdragen tussen de EU en ontwikkelingslanden moeten worden teruggedraaid. Ontwikkelingshulp doen wij samen met andere landen in de EU als dat aantoonbare meerwaarde heeft."

"Je veilig en geborgen voelen is moeilijk als de wereld om ons heen onzeker is. We leven in een wereld waar kwetsbare mensen het hardst geraakt worden door ongelijkheid, klimaatverandering en conflict. Daarom moeten wij binnen en buiten de EU investeren in de ontwikkeling van arme gebieden. "

"ChristenUnie en SGP willen dat alle rijke landen ten minste 0,7 procent van hun Bnp aan ontwikkelingssamenwerking besteden. Nederland doet dit al. De meeste EU-landen halen dit niet. Slimme investeringen dragen bij aan een beter leven en meer kansen voor mensen in ontwikkelingslanden."

"In vijftien jaar tijd is wereldwijd de extreme armoede gehalveerd. Ontwikkelingssamenwerking heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. De Europese Unie, wereldwijd de grootste donor, heeft hier substantieel aan bijgedragen. Maar zolang extreme armoede niet is uitgebannen, zetten wij die inspanning de komende jaren verder door. "

"De Partij voor de Dieren wil dat de lidstaten van de EU ernaar streven om één procent van het bruto binnenlands product te besteden aan ontwikkelingshulp. Deze gelden mogen niet gebonden zijn aan het afnemen van bepaalde goederen of diensten. Maar er dient wel streng toezicht te zijn op de besteding van de middelen, gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en uitsluiting van van corruptie"

"Wereldwijd is de EU de grootste donor, en zolang er nog steeds extreme armoede bestaat, dienen we de strijd voort te zetten. De Europese Unie dient zich sterk te maken voor een substantieel sociaaleconomische transformatie van arme landen buiten de EU. Er dient een doelgericht Europees stabilisatieplan te komen. "

"We willen een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking naar 1% van het bnp."

Geen van beide

"Ontwikkelingshulp is een middel om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld om de noodzakelijke wens het arme land te ontvluchten terug te brengen, waarmee de levensstandaard "daar" wordt verbeterd. Iedere bijsturing hierin moet qua effectiviteit en mensenrechten worden afgewogen. De EU heeft de morele verplichting om de mensenrechtensituatie in de gehele wereld te verbeteren en te garanderen."

"Volt wil het bedrag hetzelfde houden (0,7% van ons BNP). Volt wil vooral de manier waarop we dat doen veranderen. Europa moet het samen doen en niet ieder land afzonderlijk. Dan heeft hetzelfde geld meer impact. "

Oneens

"Het CDA wil helpen bij de ontwikkeling van andere landen, maar niet door meer geld te geven. Wel moet hulp beter gecoördineerd worden, en gecombineerd worden met investeringen en handel. Daarbij geldt dat landen die de EU helpen om migratie naar de EU te beperken, meer worden geholpen."

"De EU moet stoppen met het weggeven van miljarden aan Nederlandse Euro's aan andere landen. Nederlanders moeten op 1 en ons geld moet aan hen worden besteed."

"De EU doet al heel veel aan ontwikkelingssamenwerking."

"Arme landen helpen met goederen en diensten wordt door 50PLUS gesteund maar wij zijn tegen geld sturen dat via corrupte politici weer in Zwitserland terecht komt. De EU zou economische ontwikkeling moet steunen in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Als er welvaart komt is er minder reden om te vluchten. "

"JEZUS LEEFT is voor praktische hulp."

"De huidige vorm van ontwikkelingshulp is contraproductief. De EU moet hier geen verantwoordelijkheid over worden gegeven. "

20. Justitie

Het Europese Openbaar Ministerie moet een rol krijgen bij de vervolging van grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit.

Eens

"Criminaliteit is grensoverschrijdend en onmacht om dat aan te pakken is een onacceptabel handicap voor onze criminaliteitsbestrijders."

"Grensoverschrijdende criminaliteit moet keihard worden aangepakt. Het Europees Openbaar Ministerie kan daar een belangrijke rol in spelen. "

"Het takenpakket van het Europees Openbaar Ministerie moet uitgebreid worden met andere zware, grensoverschrijdende delicten, zoals terrorisme. Dit moet gepaard gaan met stevig rechterlijk en parlementair toezicht en het verder harmoniseren van de rechten van verdachten."

"Door de gewenste open grenzen is het voor drugscriminelen erg gemakkelijk geworden om daar misbruik van de maken. Het Europees Openbaar Ministerie moet de nationale openbaar ministeries coördineren waardoor alle lidstaten één front vormen tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Om de drugscriminaliteit te verminderen zou Cannabis in heel de EU moeten worden gelegaliseerd. "

"(Drugs)criminaliteit dient op alle manieren te worden bestreden."

"Inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten nauwer gaan samen werken. Wij zijn voor een Unie die haar burgers beschermt tegen grensoverschrijdende criminaliteit."

"Criminaliteit stopt niet bij de open grenzen. De vervolging moet adequaat blijven en daar is een rol weggelegd op Europees niveau. Wel is het een voorwaarde om de Nederlandse liberale benadering tot softdrugs te kunnen behouden."

"Internationale misdaad is beter georganiseerd dan onze internationale handhaving. Daar moeten wij wat aan doen. De nationale politie moet meer samenwerken met de politie uit andere landen. Ook moet de Europese politie, Europol, meer capaciteit krijgen."

Geen van beide

"Nederland gaat zelf over de vervolging van criminelen. Het Europees Openbaar Ministerie kan een ondersteunende rol krijgen bij grensoverschrijdende drugscriminaliteit, bijvoorbeeld in het kader van informatieuitwisseling."

Oneens

"Europol, Interpol en de autoriteiten in de lidstaten moeten samenwerken in onderzoekteams om zware drugscriminaliteit te bestrijden. Het Europees OM heeft hier echter niets mee te maken."

"Vrijwillige samenwerking tussen landen op het gebied van veiligheid is prima maar we moeten voorkomen dat we nog verder een Europese superstaat worden ingedommeld. "

"De SP wil dat Nederland uit het Europees Openbaar Ministerie (EOM) stapt. Het EOM is immers een verdere stap in de richting van de ontmanteling van de nationale soevereiniteit op justitiegebied. Verdere uitbrei­ding van de bevoegdheden van het EOM wijzen we af. "

"ChristenUnie en SGP zijn geen voorstander van verdere uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM bemoeit zich nu alleen met zaken die Europese financieel belangen aangaan, namelijk fraude met EU-fondsen en grote Btw-fraude. Dit hoeft niet verder uitgebreid. Lidstaten moeten zelf zeggenschap houden over hun nationale Openbare Ministeries."

"Wij zijn geen voorstander van een Europees Openbaar Ministerie. Landen moeten zelf hun strafrecht kunnen bepalen en bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een liberaler drugsbeleid."

"Wij willen een beperkt mandaat voor het Europese OM met de focus op zuiver Europese zaken zoals fraude met EU-subsidies. We zien geen toegevoegde waarde bij bestrijding van drugscriminaliteit, maar vrezen wel een toename van de bureaucratie. "

Geen toelichting gegeven

21. Landbouw

De EU moet het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen toestaan.

Eens

"De inzet van biotechnologie om landbouw duurzamer te maken en gewassen weerbaarder te maken, moet beschikbaar blijven in de Europese Unie."

"De lidstaten moeten de bevoegdheid houden om zelf te bepalen of zij gmo-teelt toelaten op hun grondgebied. Het CDA wil dat lidstaten uitsluitend gmo-variëteiten mogen toestaan die veilig zijn voor milieu en voedsel. "

"De PVV is voor de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde gewassen. De EU heeft zich hier niet mee te bemoeien. Is aan de lidstaten zelf."

"De VVD is voorstander van innovaties op gebied van gewassenteelt en nieuwe veredelingstechnieken, en niet door het kruisen van totaal verschillende gewassen."

"In de natuur veranderen gewassen op een natuurlijke wijze. Om het voedsel probleem in de wereld te kunnen oplossen zijn genetisch gemodificeerd gewassen die tegen bepaalde ongewenste omstandigheden resistent zijn noodzakelijk. Doordat de zeespiegel stijgt komt er steeds meer zoutwater en het zou toch fantastisch zijn indien er zoutwater bestendige gewassen kunnen groeien die wij kunnen eten. "

"FVD gelooft dat verdere modernisering van de landbouw uiteindelijk zal leiden tot échte duurzaamheid. Genetische modificatie van gewassen is hier een belangrijk onderdeel van."

Geen van beide

Geen toelichting gegeven

"Volt staat positief tegenover onderzoek om gewassen sterker te maken, om te zorgen voor biodiversiteit en voedselkwaliteit. Om de veiligheid van voedsel en consumenten te beschermen, moeten we voorzichtig zijn met wat we toestaan."

Oneens

"Producten kunnen binnen de Europese Unie grenzeloos verhandeld worden. Wanneer wij genetisch gemodificeerde gewassen binnen de Europese Unie toestaan kunnen wij niet voorkomen dat deze in onze winkels terecht komen. Wel willen wij ruimte bieden voor wetenschappelijk onderzoek."

"Je wilt zeker zijn van gezond voedsel. Voedsel dat geproduceerd is met respect voor de natuur. Europa moet boeren stimuleren om aan de slag te gaan met duurzame innovatie en het herstellen van de verbinding tussen landbouw, natuur en maatschappij. "

"Door nieuwe ICT-technieken en de komst van DNA-modificatiemethoden als CRISPR-Cas is de uit 2001 stammende Europese richtlijn voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO) dringend aan vervanging toe. ChristenUnie en SGP blijven kritisch op GGO. De EU moet zorgen voor een gegarandeerd GGO-vrije keten."

"Wij hanteren het voorzorgsprincipe: wij willen niet het risico lopen dat onze natuur verstoord wordt door genetische modificatie."

"Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn slecht voor de bodem en zorgen voor meer gifgebruik in de landbouw. Ze zijn bovendien een bedreiging voor de biodiversiteit en maken boeren afhankelijk van multinationals als Monsanto/Bayer. De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa. "

"Slecht voor milieu en volksgezondheid."

"De Groenen streeft er naar om genetisch gemodificeerde organismen buiten de Europese Unie te houden."

"De EU moet de voedselveiligheid en diversiteit waarborgen."

22. Begroting

EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, moeten altijd worden gestraft.

Eens

"De Europese Economische en Monetaire Unie staat met het naleven van de regels. Buitensporige tekorten en overschotten moeten gestraft worden."

"Landen die zich niet aan essentiële afspraken houden, brengen de hele EU in gevaar. Het niet bestraffen van dit gedrag leidt tot willekeur, dat kan natuurlijk niet. Daarom willen we, als het echt nodig is, ook landen (tijdelijk) uit de Eurozone kunnen zetten."

"Afspraak is afspraak, ook wanneer het om de begrotingsregels gaat."

"De afspraken uit het Stabiliteit- en Groeipact (SGP) moeten worden gehandhaafd. Strikte naleving van deze afspraken zijn nodig om de gemeenschappelijke munt overeind te houden en de EMU goed te laten functioneren. In uitzonderlijke omstandigheden moet flexibiliteit nodig zijn als het gaat om het doorvoeren van hervormingen."

"Zolang landen de euro als munt gebruiken, en we dus een gezamenlijke monetaire huishouding hebben, is het belangrijk dat ze zich houden aan de afspraken die ze met de andere eurolanden hebben gemaakt. Als de euro landen hindert om democratische beslissingen te nemen over hun begroting, moeten zij de mogelijkheid hebben om de muntunie zonder al teveel problemen te verlaten. Daarom moeten er alternatieven komen voor het huidige Europese monetaire systeem."

"Lidstaten die zich bewust niet aan de begrotingsregels houden moeten altijd worden gestraft omdat zij de monetaire balans kunnen verstoren en daarmee andere landen die zich wel aan de afspraken houden, enorm kunnen schaden. Ook de burgers met spaargeld of een pensioen kunnen dan de dupe worden en dat wil 50PLUS zeker niet. "

"Hun EU-lidmaatschap moet worden opgezegd."

"FVD is tegen een begrotingsunie en tegen een Europese sanctiemacht. Echter, zolang Nederland onderdeel hiervan is moeten deelnemende landen zich aan de begrotingsregels houden. Nederlandse belastingbetalers horen niet op te draaien voor Zuid-Europese wanbetalers."

Geen van beide

"De begrotingsregels zijn opgesteld met een doel, die passend moet worden nageleefd. Straffen zal altijd een financieel aspect hebben en dat zal vervolgens het moeilijker maken om bij de volgende begroting wel aan de begrotingsregels te voldoen. Wel moet ieder land gelijkwaardig omspringen met de richtlijnen; Frankrijk en Duitsland hebben geen recht op een privilege."

"Volt vindt dat ieder land zich aan de afspraken moet houden. Landen moeten gestraft worden als ze de afspraken niet nakomen, want afspraak is afspraak. Maar in tijden van crisis moeten er uitzonderingen mogelijk zijn. Dan is hard straffen niet altijd de beste oplossing. Volt wil daarom nieuwe, betere afspraken. "

Oneens

"Nederland moet weer baas worden over eigen geld en eigen begroting. Lidstaten horen over hun eigen begrotingen te gaan."

"Landen gaan over hun eigen begrotingen. Landen moeten de ruimte krijgen om te investeren in hun economie en voor het voeren van sociaal beleid, ook als dat betekent dat tekorten (tijdelijk) oplopen. We moeten in de EU af van het kort­ zichtige geloof dat constante bezuinigingen goed zijn voor de economie. Dat is bewezen onzin en pakt asociaal uit voor grote groepen mensen. "

"Juist in crisistijd moet de verzorgingsstaat er voor je zijn. Wij willen de begrotingsregels daarom aanpassen: het schuldniveau en níet het begrotingstekort moet leidend zijn. Een land met een lage schuld hoeft dan niet meer te bezuinigen als het tekort een keer boven de 3 procent uitkomt. Dat voorkomt onnodig bezuinigen op het pijnlijke moment van een neergang."

"De huidige begrotingsregels zijn te complex, te veel gericht op de korte termijn en economisch onverstandig. Hierdoor is er in Europa de afgelopen jaren onnodig hard bezuinigd op de publieke sector. Wij willen nieuwe regels waar alle landen zich aan moeten houden."

"De Europese Unie kan niet functioneren zonder duidelijke afspraken over begrotingsregels en economisch beleid. Ernstige overtredingen van de afspraken moeten bestraft worden. Maar wij zijn wel voor een beleid waarin wel eerst grondig wordt gekeken naar waarom lid-staten zich niet aan de afspraken hebben gehouden; ook om meer financiële destabilisatie te voorkomen."

"Er kunnen gevallen van overmacht zijn waarbij het onredelijk is een straf uit te delen."

23. Defensie

Er moet een gemeenschappelijk Europees leger komen.

Eens

"De EU moet in staat zijn om de buitengrenzen te beschermen en de eigen regio veilig te houden. Door versnippering over 28 krijgsmachten, heeft de EU die capaciteit te weinig. Tegenover grote gezamenlijke uitgaven, staat relatief weinig slagkracht."

"De wereld is haar morele leiderschap verloren. De internationale gemeenschap vertrouwt de morele leiderschap van de VS niet meer. De EU moet zich inzetten op het opbouwen van democratische rechtsstaten en niet het afbreken ervan. Daarom is het van belang dat er een snel inzetbaar en transparant Europees leger komt. Wel onder de voorwaarde dat dit transparant gebeurt. "

"Volt wil dat er uiteindelijk een Europees leger komt. Samenwerken is niet alleen veel goedkoper, maar maakt Europa ook veiliger. "

Geen van beide

Oneens

"Het CDA wil meer samenwerking op materieel en mankracht, maar geen Europees leger. Het besluit om Nederlandse soldaten uit te zenden blijft altijd een taak voor de Nederlandse regering en de Tweede Kamer. Wel moet er een structuur komen die het mogelijk maakt om dreigingen sneller te analyseren, en sneller tot actie over te gaan."

"Vrijwillige samenwerking tussen landen op het gebied van veiligheid is prima maar we moeten voorkomen dat we nog verder een Europese superstaat worden ingedommeld. Dus geen Europees leger."

"Het is goed als gelijkgestemde Europese landen samenwerken, zoals Nederland dat nu doet met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar het uitzenden van Nederlandse militairen moet altijd een soevereine, Nederlandse bevoegdheid blijven, en niet een Brusselse."

"Zeker in tijden van gevaarlijk oplopende geopolitieke conflicten, hoort de EU zich tot het uiterste in te zetten voor behoud van vrede en veiligheid. Militarisering van de EU, door het versterken van de Europese oorlogsindustrie en het tot stand brengen van een Europees leger, is daarmee in strijd en wijzen we af. Nationale democratieën dienen te allen tijde exclusief over hun eigen defensie te gaan, waar het leger onder eigen nationale democratische controle staat."

"Defensie is een onmisbare schakel om onze vrede, vrijheid en veiligheid te kunnen behouden. Wij willen dat landen in Europa beter gaan samenwerken op het gebied van defensie, maar voor die betere samenwerking is geen gemeenschappelijk leger nodig. "

"Een EU-commandostructuur is onwenselijk. Er komt geen EU-leger of troepenmacht; nationale overheden blijven verantwoordelijk voor de inzet van de ‘zwaardmacht’. Dat geldt ook voor bi- of trilaterale defensiesamenwerking. Op vrijwillige basis kunnen Europese lidstaten intensief samenwerken bij bijvoorbeeld de ontwikkeling en aanschaf van defensiesystemen en -materialen. De NAVO blijft het belangrijkste verband dat onze vrede en veiligheid garandeert."

"GroenLinks wil verregaande samenwerking en specialisatie van de legers van EU-landen. Deze specialisatie is mogelijk door intensieve en meer geïntegreerde regionale samenwerking, zoals Nederland nu bijvoorbeeld al doet met Duitsland en België. Dit scheelt in de kosten en vergroot de gezamenlijke capaciteit van de EU. Het laatste woord over de inzet van troepen blijft wat GroenLinks betreft bij de nationale parlementen."

"De Partij voor de Dieren is tegen de vorming van een gemeenschappelijk Europees leger. We willen dat Nederland en niet Brussel gaat over de inzet van onze militairen. "

"Geen Europees leger dat door de EU wordt aangestuurd, maar een Europees leger dat bestaat uit een verregaande samenwerking tussen de diverse nationale legers om samen als één leger Europa te kunnen verdedigen."

"JEZUS LEEFT is tegen een leger."

"De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen de regering het oppergezag over de krijgsmacht te laten delen met andere landen of over te dragen aan een supranationale organisatie."

"Om het EU project door te duwen en de eigen macht te vergroten, bepleiten Europese functionarissen de vorming van een ‘EU-leger’. In de hoop dat dit de eenheid dan wel zal afdwingen. Zo’n leger zal echter in eenzelfde fiasco uitmonden als de euro en de open grenzen. Waar onvoldoende culturele en maatschappelijke cohesie is, werkt politieke centralisatie immers averechts. FVD zal nooit instemmen met de vorming van een EU leger."

"De schaalgrootte van de huidige samenwerkingen is meer dan voldoende om de verdedigende taken van een leger uit te oefenen. Een eigen Europees leger brengt ook met zich mee dat er buitenlandse interventies worden overwogen en in dat deel van de buitenlandse politiek moeten we als de Europese Unie een zo pacifistische uitgangspositie innemen."

24. Vliegtaks

In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen.

Eens

"De trein wordt nu zwaarder belast dan het vliegtuig. Dat is een scheve verhouding die hersteld moet worden. Vliegen op met name de korte afstanden binnen Europa is vervuilend. Voor die afstanden moet de trein aantrekkelijker worden."

"Europa moet zich op mondiaal niveau inspannen om de uitstoot van CO2 door de luchtvaart te verminderen. Een belasting op vliegtickets in alle Europese landen is een van de maatregelen waarmee Europa kan bijdragen aan een duurzame wereld."

"Ook de luchtvaart moet eerlijk meebetalen. Als landen daarbij gezamenlijk kiezen voor een vliegtaks kan dat helpen. Een verplichting is echter nog een stap verder."

"We willen zeker zijn dat de generaties na ons kunnen leven op een mooie en schone planeet. Daarvoor is het nodig dat de vervuiler betaalt. Vliegen is nu vrijwel onbelast, maar voor een schone toekomst is het nodig dat treinreizen goedkoper en vliegen duurder gaat worden. "

"ChristenUnie en SGP willen dat de lidstaten Europese afspraken maken over Btw op vliegtickets en accijns op kerosine. De heffing daarvan is en blijft echter de verantwoordelijkheid van lidstaten."

"Vliegverkeer moet hetzelfde belast worden als andere producten: net als op treinkaartjes moet er btw komen op vliegtickets."

"We willen dat de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk stimuleert. Internationale treinverbindingen moeten goedkoper, sneller en comfortabeler worden dan vliegreizen: en daarmee een aantrekkelijkere keuze dan het vliegtuig. "

"Elke lidstaat moet op een vliegticket binnen de EU tenminste €5 treetax (boombelasting ter compensatie van de Co2 uitstoot) innen als belasting. Een vanuit Europa voorgeschreven belasting om voor elke treetax in de EU een boom te planten die de C02 uitstoot helpt te verminderen. Omdat 50PLUS het belangrijk vindt dat elke lidstaat soeverein blijft voor het innen van belastingen moet de lidstaat de vliegbelasting innen omdat de overlast voor de bewoners in de omgeving ook het grootst is.."

"De Groenen voert een belasting in op kerosine en heffen btw op vliegtickets. De vraag naar vliegreizen zal afnemen en treinen kunnen over grotere afstanden concurreren met het vliegtuig."

"Het uitgangspunt vandeRegio is dat er aanzienlijk minder gevlogen moet worden en dat we voor de eerste 750km van een reis een duurzamer alternatief moeten bieden. Dus investeren in een goed Europees treinnetwerk. Deze belasting is ook nodig wanneer landen het klimaatakkoord van Parijs serieus willen nemen."

"Vliegen is slecht voor het klimaat. Daarom wil Volt een goed en snel netwerk voor de trein in heel Europa en de vliegmaatschappijen aansporen om duurzamer te worden. "

Geen van beide

Oneens

"PVV is tegen deze onzinnige klimaatmaatregel. Geen belastingverhogingen maar juist belastingverlagingen voor burgers is nu nodig. Verder moet de EU zich niet bemoeien met belastingen. "

"Vliegen is vaak goedkoper dan reizen met de trein. Dat moet andersom. Dat doen wij niet door een belasting op vliegtickets, maar door belasting op kerosine. Net als dat op andere brandstoffen het geval is. Daarnaast zijn vliegtickets bij prijsvechters nu zeer goedkoop vanwege slechte arbeidsomstandigheden van cabinepersoneel, dat vinden wij onacceptabel. "

"Er wordt landelijk al teveel belasting geheven."

"Een Europese vliegtaks of een CO2-heffing taks op vliegen moet wegblijven, boven op het ETS-stelsel dat er al is. DENK ziet meer in het verduurzamen van de luchtvaart zelf, zoals de doorontwikkeling van bio-kerosine en synthetische kerosine. Er komt daarom steun aan een uitbreiding van het Clean Sky programma, dat zich inzet voor de vergroening van de luchtvaart."

"FVD is tegen een belasting op vliegtickets, en al helemaal als dat door de EU wordt opgelegd. Mensen gaan er niet minder door vliegen, en het heeft geen enkel effect op het klimaat. Dit is een ordinaire belastingheffing."

25. Terrorisme

De EU moet een gemeenschappelijke database opzetten met gegevens over personen die van terrorisme worden verdacht.

Eens

"D66 is voor echte Europese criminaliteits- en terreurbestrijding, vergelijkbaar met een Europese FBI. Die moet zelf databases van verdachten kunnen aanhouden. Niet zelden schort het aan uitwisseling van gegevens en beschikbaarheid van gegevens op Europees niveau."

"In de strijd tegen terreur moeten lidstaten gegevens over geradicaliseerde personen met elkaar kunnen uitwisselen in een Europese database. Het mag niet meer voorkomen dat mensen die in de ene lidstaat bekend staan als geradicaliseerd, van de radar kunnen verdwijnen door simpelweg naar een andere lidstaat te gaan."

"De EU heeft met haar opengrenzenbeleid Europa onveiliger gemaakt. Meer EU is dus niet de oplossing. Vrijwillige samenwerking tussen landen op het gebeid van veiligheid en de aanpak van terrorisme is prima. Een gemeenschappelijke database kan daarbij helpen. "

"Terroristen bewegen door Europa. Ze kopen wapens in het ene land, rijden over de grens, en plegen een aanslag in een ander land. Door informatie-uitwisseling en slimme analyses kunnen terroristen worden opgepakt en aanslagen voorkomen."

"Terroristen en criminelen laten zich niet door binnengrenzen tegenhouden. Daarom moeten veiligheidsdiensten samenwerken om de pakkans te vergroten."

"Terroristen houden zich niet aan landsgrenzen. Om terrorisme aan te pakken moet er zo goed mogelijk Europees worden samengewerkt."

"ChristenUnie en SGP zijn een voorstander van een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit/terrorisme. Natuurlijk moeten er wel strenge regels bij over de bescherming van de gegevens, over wie in de database mag kijken en hoe lang gegevens bewaard mogen worden."

"Terroristen en andere criminelen hebben geen boodschap aan landsgrenzen. Dat vereist betere Europese samenwerking. Het gericht delen van informatie van verdachten is hier onderdeel van."

"Veiligheid en vrijheid is ons grootste goed. Als die worden bedreigd moeten we alles doen om die te kunnen garanderen. Europese samenwerking kan daar goed bij helpen."

"Terrorisme moet op alle manieren bestreden worden."

"Inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten nauwer gaan samen werken. Wij zijn voor een Unie die haar burgers beschermt tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Dit geldt dus ook voor terrorismebestrijding."

"Internationale misdaad is beter georganiseerd dan de nationale politie. Daarom moeten we samenwerken. Volt wil informatie uitwisselen binnen Europa. Zodat we grensoverschrijdende misdaad, terrorisme en cyber dreigingen kunnen bestrijden."

Geen van beide

Oneens

"Nederland moet zelf controle houden over persoonsgegevens en een afweging maken tussen privacy- en veiligheidsbelangen, voordat we gegevens met andere landen delen. We zijn tegen grootschalige en geautomatiseerde verspreiding van persoonsgegevens. "

"Buitenproportionele inbreuk op de privacy van verdachten."

Geen toelichting gegeven

"Tot zover de uitwisseling van gegevens door Europol al niet gebeurd. Het aanleggen van een database heeft verschillende privacy en beheer bezwaren. Verdenkingen kunnen ook onterecht zijn en dan is de registratie schadelijk voor die persoon. Ook zijn er verschillende definities van terrorisme vanuit de prioriteiten van diverse regeringen, waardoor die verdenking gebruikt wordt om specifiek activisme te bestrijden evenals de bevolking te blijven vangen in angst."

26. CO2

De EU-doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot moeten strikter worden nageleefd.

Eens

"Klimaatverandering door CO2-uitstoot is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid van dit moment. Europa heeft de schaal, kennis en middelen om een grote bijdrage te leveren aan het afremmen of zelfs terugdraaien van klimaatverandering."

"Afspraak is afspraak. Elke lidstaat heeft de verantwoordelijkheid om zich in te spannen om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Alles wat je daarin Europees doet, is goedkoper en eerlijker dan alleen in Nederland. "

"Het is belangrijk dat de EU-doelstellingen worden nageleefd. Het is aan de EU-lidstaten om elkaar hieraan te houden."

"We willen dat onze samenleving in 2050 helemaal CO2­neutraal is. Het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs vraagt dat, naast een aangescherpte doelstelling voor de verlaging van de uitstoot van CO2, ook de doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing worden aangescherpt. Een harde voorwaarde voor een rechtvaardig klimaatbeleid is dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Klimaatmaatregelen mogen nooit leiden tot vergroting van sociale ongelijkheid."

"We willen zeker zijn dat de generaties na ons kunnen leven op een mooie en schone planeet. Klimaatverandering tegengaan lukt echter alleen als andere landen meedoen. Daarom moet de EU er streng op toezien dat landen hun beloftes nakomen en de grote vervuilers eerlijk meebetalen."

"Een Europees Energiebeleid moet lidstaten ondersteunen bij het behalen van ambitieuze doelen op Europees- en lidstatenniveau. De EU kan veel betekenen bij het fors terugdringen van energieverbruik, onder meer door het stimuleren van innovaties die dat mogelijk maken. Ook moet het verbruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden afgebouwd. ChristenUnie en SGP vinden dat lidstaten vrij moeten zijn om zelf hun eigen duurzame energiebronnen te kiezen en een energiemix samen te stellen."

"Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten de huidige doelstellingen voor 2030 worden aangescherpt."

"Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de toekomst van onze planeet. Om de klimaatverandering te stoppen is het noodzakelijk de uitstoot van broeikasgassen vergaand terug te dringen. Wij willen dat in 2030 de Europese uitstoot van broeikasgassen met 65% is verminderd. Uiterlijk in 2040 is de Europese Unie uitstootvrij als gezamenlijke opgave voor de lidstaten."

"CO2 uitstoot is een groot probleem voor de volksgezondheid voor iedereen. Vervuiling stopt niet bij de grens. Voor 50PLUS is milieubeleid een Europese kerntaak. De kaders worden Europees gesteld en de handhaving en naleving moet door de lidstaten worden uitgevoerd. Landen die zich niet houden aan de afspraken moeten voor het Europees Hof van Justitie worden gesleept en hun EU subsidies worden gekort. "

"Er zijn klimaatafspraken gemaakt en die moeten worden nageleefd! De kosten van de energietransitie moeten vooral neergelegd worden waar deze kosten ontstaan. Dit is bij grote bedrijven. De burgers moeten zo veel mogelijk worden ontzien."

"We leggen drastische beperkingen op aan het gebruik van fossiele brandstof en beëindigen het gebruik op middellange termijn."

"Ambities zijn er om naar te leven, maar dan moet er overheidswege wel een consequenter beleid worden gevoerd. Door de willekeur van keuzes worden nu alle maatregels als onzinnig beschouwd. Je kan geen 750 miljoen euro investeren in aandelen KLM, of luchthaven Lelystad en vervolgens verwachten dat ieder huishouden ruim 30-60 duizend euro investeert om van het gas af te gaan en hun huis te verduurzamen. Terwijl juist de rest van Europa gas gaat stoken omdat het schoner is dan steenkool."

"Volt wil een CO2 belasting invoeren in heel Europa. De opbrengsten moeten geïnvesteerd worden in het klimaat en de groene economie. "

Geen van beide

Oneens

"We moeten af van het onzinnige en onbetaalbare klimaatbeleid in Nederland en ons dus ook niet vanuit de EU klimaatdoelstellingen laten opleggen. "

"Is niet te handhaven."

"De enorme kosten van het klimaatbeleid staan in geen enkele verhouding tot de - nog altijd zeer speculatieve - baten. De EU moet daar niets over te zeggen hebben. Nederland moeten daarom uit het Parijs Akkoord stappen. Dan kan dat geld worden geïnvesteerd in échte duurzame innovatie."

27. Mediavrijheid

EU-landen die de vrijheid van media schenden moeten financieel worden gestraft.

Eens

"De vrijheid van media is een grondrecht. Het handhaven van grondrechten op Europees niveau laat nog altijd te wensen over en financiële sancties tegen lidstaten die grondrechten schenden moet mogelijk zijn."

"De EU is gebouwd op Europese waarden. Vrijheid van media is daar een van. Voor landen die Europese waarden schenden moeten er financiële gevolgen zijn, in de vorm van dwangsommen of het stopzetten van subsidies."

"De vrije pers is onmisbaar in een democratie. Helaas is de persvrijheid ook in Europa niet vanzelfsprekend. Landen die de vrijheid van media schenden moeten worden aangepakt. Ook blijft Nederland zich inspannen om bedreigde journalisten te beschermen."

"Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn basisrechten. Dit recht moet een vanzelfsprekendheid zijn in alle landen die lid zijn van de Europese Unie."

"Wie onderdeel van de EU wil zijn en Europese subsidies wil ontvangen, dient in woord en daad de Europese waarden uit te dragen. Bij die waarden horen onafhankelijke rechters, een vrije pers en bescherming van je burgerrechten. Landen die zich niet aan die waarden houden moeten daarvoor worden gestraft. "

"ChristenUnie en SGP vinden dat de Europese begroting beschermt moet worden tegen lidstaten die de rechtstaat ondermijnen."

"In een aantal lidstaten van de Europese Unie staat de rechtsstaat, waaronder de persvrijheid, zwaar onder druk. Als een land de rechten van burgers met voeten blijft treden, zijn sancties een uiterste middel: een land dat de rechtsstaat ondermijnt, mag niet langer Europese subsidies uitdelen."

"Europa moet zich inzetten voor vrije pers en wettelijke bronbescherming voor journalisten. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Machtsconcentraties en belangenverstrengeling tussen media en politiek moeten worden bestreden. Landen die zich daaraan niet houden krijgen geen Europese mediasubsidies meer."

"De EU is een samenwerking op grond van menselijke waarden en vrijheden. Persvrijheid is daar een van. Lidstaten hebben zich geconformeerd aan de waarden van de EU om lid te kunnen worden en als ze dan de regels overtreden moeten ze worden gestraft. "

"Moeten uit de EU worden gezet."

"Kritische, onafhankelijke media is een belangrijk onderdeel van een democratische rechtsstaat. Aantasting van de democratische principes in een lid-staat tast de geloofwaardigheid van de gehele EU aan en gaat dus ook ons aan. Tegelijkertijd moeten we ons van bewust zijn en we moeten ervoor waken dat er veel haatmedia en nepnieuws wordt verspreid om ons te manipuleren. De EU dient dit probleem ook aan te pakken!"

"Maar hiervoor is het wel nodig dat er een onafhankelijke rechter die veroordeling kan doen, op basis van een algemene richtlijn die de vrijheden van de media omschrijft. Een politieke meerderheid kan er voor zorgen dat het ene land wel en de andere niet gestraft wordt — dat is nog meer ondermijnend van de democratische rechtsstaat."

"De vrijheid van media is essentieel voor een goed werkende democratie. Volt wil dat deze vrijheden, offline en online, goed beschermd worden. "

Geen van beide

Oneens

"De PVV is een groot voorstander en verdediger van de persvrijheid maar dit is wel een nationale aangelegenheid waar de EU zich niet mee moet bemoeien."

"We vinden een politieke sanctie zoals opschorting van het stemrecht van de lidstaat geschikter dan een financiële sanctie."

"Het is geen taak van de Europese Unie om te bepalen hoe landen hun medialandschap inrichten."

28. Grenscontroles

Er moeten weer regelmatig grenscontroles plaatsvinden tussen EU-lidstaten.

Eens

"De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. Opzeggen Schengen-verdrag en invoering nationale grenscontroles."

"We zijn voor vrij reizen binnen de EU, maar lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om tijdelijke grenscontroles te organiseren. Bijvoorbeeld om de malafide hondenhandel aan te pakken of diertransporten te controleren. "

"Het open stellen van de grenzen is een groot goed voor de economie en voor onze vrijheid. Aangezien dit ook ongewenste effecten heeft is het goed om regelmatige controles te houden om criminelen af te schrikken. 50PLUS vindt het nog beter om slimme camera's bij de grenzen te plaatsen die kentekens herkennen en zo criminelen kunnen opsporen. Dan helpt een Europese database voor kentekens ook."

"Is goed tegen criminaliteit."

"Door de EU is Nederland volkomen weerloos geworden tegen massale immigratie. FVD wil daarom het Schengen-verdrag opzeggen, om indien nodig weer grenscontroles te kunnen invoeren."

Geen van beide

"Een van de grote voordelen van de EU is het grenzeloze reizen tussen Europese lidstaten. Dat bespaart ontzettend veel geld. Maar grenscontroles op criminaliteit, bijvoorbeeld met camera's, moeten wel toenemen."

Oneens

"Regelmatige grenscontroles staan haaks op het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten die in Europa grote welvaartsgroei mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast staan controles haaks op de Europese integratie, waar D66 voorstander van is."

"Niet de grenzen tussen EU-lidstaten, maar de buitengrenzen moeten beter gecontroleerd worden, zodat er in Europa nog vrij verkeer mogelijk is."

"Voor het opsporen van criminelen en terroristen zijn effectievere maatregelen denkbaar dan grenscontroles op de Europese binnengrenzen. Zoals een goede samenwerking tussen veiligheidsdiensten en meer capaciteit bij de Nationale Politie."

"Vrij kunnen reizen en handelen tussen de EU-lidstaten is een groot goed. We willen niet in lange files staan als we deze zomer op vakantie gaan. Uiteraard kunnen er gerichte controles tegen smokkel van mensen en illegale goederen plaatsvinden. "

"Het Schengengebied van open Europese binnengrenzen brengt veel gemak voor burgers en bedrijven. Dat willen we zo houden. Toch is het soms nodig om tijdelijk opnieuw controles in te voeren aan de Europese binnengrenzen, bijvoorbeeld bij een groot sportevenement, terreurdreiging of ongecontroleerde stromen migranten zoals in 2015. Bij de herziening van de Schengen Grenscode moet de bevoegdheid van lidstaten intact blijven om op eigen initiatief (tijdelijk) grenscontroles uit te voeren."

"De mogelijkheid om vrij te reizen binnen Europa is een belangrijke verworvenheid, die moeten we behouden; niet afbreken."

"Wij willen een open en vrij Europa. Het is van belang dat het vrij verkeer van goederen en personen voor alle Europese burgers een tastbare realiteit wordt. Met het wegvallen van de grenzen binnen Europa is juist een aantrekkelijk investerings- en bedrijfsklimaat ontstaan en wordt onze economie gestimuleerd. "

"De Groenen houdt onverkort vast aan het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie."

"Door het verdrag van Schengen hebben we vrij verkeer van mensen en goederen. Deze vrijheid willen we niet opgeven. Grenscontroles zouden een specifiek doel moeten hebben voordat het te overwegen is."

"We moeten de buitengrenzen van de Europese Unie beter bewaken, maar de grenzen binnen Europa moeten open blijven. Dat is goed voor de welvaart en welzijn van alle Europeanen. "

29. Paspoorten

De Europese afspraak om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten moet worden geschrapt.

Eens

"Het opnemen van vingerafdrukken is een disproportionele maatregel. Men geeft privacy op, zonder dat bewezen kan worden dat het veiligheidswinst oplevert."

"Niet de EU maar de lidstaten zelf moeten de positie hebben om al dan niet vingerafdrukken in paspoorten op te nemen."

"Het moet een nationale bevoegdheid zijn om te beslissen of vingerafdrukken afgenomen mogen worden. De verplichting bestaat sinds 2009 maar bij grensovergangen zoals luchthavens wordt de vingerafdruk niet gebruikt vanwege de grote foutpercentages (30%). De massale opslag van vingerafdrukken is daarom overbodig en disproportioneel."

"Privacy is een groot goed. Verplichte opname van vingerafdrukken is alleen te verdedigen als hier een duidelijke reden voor is. Die mist volgens ons. Fraude en misbruik kan voldoende worden tegengegaan met minder privacyschendende maatregelen."

"GroenLinks wil dat de Europese afspraak om vingerafdrukken op te nemen in reisdocumenten wordt geschrapt, de verplichte sekseregistratie op Europese identiteitskaarten wordt afgeschaft en er geen Europese database met biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken en gezichtsscans) komt van reizigers die de EU bezoeken."

"De Europese verplichting om vingerafdrukken op te nemen in het paspoort draagt nauwelijks bij aan het tegengaan van identiteitsfraude en ontneemt burgers tegelijkertijd het recht op privacy. De noodzaak en proportionaliteit van deze verplichting ontbreken en de Partij voor de Dieren wil er dan ook van af."

Geen toelichting gegeven

"Vingerafdrukken zonder noodzaak verzamelen, verspreiden en delen met derden (zoals de VS) is een onacceptabele inbreuk op onze privacy."

Geen van beide

"Volt vindt dat er een goede afweging tussen veiligheid en privacy gemaakt moet worden. Er moet eerst een goede afweging van de voor- en nadelen gemaakt worden. Op basis daarvan moeten we in Europa samen een beslissing maken."

Oneens

"Het CDA staat voor een streng en rechtvaardig migratiebeleid, daarbij willen we graag weten wie ons land binnenkomt. Identificatiebewijzen moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn en identiteitsfraude moet moeilijk worden gemaakt. Het toevoegen van vingerafdrukken heeft daarom een toegevoegde waarde die we als optie graag behouden."

"Vingerafdrukken op paspoorten kunnen helpen bij de bestrijding van terrorisme, internationale criminaliteit en identiteitsfraude."

"Uiteraard moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan met persoonsgegevens van mensen, zeker als het gaat om biometrische gegevens zoals een vingerafdruk of irisscan. Maar om fraude met paspoorten tegen te kunnen gaan en de kans te verkleinen dat met een gestolen identiteit misdaden worden begaan, blijven vingerafdrukken essentieel."

"Open grenzen zijn heel goed voor de economie en kunnen wij onze welvaart vergroten. Om de veiligheid te kunnen garanderen moet het zo moeilijk mogelijk worden voor criminelen om een vals paspoort te kunnen gebruiken."

"Vingerafdrukken op paspoort gaat de handel erin tegen."

"Hiermee kun je beter criminelen & terroristen opsporen. Mits de privacy wordt gewaarborgd."

"Met de vingerafdrukken wordt identiteitsfraude moeilijker."

30. Nexit

Nederland moet uit de Europese Unie stappen.

Eens

"Nederland moet weer een onafhankelijk land worden. Baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en onze eigen grenzen. Politieke beslissingen nemen we in Den Haag, niet in Brussel. Daarom moeten we uit de Europese Unie. Voor samenwerking met andere landen is geen politieke unie nodig. Daarom NEXIT."

"We kunnen onze eigen boontjes wel doppen."

"Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en daarom voorstander van een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten."

Geen van beide

"Wij snappen de bezwaren en daar moet de Unie ook aan gaan werken. De vraag die wij stellen is of Nederland zelf wel die problemen het hoofd kan bieden. Is Nederland wel een betere gastheer voor haar inwoners? Uittreding geeft veel onzekerheden zoals we in de Brexit (Artikel-50 procedure) zien. Wel blijft uittreding een ultiem veto-recht die wellicht ooit moet worden gebruikt."

Oneens

"De Europese Unie is geen voetbalclub of krantenabonnement dat Nederland zomaar kan opzeggen. Het is een legitiem onderdeel van ons politieke bestel en Nederland is op tal van terreinen verweven met de Europese Unie. Dat maakt ons land sterker en welvarender."

"Nederland is een van de landen die het meeste baat heeft bij het EU-lidmaatschap. Uit de EU stappen kost veel geld, veel banen, en levert ons niets op."

"Problemen die grensoverschrijdend zijn als terrorisme, migratie en klimaat kunnen we niet als land alleen oplossen maar vragen samenwerking met landen om ons heen. Daarnaast levert samenwerking in de EU Nederland welvaart en banen op, dat zal de VVD nooit op het spel zetten."

"Europa is een continent met veel verschillende landen. WIj ontkomen er niet aan om samen te werken op grensoverschrijdende uitdagingen. Zo is de Europese Unie ook ooit ontstaan: als nuchter samenwerkingsproject. Helaas wordt het nu gegijzeld door een Europese elite en hun politiek loopjongens die zich met zaken bemoeien die wij prima zelf kunnen regelen. Daarom moeten wij er niet uitstappen, maar de EU aanpassen."

"Voor zeker werk, voor een eerlijke verdeling van de welvaart en voor een schone en duurzame toekomst hebben we Europese samenwerking nodig. In ons eentje kunnen we belastingontwijking, oneerlijke concurrentie en klimaatverandering niet oplossen. Voor onze banen, onze welvaart en een eerlijke toekomst hebben we Europa nodig. "

"ChristenUnie en SGP zijn absoluut geen voorstander van een Nexit. De EU is verre van perfect, maar heeft ons wel degelijk veel goeds gebracht. Wel moeten er exit-criteria en exit-draaiboeken komen voor grote Europese arrangementen als de eurozone en Schengen."

"Europese samenwerking is urgenter en noodzakelijker dan ooit. De EU is een economische grootmacht die gezamenlijk het verschil kan maken in de strijd tegen klimaatverandering. Alleen door samen te werken kunnen we de race to the bottom tegengaan en multinationals dwingen om eerlijk belasting te betalen."

"De PvdD wil een Europese Unie die democratisch en controleerbaar is en waarin de stem van de burger wordt gehoord. We willen dat de EU samen grensoverschrijdende problemen aanpakt zoals klimaatverandering en lucht- en watervervuiling. En opkomt voor de rechten van mensen en dieren. Maar we willen geen Brusselse inmenging in basisvoorzieningen als pensioenen, huisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Internationale samenwerking is belangrijk, autonome besluitvorming in lidstaten eveneens"

"Europa heeft ons veel welvaart, gezondheid maar vooral vrede en vrijheid gebracht. Soms is men terecht ontevreden over het functioneren van de EU en moet zij de organisatie dusdanig hervormen dat er weer draagvlak ontstaat. 50PLUS wil geen taferelen als bij Brexit, maar een EU die weer gebaseerd is op de menselijke waarden en vrijheden, waar de mensen het belangrijkst zijn."

"Europa dient naast ons economisch belang ook de veiligheid van ons land. Door een verenigd Europa zijn wij in staat om landoverschrijdende problematiek het hoofd te bieden, zoals klimaatsverandering en de relatie met landen buiten Europa. De inclusiviteit, veiligheid, buitenlandbeleid, klimaat en welvaart zijn belangrijke zaken die wij met onze bondgenoten binnen Europa kunnen verwezenlijken."

"De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de Europese Unie."

"Volt wil juist een sterke Unie om grote problemen als klimaatverandering goed op te kunnen lossen. Maar we moeten de EU wel veranderen. Zodat de Unie weer voor alle mensen werkt."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
Votematch Europe Votematch Europe

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Wintertijd Extra belangrijk

Europa moet kiezen voor permanente wintertijd.

 • Uw mening:
 • D66: Geen van beide

  "Permanente wintertijd is weliswaar ideaal, maar niet haalbaar. De voorkeuren van verschillende landen lopen zo uiteen, dat een gezamenlijke positie anders dan de huidige situatie niet realistisch is."

 • CDA: Oneens

  "Lidstaten moeten zelf kunnen bepalen welke tijd zij kiezen. Voor Nederland is het van belang om dezelfde tijd te kiezen als de landen om ons heen. "

 • PVV: Oneens

  "De PVV is voor het afschaffen van de wintertijd."

 • VVD: Oneens

  "De VVD wil dat Nederland in Europa partners zoekt om het huidige systeem van winter- en zomertijd te behouden. We moeten geen lappendeken aan tijden krijgen in Europa. Het is vooral van belang dat de tijd in Nederland hetzelfde is als bij naburige landen en belangrijke handelspartners ligt."

 • SP: Oneens

  "De EU heeft hopelijk wat beters te doen dan voor iedereen te bepalen of ze zomer- en wintertijd hanteren. De effecten van omschakelen is per land en tijdzone anders. De SP is tegen verplicht omschakelen in heel Europa."

 • PvdA: Oneens

  "Wat is er heerlijker dan een lange zomeravond in de zon op het terras? Als we kiezen voor de permanente wintertijd wordt het eerder donker en moet het licht in de zomer al om 21.00 uur aan. Weg lange zomeravond, maar wel een hogere energierekening. Dat willen we niet. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "ChristenUnie en SGP zijn voor het afschaffen van de zomertijd. De wintertijd is de meest natuurlijke tijd voor ons land. Het is niet (meer) nodig om twee keer per jaar de klok te verzetten. Dat leidt alleen maar tot ongemak, bijvoorbeeld voor gezinnen met jonge kinderen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Het is belangrijk dat er geen tijdsverschillen met buurlanden ontstaan. Door het te houden zoals het is, met zowel winter als zomertijd, wordt energie bespaard omdat lampen later aan kunnen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de klokverzetting die twee keer per jaar plaatsvindt. Deze verstoort het bioritme van de mens en zorgt daarnaast voor een stijging van het aantal aanrijdingen met in het wild levende dieren. Wetenschappers stellen dat een permanente wintertijd een gezonder alternatief is dan een voortdurende zomertijd."

 • 50 PLUS: Oneens

  "De meeste mensen zijn tevreden met het huidige systeem. 50PLUS wil alleen veranderen als het ook een verbetering betreft en in dit geval dus niets veranderen tot het tegendeel onomstotelijk is bewezen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "We zijn voor permanente zomertijd."

 • DENK: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • De Groenen: Eens

  "De Groenen is het eens met de afschaffing van de zomertijd in de Europese Unie. Onze voorkeur gaat uit naar het gebruik van de wintertijd het hele jaar door omdat dit beter aansluit bij de geografische lengte van ons land. We willen de klokken gelijk houden met de landen in dezelfde Noord-Zuid-strook: België, Luxemburg en Frankrijk."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De standaardtijd (wintertijd) komt het beste overeen met onze biologische klok. Bij permanente zomertijd is het bijvoorbeeld in de winter pas om kwart voor tien in de ochtend licht. Niet wenselijk. "

 • vandeRegio & Piratenpartij: Oneens

  "Dit is een onzinnige discussie. Iedere regio heeft haar eigen culturele ritme. Voor het Nederlandse ritme zou (ook) zomertijd langere sociale avonden geven, want "18:00 gaan we eten". We kunnen beter een discussie hebben over de 9-17h kantoortijden en de hoeveelheid files dat veroorzaakt. Een oplossing zit meer in thuiswerken, dichter bij huis en de vrijheid om eigen werkuren te kunnen kiezen."

 • Volt: Geen van beide

  "Zullen we het over de echte problemen hebben? :) "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Stemrecht Extra belangrijk

Jongeren vanaf 16 jaar moeten stemrecht krijgen bij de Europese verkiezingen.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "Jongeren van 16 laten meepraten over een toekomst die hen aangaat is een goede zaak. "

 • CDA: Oneens

  "In Nederland zijn mensen voor de wet met 18 jaar volwassen. Het CDA vindt dat stemrecht daar dan ook bij hoort."

 • PVV: Oneens

  "In Nederland is er stemrecht vanaf 18 jaar. Er hoeft hierop geen uitzondering gemaakt te worden voor Europese verkiezingen. "

 • VVD: Oneens

  "De VVD koppelt de kiesgerechtigde leeftijd aan de leeftijd waarop iemand meerderjarig wordt. Nu wordt iemand meerderjarig als hij 18 jaar wordt. De VVD sluit daarbij aan voor de leeftijd waarop iemand mag stemmen, dus 18 jaar. "

 • SP: Oneens

  "Wij willen dat meer mensen gebruik maken van hun kiesrecht. Niet door de leeftijd te verlagen, maar door een hoger opkomst percentage te creëren onder de huidige groep mensen met stemrecht. In armere wijken wordt aanzienlijk minder gestemd dan in rijkere wijken. Het parlement is nu te weinig een afspiegeling van de maatschappij en de belangen van veel mensen worden onvoldoende gediend. Om mensen meer te betrekken willen wij een bindend correctief referendum."

 • PvdA: Eens

  "Veel van wat er in de EU wordt besloten gaat juist jongeren aan. Of het nou gaat over de aanpak van klimaatverandering, het vinden van een goede baan of studeren in het buitenland. Daarom willen wij dat je vanaf 16 jaar mag stemmen. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP zijn hier geen voorstander van. Rond 18 jaar worden veel jongeren snel zelfstandiger. Ze gaan steeds meer verdienen met (bij)banen, ze beginnen of zijn net begonnen aan hoger onderwijs. 18 jaar is ook de leeftijd waarop je zelfstandig in een auto mag rijden. Wij blijven 18 jaar daarom een goede leeftijd vinden voor het stemrecht."

 • GroenLinks: Eens

  "Jongeren kunnen in Europa werken, belasting betalen en naar school. Daar hoort ook het recht bij om beslissen over de toekomst van de Europese Unie."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Bij verkiezingen hebben jongeren ten onrechte geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst. Wij zijn daarom groot voorstander van een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar."

 • 50 PLUS: Oneens

  "Stemrecht is een groot goed en dat recht moet bewust kunnen worden gebruikt met een bepaalde dosis aan levenservaring. 50PLUS vindt 18 jaar een prima leeftijd "

 • Jezus Leeft: Eens

  "De jeugd heeft de toekomst."

 • DENK: Eens

  "Jongeren dienen bewust te worden gemaakt van de besluitvorming en vroeg betrokken moeten raken, want onze jongeren zijn daaraan toe. Wij zijn daarom vóór het geven van actief kiesrecht aan burgers van 16 jaar en ouder, zodat jongeren zich kunnen uiten."

 • De Groenen: Eens

  "Het actief kiesrecht, het recht om een stem uit te brengen, willen we geven aan jongeren vanaf 16 jaar. Het passief kiesrecht, het recht om een plaats in te nemen in een vertegenwoordigend lichaam, willen we op 18 jaar houden. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Het gaat om betrokkenheid te creëren. Jong geleerd te stemmen en nadenken over de vele politieke onderwerpen, geeft dat ze later dit ook blijven doen."

 • Volt: Geen van beide

  "Volt wil dat iedereen mee kan doen in onze democratie. Maar dit hoeft niet per se alleen bij de verkiezingen. Volt wil nieuwe manieren onderzoeken om mensen bij de politiek te betrekken zoals online burger platforms, burger-bijeenkomsten en digitaal stemmen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Ontwikkeling regio's Extra belangrijk

De EU moet minder geld uitgeven aan de ontwikkeling van arme gebieden binnen de EU.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "Solidariteit is een belangrijke Europese waarde. Europa moet als continent groeien en beter worden, inclusief de gebieden die in economische zin achterlopen."

 • CDA: Eens

  "Wij willen dat Europa aandacht geeft aan de ontwikkeling van regio's. Maar niet meer in de vorm van eindeloze subsidies, maar door gerichte leningen."

 • PVV: Eens

  "Terwijl Nederlanders worden geconfronteerd met lastenverzwaringen worden miljarden Nederlandse euro's weggegooid aan andere landen binnen en buiten de EU. Dit moet stoppen. Nederlanders moeten op 1 en ons geld moet aan hen worden besteed."

 • VVD: Eens

  "De VVD wil dat de totale Europese begroting naar beneden wordt bijgesteld. Wat ons betreft kan er fors bespaard worden op de zogeheten cohesiegelden."

 • SP: Oneens

  "Internationale solidariteit staat bij de SP voorop. Dat begint door niet toe te staan dat multinationals de armste landen nog verder de ellende in helpen door grondstoffen, kennis en werknemers weg te roven. Om leegloop tegen te gaan moeten wij de jongeren een reden geven om daar te blijven: perspectief op een fatsoenlijk inkomen. "

 • PvdA: Oneens

  "Je veilig en geborgen voelen is moeilijk als de wereld om ons heen onzeker is. We leven in een wereld waar kwetsbare mensen het hardst geraakt worden door ongelijkheid, klimaatverandering en conflict. Daarom moeten wij binnen en buiten de EU investeren in de ontwikkeling van arme gebieden."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP vinden investeringen in arme gebieden binnen de EU zeer belangrijk. Uiteindelijk heft de hele EU er baat bij dat achtergesteld gebieden zich kunnen blijven ontwikkelen. Uiteraard moet dat wel op eerlijke en transparante wijze gebeuren. Misbruik van en fraude met EU-fondsen is onacceptabel."

 • GroenLinks: Oneens

  "Wij zijn solidair met minder welvarende regio’s. Cohesiebeleid en structuurfondsen moeten zich concentreren op de minst welvarende regio’s in de minst welvarende landen van de EU en op grensoverschrijdende projecten."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Met EU-subsidies wordt veel gefraudeerd. Dat leidt tot grote verspilling van belastinggeld. In 2017 betaalde Brussel maar liefst 3 miljard euro aan subsidies uit die achteraf onterecht bleken. Het kost bovendien veel (belasting)geld om alle EU-subsidies centraal te controleren. We willen de miljarden aan Europese structuurfondsen schrappen, zodat landen minder geld hoeven af te dragen aan Europa. Het geld dat landen hiermee besparen, kunnen ze zelf doeltreffender besteden."

 • 50 PLUS: Oneens

  "Het Marshallplan werd na WOII door de VS opgezet en door deze investeringen kon de economie groeien, waardoor aan beide zijden de welvaart is gestegen. Europa doet dit ook in arme regio's binnen de EU en als daar de welvaart groeit kunnen wij onze producten en diensten daar leveren. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Eigen verantwoordelijkheid."

 • DENK: Oneens

  "We zijn een unie in lusten en lasten. Lid-staten die een te hoge staatsschuld hebben, moeten worden gesaneerd. De staatsschuld moet onder de 60% van het BBP blijven of daar weer onder gebracht worden. Dit moet wel op een sociale manier gebeuren. "

 • De Groenen: Oneens

  "We willen een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking naar 1% van het bnp."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Nederland draagt ieder jaar meer geld af aan de EU dan het ontvangt. Het moet niet zo zijn dat Nederlandse belastingbetalers opdraaien voor de ontwikkeling van achterstandswijken in bijvoorbeeld Bulgarije of Letland."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Oneens

  "Iedere regio heeft recht op een bestaansrecht. Wanneer de armoede niet meer te overwinnen is, dan trekken de jongere generaties weg om elders te gaan werken en te overleven. Armere regio's hebben juist ook recht op behoud van de sociale infrastructuur."

 • Volt: Oneens

  "Volt is voor een sociale Unie waarin we niemand achterlaten. Daarom wil Volt investeren in arme gebieden. Dit is goed voor die gebieden, maar juist ook voor de rest van de Unie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Griekenland Extra belangrijk

Een deel van de Europese leningen aan Griekenland moet worden kwijtgescholden.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "Een gezond Griekenland dat niet zucht onder uitzichtloze leningen is in ieders belang. Indien Griekenland betekenisvolle hervormingen door heeft gevoerd, mag daar beperkte kwijtschelding tegenover staan."

 • CDA: Oneens

  "Met Griekenland is afgesproken dat ze hun financiële doelstellingen moeten halen. Griekenland voldoet hier momenteel niet aan, van verlichting van de terugbetaling kan dus geen sprake zijn. Van kwijtschelden kan helemaal geen sprake zijn."

 • PVV: Oneens

  "Het is tijd dat onze eigen mensen weer op 1 komen te staan. Stoppen met het steunen van zwakke Europese landen."

 • VVD: Oneens

  "Schulden horen niet doorgeschoven te worden. Ieder land is verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn eigen huishoudboekje."

 • SP: Eens

  "De Europese leningen waren er op gericht om de banken te helpen en te voorkomen dat de Euro zou instorten. Niet om de Grieken te helpen. Het zijn nu de gewone Grieken die de molensteen van 288,7 miljard om hun nek hebben hangen. Door gedeeltelijke kwijtschelding krijgt de Griekse economie meer ruimte om te groeien en is de kans groter dat zij het overige deel wel kunnen terugbetalen."

 • PvdA: Oneens

  "Steun aan Griekenland is de afgelopen jaren nodig geweest, in het belang van Griekenland, de EU en Nederland. De Grieken zijn daarbij onder andere geholpen met langere looptijden en lagere rentes op de schulden. Het is nu van belang dat Griekenland het geleende geld ook netjes terugbetaalt. Kwijtschelding is nu niet aan de orde. "

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "Zo lang Griekenland in de eurozone zit, moet ze haar schulden afbetalen. Het zou echter beter zijn voor Griekenland om op gecontroleerde wijze de euro te verlaten. Dat zou dan wel samen kunnen gaan met een gedeeltelijke kwijtschelding. Met een eigen munt en lagere schulden heeft Griekenland weer perspectief op groei."

 • GroenLinks: Eens

  "Om Griekenland perspectief te bieden op een houdbare staatsschuld en economisch herstel, moet een deel van de Europese leningen aan dat land kwijtgescholden worden. Bij schuldverlichting moeten allereerst de private crediteuren aangeslagen worden."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Lidstaten die dreigen te bezwijken onder hun schuldenlast moeten hulp krijgen bij de wederopbouw van hun economie op een manier die te dragen is door de bevolking en niet destructief is voor dieren, natuur en milieu. Verantwoorde schuldsanering vormt daarbij het uitgangspunt. Dit is alleen een duurzame oplossing in combinatie met andere maatregelen, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijkheden om lidstaten, voor welke de euro tot problemen leidt, monetaire autonomie terug te geven."

 • 50 PLUS: Eens

  "Als schulden te hoog zijn kan een land zich niet op de gewenste manier ontwikkelen. Het is beter dat de Griekse economie aantrekt waardoor Nederland haar export naar Griekenland kan vergroten."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "De Grieken moeten hun huishouden zelf op orde brengen."

 • DENK: Oneens

  "Er zou onderzocht moeten worden of de Griekse staatsschuld kan worden omgezet in Europese voorwaardelijke eeuwigdurende obligaties, die als een nieuw ruilmiddel kunnen worden ingezet in de Europese economie. Op deze manier wordt de Griekse schuldenproblematiek verlicht."

 • De Groenen: Oneens

  "De bestaande oplossing van langlopende leningen tegen een lage rente voldoet."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Het overgrote deel, tot het geheel. vandeRegio namens diverse partijen in ons netwerk, verlangt nog altijd openheid van zaken van de ECB en Europese Commissie in deze kwestie. Wij hebben het drama van 2016 ervaren als niet correct verlopen. Het gebrek aan transparantie laat twijfelen of er niet meer speelt wat "verbloemd" wordt door het leningen te noemen."

 • Volt: Eens

  "Volt wil dat landen zich aan afspraken houden. Dit geldt ook voor terugbetalen van leningen. Maar te hard vasthouden aan volledig terugbetalen is niet altijd de beste oplossing. Onder bepaalde voorwaarden moet het mogelijk zijn om een deel kwijt te schelden"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Veehouderij Extra belangrijk

De EU moet grootschalige veehouderij ontmoedigen.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "D66 wil dat schaalgrootte niet meer de belangrijkste factor is voor het inkomen van landbouwers. Een transitie naar kringlooplandbouw is nodig, waarbij we met minder grondstoffen en minder dieren, meer en beter voedsel produceren."

 • CDA: Oneens

  "Grootschalig is niet perse een probleem. Het CDA wil een Europa dat investeert in familie- en gezinsbedrijven, en dan met name jonge boeren. Dit kunnen ook samenwerkende bedrijven zijn."

 • PVV: Eens

  "De PVV is voor het ontmoedigen van grootschalige veehouderij maar het blijft een nationale aangelegenheid. "

 • VVD: Oneens

  "Niet de schaal maar de naleving van de regels is van belang, waarbij naleving op dierenwelzijn en diergezondheid leidend zijn."

 • SP: Eens

  "Grootschalige veehouderij gaat ten koste van milieu en dierenwelzijn. Het Europese landbouwbeleid moet daarom niet langer gericht zijn op productievergroting maar op regionale voedselvoorziening die onze leefomgeving niet aantast. "

 • PvdA: Eens

  "Wij willen eerlijker, duurzamer en gezonder voedsel, met respect voor mens, milieu en dier. "

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "De duurzaamheid hangt niet af van de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen ook veel aan duurzaamheid en dierenwelzijn doen en juist door schaalgrootte goede investeringen doen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat alle veehouderijen, groot of klein, blijven werken aan duurzaamheid."

 • GroenLinks: Eens

  "Wij stimuleren kleinschalige, diervriendelijke landbouw. In iedere stap van de veehouderij staat dierenwelzijn voorop. Megastallen horen hier niet bij."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De huidige veehouderij is onhoudbaar. Jaarlijks worden in de EU meer dan 7 miljard dieren gehouden en geslacht voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Dat levert onaanvaardbaar dierenleed en een enorme milieubelasting op. De Partij voor de Dieren wil dat het Europese landbouwbeleid volledig op de schop gaat. Met als ultiem doel een ecologische, diervriendelijke landbouw die gezond voedsel produceert en niet afhankelijk is van import die ten koste gaat van mensen en dieren elders."

 • 50 PLUS: Eens

  "Grootschalige veehouderij in druk bevolkte gebieden brengt schade toe aan de volksgezondheid en dan moet er een keuze worden gemaakt tussen mens en economie. De agrarische sector zou zich meer op gezondheid moeten richten met hoge prijzen, in plaats van het produceren van kilo knallers. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "JEZUS LEEFT wil kleinschalige veehouderij."

 • DENK: Eens

  "Uiteindelijk moeten wij als Unie af van megastallen. Er zal dan ook steun moeten komen vanuit de EU bij deze omschakeling."

 • De Groenen: Eens

  "Niet alleen de EU maar de lidstaten ook; dat is beter voor mens, dier en milieu."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Het behouden van een menselijke maat, helpt met het garanderen van een kwaliteit van leven voor het dier. Terugdringen van de stress. De grootschaligheid van de vleesindustrie werkt gesleep met dieren in de hand omdat de kosten van slacht en verwerking elders net iets goedkoper is. Door de veehouderij te betrekken bij de regionale circulaire economie krijgen we een duurzamere productie van vlees."

 • Volt: Eens

  "Volt wil veehouders stimuleren om te investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. Het moet gaan om kwaliteit en niet om kwantiteit."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Uitkering Extra belangrijk

Het moet moeilijker worden voor EU-burgers om in een ander land een uitkering te ontvangen.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "Met name als het gaat om uitkeringen uit werk waarover netjes sociale premies zijn afgedragen, moeten we geen extra barrières opwerpen. "

 • CDA: Eens

  "De regels moeten strenger, zodat we misbruik kunnen voorkomen. Tegelijkertijd willen we garanderen dat echte grenswerkers, bijvoorbeeld mensen die werken in Duitsland maar wonen in Nederland, zekerheid hebben. Daarvoor is betere afstemming tussen lidstaten nodig."

 • PVV: Eens

  "De Nederlandse sociale zekerheid staat door immigratie van binnen en buiten de EU onder zware druk. Wij willen onze uitkeringen beschermen voor onze eigen mensen. Nederlanders moeten op 1 en ons geld moet aan hen worden besteed."

 • VVD: Eens

  "Het is heel normaal dat voordat je een uitkering ontvangt een bijdrage hebt geleverd aan het sociale stelsel van een lidstaat. Op dit moment kunnen EU-burgers een Nederlandse uitkering ontvangen zonder nauwelijks een bijdrage te hebben geleverd aan de sociale zekerheid van Nederland. Dat ondermijnt de solidariteit."

 • SP: Eens

  "WW-uitkeringen hier zijn vele malen hoger dan het minimumloon in Oost-Europa. Dat helpt niet om mensen weer aan het werk te krijgen. Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om te controleren of iemand elders in Europa serieus werk maakt van het vinden van een baan. De WW wordt nu vooral door werkgevers misbruikt om uitzendkrachten op vakantie te sturen zodra ze te duur worden."

 • PvdA: Oneens

  "Als je hebt gewerkt en netjes belastingen en premies hebt betaald, moet je kunnen rekenen op een uitkering. Of dat nou in het land is waar je hebt gewerkt of in een andere lidstaat. Tegelijkertijd willen we iedere vorm van fraude en misbruik keihard aanpakken. Daarvoor zijn extra waarborgen nodig. "

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "ChristenUnie en SGP vinden dat EU-burgers die een echte bijdrage hebben geleverd aan een ander land, bijvoorbeeld door er al jarenlang te werken, ook recht hebben op sociale voorzieningen. Maar de Nederlandse regels blijven wel gelden. Zo kan een werkloosheidsuitkering alleen worden gegeven als de ontvanger ook echt probeert te solliciteren. Als dit niet controleerbaar is, moet de uitkering kunnen worden stopgezet."

 • GroenLinks: Oneens

  "De EU vergemakkelijkt het wonen en werken over de grens door betere regels te maken voor het meenemen van uitkeringsrechten en voorzieningen voor mensen met een beperking. Misbruik wordt tegengegaan door uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten en uitkeringsinstanties van verscheidene landen mogelijk te maken."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Om ons sociaal zekerheidsstelsel ook op lange termijn te kunnen waarborgen, moet frauderen en onterecht gebruik van (werkloosheids)uitkeringen worden tegengegaan. Uitkeringstoerisme ondermijnt de solidariteit. "

 • 50 PLUS: Eens

  "Een uitkering is gebaseerd op de welvaartsnorm in een land en wordt gezamenlijk betaald uit solidariteit voor mensen die geen werk meer hebben. Er horen ook verplichtingen bij een uitkering en met medeneming van de uitkering naar een ander land zou dat kunnen betekenen dat zo iemand dan op een andere manier wordt behandeld dan een inwoner uit het land zelf. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "Verantwoordelijkheid van eigen land."

 • DENK: Oneens

  "Wij willen een open en vrij Europa. Wonen en werken over de grens, betekent dus ook de mogelijkheid voor het meenemen van uitkeringsrechten en voorzieningen. Door het uitwisselen van gegevens tussen de uitkeringsinstanties en belastingdiensten kan misbruik worden tegengegaan. "

 • De Groenen: Eens

  "Om de kosten van de uitkering gedeeltelijk te compenseren met de besteding van de uitkering in het uitkerende land."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De WW export naar Polen heeft al laten zien dat er gefraudeerd wordt met de Nederlandse sociale voorzieningen. Dit soort 'welvaartstoerisme' moet per direct stoppen."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Oneens

  "De keerzijde van het vrije verkeer van mensen is dat het niet alleen om arbeid en winst gaat, maar ook om zorg en bestaanszekerheid. Discriminatie op basis van nationaliteit zou in Europa niet getolereerd moeten worden. Ieder land of regio is verantwoordelijk voor wie zich op haar grondgebied begeeft."

 • Volt: Geen van beide

  "Uitkeringen zijn er om mensen te helpen, maar daar mag geen misbruik van gemaakt worden. Volt wil het systeem toegankelijk houden voor mensen die recht hebben op een uitkering. Daarnaast wil Volt fraude tegengaan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Statiegeld Extra belangrijk

Het Europees Parlement moet statiegeld op plastic flessen in de hele EU afdwingen.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "We moeten ernaar streven om zo min mogelijk plastic in de natuur terecht te laten komen. Daartoe moeten we plastics uitbannen, die slechts een keer gebruikt worden. Statiegeld is een eenvoudige en effectieve manier om dat doel te bereiken."

 • CDA: Oneens

  "Afvalverwerking kan het beste door de overheden worden georganiseerd die dicht bij burgers staat. Dat is niet aan Europa. Statiegeld doe je beter lokaal. De EU heeft wel onzinnig wegwerpplastic verboden."

 • PVV: Oneens

  "Weer een voorbeeld van verregaande EU-bemoeienis. De PVV is tegen. Het is aan de lidstaten zelf hoe om te gaan met het al dan niet belasten van plastic flessen."

 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt het aan de lidstaten zelf om te bepalen hoe zij omgaan met de aanpak van afvalinzameling en zwerfafval."

 • SP: Oneens

  "Wij zijn voorstanders van statiegeld op plastic flessen maar vinden dit geen taak van de Europese Unie."

 • PvdA: Eens

  "Voor een mooie en schone wereld moeten we strijden tegen verspilling van plastic. Plastic vervuiling bedreigt ons milieu en het leven in onze oceanen. Het systeem van statiegeld zorgt dat recyclen loont en we zien dat het plastic verspilling en vervuiling tegengaat. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal moet aan banden worden gelegd. Meer hergebruik, ook door middel van nieuwe technieken moet actief gesteund en ontwikkeld worden."

 • GroenLinks: Eens

  "Statiegeld is een goed middel om ervoor te zorgen dat we minder afval maken en minder grondstoffen nodig hebben. Wij kiezen voor een circulaire economie: een economie die zuinig is op grondstoffen en ze in een kringloop houdt. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Zwerfafval is een wereldwijd probleem. Een steeds grotere hoeveelheid afval vervuilt onze natuur en onze zeeën en oceanen. Statiegeld helpt: in landen waar statiegeld op blikjes en plastic wordt geheven vind je ze nauwelijks meer terug op straat of in het milieu. We willen het huidige statiegeldsysteem in de lidstaten daarom uitbreiden."

 • 50 PLUS: Eens

  "Plastic is een zo vervuilend product dat als het in de natuur terecht komt en bij maaien wordt versnipperd tot hele kleine microdeeltje, waardoor het zelfs ongemerkt in ons eten terecht komt. 50PLUS is voor statiegeld op alle verpakkingen omdat daarmee minder wordt weggegooid. In Duitsland werkt het al goed, nu de rest van de wereld nog. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "Goed voor het milieu."

 • DENK: Eens

  "DENK is vóór het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes, zodat zwerfafval vermindert. Zo dienen wij ook ons gebruik van plastic en microplastic, in veel van onze producten, te herzien. Het is tijd om de plasticvervuiling in de zeeën en oceanen (plastic soup) tegen te gaan."

 • De Groenen: Eens

  "De oceanen zitten vol met plastic. De weerzinwekkende beelden van de maaginhoud van overleden zeezoogdieren en zeevogels getuigen hiervan op indringende wijze. Het is een ingrijpend mondiaal probleem waarbij zowel de Europese Unie als Nederland voorop moeten lopen om de schade te beperken."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Lidstaten gaan zelf over het wel of niet invoeren van statiegeld. "

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Het gaat om het terug dringen van plastic zwerfafval en verantwoordelijkheid nemen tot de plasticsoep. Statiegeld is een goed middel om plastic zwerfafval terug te dringen, maar het is ook niet de enige strategie. Iedere regio moet haar eigen oplossing mogen kiezen in de verantwoordelijkheid nemen de achterliggende problematiek te overwinnen. Fabrikanten van verpakkingen zouden ook verplicht moeten worden om te zoeken naar biologisch afbreekbare alternatieven."

 • Volt: Eens

  "Plastic afval is een groot probleem. Volt is voorstander van maatregelen, zoals statiegeld, zodat de plasticsoep in de zee minder wordt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Referendum Extra belangrijk

Het moet mogelijk worden om in alle EU-landen gelijktijdig een referendum te houden over Europese besluiten.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Oneens

  "Het CDA is geen voorstander van referenda. Het Europees Parlement wordt democratisch gekozen en neemt daarom de besluiten. "

 • PVV: Eens

  "Burgers hebben steeds minder vertrouwen in de politiek en herkennen zich vaak niet in de beslissingen die door de politieke EU voor hen genomen worden. Politieke beslissingen moeten we daarom ook in Den Haag nemen en niet in Brussel. De PVV is voor meer directe democratie middels referenda ook op het gebeid van Europese besluiten. "

 • VVD: Oneens

  "De VVD is geen voorstander van het referendum, dus ook niet van een referendum over Europese besluiten. Beleid bestaat uit meer dan alleen voor of tegen een (wets-)voorstel te stemmen."

 • SP: Eens

  "Zwaarwegende besluiten moeten via een referendum worden voorgelegd aan de bevolking. Het is prima als landen dit gelijktijdig organiseren."

 • PvdA: Eens

  "Je wilt er in Europa zeker van kunnen zijn dat je stem wordt gehoord. Bij belangrijke besluiten die heel Europa aangaan moet het daarom mogelijk worden om in alle EU-landen tegelijkertijd een referendum te houden. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP vinden dat lidstaten zelf moeten beslissen of ze een referendum willen houden."

 • GroenLinks: Eens

  "Een referendum kan, mits deze wordt ingebed in een goed democratisch debat, een aanvulling zijn op de representatieve democratie."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De stem van het volk klinkt onvoldoende door in de Europese besluitvorming. De PvdD wil een correctief bindend referendum houden bij verstrekkende besluiten. Bijvoorbeeld als er plannen zijn om bevoegdheden of macht over te dragen aan internationale instellingen zoals de Europese Unie. "

 • 50 PLUS: Eens

  "50PLUS is voorstander van het raadplegen van de bevolking bij heel belangrijk beslissingen. Wij zijn tegen een referendum met alleen voor of tegen, omdat deze eenvoudig zijn te beïnvloeden door populisten en schreeuwers. Wij willen een nieuwe vorm voor een referendum waarbij meerdere vragen moeten worden beantwoord om te bepalen of men voor of tegen is."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Inspraak voor iedere inwoner."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor een referendum, maar wij zijn wel voor een raadgevend referendum en niet een bindend referendum."

 • De Groenen: Oneens

  "Gezien de verscheidenheid binnen de Europese Unie zullen veel besluiten te complex zijn om aan een Europees referendum te worden onderworpen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De EU blijft uitbreiden met regelgeving die vaak niet in het belang is van Nederland. Nederlanders moeten aan de noodrem kunnen trekken. Daarom is er de noodzaak van een bindend referendum waarin de bevolking zich kan uitspreken."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Zowel over de mogelijkheid om een referenda te houden, evenals de mogelijkheid om gelijktijdig dat te doen. Op die manier wordt de raadpleging bij de inwoners van de EU gelegd en beïnvloed de (tussen)uitslag niet het stemgedrag in een andere regio/land."

 • Volt: Geen van beide

  "Volt wil gebruik maken van nieuwe manieren om mensen echt te betrekken bij besluitvorming, zoals digitale burger platforms, burger-bijeenkomsten en digitaal stemmen. Zodat mensen van begin af aan betrokken zijn en niet alleen aan het einde de beslissing moeten nemen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Sancties Extra belangrijk

De EU moet de sancties tegen Rusland afbouwen.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "Rusland heeft illegaal grondgebied van een ander land geannexeerd en bezet nog altijd grondgebied van een aantal soevereine buurlanden. Op het Europees continent bovendien. Het land verstoort actief de Europese eenheid en bedreigt EU-lidstaten aan zijn grens. Al met al is er geen reden, om Rusland te belonen door sancties af te bouwen."

 • CDA: Oneens

  "Zolang Russische troepen nog steeds grote delen van andere Europese landen bezet houden, kan er geen sprake zijn van een afbouw van sancties."

 • PVV: Eens

  "Overdreven sancties tegen Rusland helpen niet."

 • VVD: Oneens

  "De sancties tegen Rusland zijn er met een reden. Zodra Rusland de illegale annexatie van de Krim terugdraait en stopt met militaire interventies in andere landen en het ondermijnen van de internationale rechtsorde zou het afbouwen van sancties aan de orde kunnen zijn."

 • SP: Eens

  "De relatie tussen Europa en Rusland is sinds de annexatie van de Krim en de aanslag op MH17 enorm gespannen. De economische sancties hebben vooral het midden- en kleinbedrijf en de inwoners getroffen, maar heeft voor weinig politieke resultaten gezorgd. "

 • PvdA: Oneens

  "Wij willen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt om de daders van MH17 op te sporen en te berechten. Zolang Rusland dat niet doet, moeten de sancties blijven. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Rusland is actief bezig Europa te destabiliseren. Het werkt ook volstrekt onvoldoende mee aan de afwikkeling van de MH-17 ramp en de Nederlandse inzet om de verantwoordelijken voor de rechter te krijgen. In Rusland zelf wordt de oppositie hardhandig onderdrukt. Europa moet, samen met partners als Japan en de Verenigde Staten, laten zien dat het sterk staat tegenover deze dreiging."

 • GroenLinks: Oneens

  "Na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd - de annexatie van de Krim, de inval in het oosten de Oekraïne, het neerhalen van de MH17, de militaire steun aan Assad in Syrië, de dodelijke gifaanvallen op tegenstanders van Poetin - is dit niet het goede moment om de sancties tegen Rusland af te bouwen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Met het oog op de Russische betrokkenheid bij het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne, steunt de PvdD de sancties zoals het exportverbod voor wapens en gerelateerde producten."

 • 50 PLUS: Eens

  "De sancties op levering van voedsel moet per direct worden gestopt omdat de bevolking van Rusland lijdt zonder dat ze invloed hebben op het politieke handelen. De EU moet zich minder afhankelijk opstellen van Trump."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Goede buur is beter dan een verre vriend."

 • DENK: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • De Groenen: Eens

  "Het jarenlang handhaven van sancties zonder dat dit resultaten leidt is volgens ons af te raden."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De Rusland boycot is vooral schadelijk voor onze agrarische sector. Nederland heeft belang bij goede (economische en diplomatieke) betrekkingen met Rusland. Het is dan ook verstandig de banden met Rusland te normaliseren."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Desondanks de inmenging in Oekraïne, moet er naar een gezonde relatie met Rusland worden gezocht, inclusief een passende manier van bijsturing en diplomatie. Sancties hebben alleen nut wanneer het land de reden begrijpt en de principebezwaren ook kan voelen."

 • Volt: Oneens

  "Het veroveren van de Krim, een deel van Oekraïne, ging tegen het internationale recht in. Rusland neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de vliegtuigramp MH17. Daarom moeten de sancties blijven."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Uitbreiding Extra belangrijk

De EU moet afzien van verdere uitbreiding van het aantal lidstaten.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "De EU heeft veel baat gehad bij uitbreidingen en vice versa hebben de nieuwe lidstaten veel baat bij de EU. Mits de landen er klaar voor zijn, moet de EU openstaan voor verdere uitbreiding."

 • CDA: Eens

  "Pas als een land voldoet aan alle voorwaarden, komt het in aanmerking voor EU lidmaatschap. Geen enkel land voldoet momenteel aan de eisen om lid te worden van de EU. Dat zien we ook niet gebeuren in de aankomende jaren."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil geen Europese superstaat. De EU moet stoppen met de uitbreiding en Nederland moet uit de EU."

 • VVD: Geen van beide

  "EU-uitbreiding is op dit moment niet aan de orde. Kandidaat-lidstaten moeten duurzaam voldoen aan alle toetredingscriteria. "

 • SP: Eens

  "De EU is te snel te groot geworden. De SP heeft altijd gewaarschuwd voor een te snelle uitbreiding met landen die er nog niet klaar voor waren. Een nieuwe uitbreidingsronde is nu dan ook echt niet aan de orde. We zien al hoe fout het gaat in landen als Polen en Hongarije, als het gaat om het respect voor de democratische rechtsstaat. Criteria waaraan landen moeten voldoen voordat ze kunnen toetreden tot de EU, zoals onafhankelijke rechtspraak en persvrijheid, moeten streng worden toegepast."

 • PvdA: Oneens

  "Landen kunnen alleen toetreden tot de EU als zij aan de strenge toetredingseisen voldoen. Landen waar de onafhankelijke rechtspraak, de persvrijheid, burgerrechten en vrije verkiezingen onder druk staan, zijn niet rijp voor lidmaatschap."

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "Uitbreiding van de Europese Unie moet voldoen aan enkele expliciete voorwaarden. Allereerst de strikte, individuele toepassing van alle toetredingscriteria van Kopenhagen en ten tweede mag de toetreding van een land niet het effectief functioneren van de EU in gevaar brengen (absorptiecapaciteit). Op basis van de huidige stand van zaken in de uitbreidingslanden is toetreding voorlopig niet aan de orde."

 • GroenLinks: Oneens

  "Het vergroten van de Europese Unie is niet een doel op zich. De uitbreiding heeft ook grenzen. De landen van de Westelijke Balkan moeten de mogelijkheid krijgen om toe te treden tot de Europese Unie als zij voldoen aan de voorwaarden die voor alle landen gelden. Deze hervormingen zijn een project voor de lange termijn."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Hoe groter de EU is geworden, hoe meer de Europese regels die van de laagste gemene deler zijn geworden. Vooral op het gebied van dierenwelzijn is dit pijnlijk duidelijk geworden. Al jaren heeft Europa geen wetten meer aangenomen om het immense dierenleed in de intensieve veehouderij tegen te gaan. Sterker nog: zelfs bestaande regels worden niet nageleefd. Europa is te snel uitgebreid met landen die daar niet klaar voor waren. We zijn tegen de toetreding van nieuwe lidstaten. "

 • 50 PLUS: Eens

  "De EU verliest steeds meer het vertrouwen van de burgers. De EU moet eerst haar organisatie weer terugbrengen naar de uitgangspunten van weleer en stoppen met uitbreidingen en geldverspilling. Eerst het vertrouwen weer terughalen om te voorkomen dat elke lidstaat in een soort van chaotische Brexit terecht komt. 50PLUS wil de organisatie hervormen tot een drietal kerntaken, minder geld uitgeven en komen tot een Europa 2.0."

 • Jezus Leeft: Eens

  "JEZUS LEEFT wil geen uitbreiding maar opheffing van de EU."

 • DENK: Oneens

  "Met het mogelijke wegvallen van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, ontstaat een groot gat in de inkomsten van de Europese Unie en de omvang van de gemeenschappelijke markt. Wij zijn daarom voor toetreding tot de EU van Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Bosnië Herzegovina en Turkije, indien aan de voorwaarden voldaan is."

 • De Groenen: Oneens

  "De Groenen ondersteunt de uitbreiding op termijn van de Europese Unie met de landen in de Balkan. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Expansiedrang mag niet een doelstelling zijn van de Unie. Wanneer een land toetreding wenst, moet dat mogelijk blijven. Na zorgvuldige onderhandeling zal een gelijkwaardige relatie ontstaan. Een uitbreidingsstop zal zorgen voor een verbetering van de relatie van huidige lidstaten."

 • Volt: Oneens

  "Volt is voor uitbreiding, maar die landen moeten dan wel aan onze strenge eisen voldoen. Zonder uitzonderingen. Zoals een onafhankelijke rechterlijke macht, vrije pers en hun financiën op orde."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Asielzoekers Extra belangrijk

Asielzoekers moeten evenredig over de EU-lidstaten worden verdeeld.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "De zwaarste lasten worden momenteel gedragen door een handvol landen, waaronder Griekenland en Italië. Deze landen zijn overbelast. Ons migratiestelsel is zo sterk als de zwakste schakel, daarom moeten we de lasten evenredig verdelen."

 • CDA: Eens

  "Zeker bij een noodsituatie zoals in 2015, moeten alle landen hun verantwoordelijkheid nemen. Wij willen inzetten op het voorkomen van toekomstige noodsituaties."

 • PVV: Oneens

  "De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. Opzeggen Schengen-verdrag en invoering nationale grenscontroles. We willen een totale asielstop en sluiten de grenzen voor alle immigranten uit islamitische landen. "

 • VVD: Eens

  "We hebben in Europa afspraken gemaakt over het verdelen van vluchtelingen over alle EU-landen. De VVD vindt dat elke lidstaat zijn fair share moet nemen en de gemaakte afspraken moet nakomen. Zo’n ongecontroleerde stroom vluchtelingen naar Nederland als in 2015, die we bijna niet aankonden, mag niet meer gebeuren. De VVD streeft daarom op termijn naar opvang van vluchtelingen in de regio. Zo kunnen we mensensmokkel beperken en voorkomen dat mensen aan die levensgevaarlijke overtocht beginnen."

 • SP: Eens

  "Vluchtelingen die in de EU asiel hebben gekregen worden eerlijk over de lidstaten verdeeld. Hierbij neemt Nederland een evenredig deel voor zijn rekening. De EU moet een financiële ‘wortel en stok’ hanteren om te bevorderen dat andere lidstaten hetzelfde doen."

 • PvdA: Eens

  "Als Europese lidstaten als Hongarije en Polen willen profiteren van fondsen van de Europese Unie en van vrij personenverkeer binnen Europa, moeten ze ook deelnemen aan wat daar bij hoort: een eerlijke verdeling van de vluchtelingen die asiel krijgen in Europa."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "ChristenUnie en SGP bepleiten een vast verdelingsmechanisme dat tijdens crisissituaties kan worden geactiveerd, waarbij onder strikte voorwaarden bepaalde groepen vluchtelingen kunnen worden overgenomen van lidstaten die overbelast zijn. Lidstaten die hier niet aan mee willen doen dienen een financiële bijdrage te leveren."

 • GroenLinks: Eens

  "Door de huidige Europese regels hebben landen aan de Middellandse Zee te maken met veel vluchtelingen. GroenLinks wil dat asielzoekers eerlijker worden verdeeld over de lidstaten van de EU."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren pleit voor gedeelde solidariteit, maar de verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet in handen blijven van de individuele lidstaten en dus ook van Nederland. "

 • 50 PLUS: Eens

  "Alle lidstaten zijn het eens met de waarden en normen. Asielzoekers waarvan blijkt dat ze terecht in Europa een verblijfsvergunning krijgen die moeten dan ook door alle lidstaten evenredig worden opgenomen. De asielprocedures mogen volgens 50PLUS maximaal 6 maanden duren en dan moet duidelijk zijn of de vluchteling kan blijven of terug moet. Bij tegenwerking gaat de vluchteling automatisch terug. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "Uiteraard."

 • DENK: Eens

  "Het Europees migratiebeleid dient zodanig hervormd te worden dat vluchtelingen overal in Europa dezelfde kwalitatieve bescherming krijgen. Europa dient menswaardiger beleid te voeren op het gebied van vluchtelingen, een waardige opvang van asielzoekers en een eerlijke spreiding van vluchtelingen over Europa. Het niet naleven van het Europees asielbeleid dient streng bestraft te worden."

 • De Groenen: Eens

  "We zetten ons in voor een gemeenschappelijk EU-asielbeleid."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD wil dat er wordt vastgehouden aan het Dublin-systeem, waarbij asielzoekers een aanvraag moeten indienen in het eerste veilige land dat ze aandoen. "

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "De EU-landen moeten elkaar helpen. Het is een gezamenlijk probleem dat de afgelopen jaren in Griekenland en Italië "de vluchtelingen aanspoelden". Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan en tentenkampen passen niet in die visie."

 • Volt: Eens

  "Alle landen moeten meehelpen. Volt wil dat asielzoekers humaan opgevangen worden en snel duidelijkheid krijgen over hun situatie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we de asielzoekers helpen en het weinig negatief effect heeft op de Europese bevolking. Samen kunnen wij deze uitdaging omdraaien in een kans."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Dierproeven Extra belangrijk

Dierproeven voor de ontwikkeling van medicijnen moeten in de hele EU verboden worden.

 • Uw mening:
 • D66: Geen van beide

  "Alternatieven voor dierproeven moeten toegepast worden indien beschikbaar. Indien niet beschikbaar, in uitzonderlijke gevallen, is D66 niet voor een verbod."

 • CDA: Oneens

  "Dierproeven zijn essentieel voor het testen van medicijnen. Er zijn geen veilige alternatieven beschikbaar. Nu stoppen met dierproeven kost mensenlevens. Maar dierproeven voor cosmetica en niet-mensreddende zaken is wel al verboden."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is voor het volledig afbouwen van dierproeven. De ontwikkeling van medicijnen voor zware medische aandoeningen mogen we echter niet uit het oog verliezen. Wanneer er betrouwbare alternatieven zijn voor de ontwikkeling van medicijnen dan ook volledig afbouwen van dierproeven. "

 • VVD: Oneens

  "Inzet op proefdiervrije innovaties is van groot belang. Er is echter nog niet voor iedere dierproef een goed alternatief beschikbaar en er mag geen sprake zijn van het zomaar afbouwen van dierproeven waardoor de volksgezondheid in gevaar komt."

 • SP: Oneens

  "Dierproeven in de EU moeten tot een absoluut minimum worden beperkt op basis van een strenge toets van maatschappelijk nut en medische relevantie. Als er alternatieven voor handen zijn, worden die verplicht gesteld. Onderzoek naar alternatieven voor dierproeven wordt zoveel mogelijk gesteund."

 • PvdA: Eens

  "Met nieuwe technieken kunnen dierproeven vrijwel altijd vervangen worden door alternatieven. Dat voorkomt onnodig dierenleed. Bovendien zijn de resultaten van proeven op dieren vaak niet toepasbaar op mensen. Daarom moeten we stoppen met dierproeven tenzij er echt geen alternatief is."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP vinden dat het aantal proefdieren omlaag kan en moet. In de praktijk is een verbod helaas nog niet haalbaar. Maar alternatieven verdienen alle steun."

 • GroenLinks: Eens

  "Dierproeven moeten worden uitgefaseerd. Als eerste stap worden zulke proeven alleen nog toegestaan als dat de enige manier is om een substantiële verbetering van de volksgezondheid te bereiken."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Elk jaar worden in Europa de meest gruwelijke experimenten uitgevoerd op meer dan 11 miljoen dieren. We willen dat Europa flink investeert in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken en het gebruik van proefdieren zo snel mogelijk uitfaseert. Dat is in het belang van dier én mens: 90% van de dierproeven heeft geen enkele betekenis voor de mens. Het onderzoek kost veel levens van proefdieren, maar levert weinig op."

 • 50 PLUS: Oneens

  "Als er mensen geholpen kunnen worden met nieuwe medicijnen dan liever proeven op dieren dan op mensen."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Daar zijn dieren niet voor geschapen."

 • DENK: Oneens

  "Dierproeven dienen alleen toegestaan als dat werkelijk de enige manier is om een verbetering van de volksgezondheid te bereiken. Er dient altijd wel eerst gekeken te worden naar alternatieven."

 • De Groenen: Oneens

  "We willen de dierproeven beperken maar niet op korte termijn geheel verbieden."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Er worden genoeg alternatieven ontwikkeld. Een verbod zou de inzet van dierproeven drastisch terugdringen. In gevallen van uiterste medische noodzaak moet de EU wel een vergunning kunnen afgeven. Een dierproef blijft wenselijker dan het doen van proeven met mensen."

 • Volt: Geen van beide

  "Op lange termijn wil Volt dat dierproeven verboden worden, maar er moet wel eerst een alternatief gevonden worden. Daarom wil Volt meer geld steken om alternatieven te vinden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Huwelijken Extra belangrijk

De EU moet lidstaten aanmoedigen om huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht te erkennen.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "Openstelling van het huwelijk voor iedereen moet in heel Europa normaal zijn."

 • CDA: Eens

  "Het Europees Hof heeft bepaald dat alle lidstaten de rechten die horen bij huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht moet erkennen. De Europese Commissie moet er op toezien dat dit ook gebeurt."

 • PVV: Eens

  "De PVV is voor het erkennen van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Het is een nationale aangelegenheid. "

 • VVD: Eens

  "Iedereen moet kunnen houden van wie hij of zij wil en zichtbaar zichzelf kunnen zijn. De VVD is er trots op dat Nederland het eerste land was waar het huwelijk met een partner van hetzelfde geslacht erkend werd. Alle EU-lidstaten moeten de rechten van paren van gelijk geslacht respecteren. "

 • SP: Eens

  "Acceptatie van LHBTI-rechten ontstaat niet door dictaten vanuit Brussel. Deze strijd moet van onderop komen. Mensenrechten bewegingen zoals LHBTI-organisaties moeten de steun van de EU krijgen. Intimidatie en tegenwerking van hen die pleiten voor huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht is onacceptabel."

 • PvdA: Eens

  "Liefde is liefde, of dat nou tussen een vrouw en een man is of tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Wij willen dat iedereen kan trouwen, los van je seksuele geaardheid. Als je in Nederland met je geliefde getrouwd bent, moet dat huwelijk ook in andere lidstaten geldig zijn."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Familiezaken zijn géén bevoegdheid van de Europese Unie."

 • GroenLinks: Eens

  "De EU moet zich inzetten voor het afschaffen van wettelijke discriminatie van paren van gelijk geslacht ten opzichte van paren van verschillend geslacht."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Alle EU-lidstaten dienen het uiterste te doen om discriminatie van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+) te voorkomen. Europese lidstaten worden aangespoord om de burgerlijke staat van hun wederzijdse inwoners te erkennen. Dat je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht mag in geen enkele lidstaat betekenen dat jij en je partner worden gediscrimineerd."

 • 50 PLUS: Eens

  "De EU is gebaseerd op menselijke waarden en vrijheden voor alle Europeanen. Om volwaardig mee te kunnen doen in de Europese samenleving moet iedereen die dat wenst in het huwelijk kunnen treden. Om geen onderscheid te maken tussen mensen ongeacht hun geslacht, kleur, religie of seksuele geaardheid heeft Henk Krol van 50PLUS het voor iedereen opengesteld huwelijk mogelijk gemaakt. De vrijheden gelden in de hele Europese Unie, dus ook het opengestelde huwelijk. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "JEZUS LEEFT gaat voor Bijbelse waarden. God schiep man en vrouw en erkent alleen een huwelijk tussen een man en zijn vrouw."

 • DENK: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • De Groenen: Eens

  "De Groenen is vóór homo-emancipatie."

 • Forum voor Democratie: Geen van beide

  "FVD erkent het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, maar het is geen taak van de EU om zich daarmee te bemoeien."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "In de inclusieve open samenleving waarin wij leven discrimineren we niet, dus moeten er mogelijkheden geboden worden om gelijkwaardig behandeld te worden. Wanneer twee mensen hun relatie en liefde officieel willen maken voor de staat en belastingen, dan moet dat gewoon kunnen."

 • Volt: Eens

  "Het is de mooiste dag uit je leven. Volt wil dat iedereen deze dag moet kunnen beleven. Daarom moet de EU andere landen aanmoedigen om dit voor iedereen mogelijk te maken. Ongeacht of je homo of hetero bent. Als Europese partij zet Volt zich hiervoor, als enige, in alle landen in. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Minimumloon Extra belangrijk

De EU moet zich ervoor inzetten dat elke lidstaat een minimumloon invoert.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "D66 stemt in het Europees Parlement voor een Europees minimuminkomen, maar laat de middelen die daarvoor worden aangewend aan de lidstaten. Het minimumloon is zo'n middel."

 • CDA: Oneens

  "Het zou goed zijn als alle landen een minimumloon hebben, maar het is niet aan de EU om dit op te leggen. Een Europees minimumloon heeft helemaal geen zin, aangezien de inkomensverschillen tussen de diverse lidstaten te groot is. Sociaal beleid wordt door de landen bepaald."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is uiteraard voor een goed minimumloon maar het is niet aan de EU maar aan de lidstaten zelf hoe zij hun sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid inrichten. "

 • VVD: Oneens

  "Hoe de verschillende lidstaten de sociale zekerheid inrichten, is aan de lidstaten zelf. Deze bevoegdheid willen wij niet overdragen aan de Europese Unie."

 • SP: Eens

  "Er moeten op Europees niveau afspraken gemaakt worden over minimumlonen, die in sommige lidstaten niet eens bestaan. De SP steunt de strijd van de Europese vakbonden voor een fatsoenlijk minimumloon in alle lidstaten. De hoogte van het minimumloon bepalen landen zelf. "

 • PvdA: Eens

  "Wij willen dat je als werkende in Europa moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk loon. Daarom is een minimumloon belangrijk. Niemand in Europa zou onder het minimum moeten kunnen vallen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Dit is geen bevoegdheid voor de Europese Unie."

 • GroenLinks: Eens

  "Sociale dumping binnen de EU wordt tegengegaan door afspraken te maken over minimumlonen; deze moeten voldoende inkomen bieden om boven de nationale armoedegrens uit te komen."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren is ervoor dat elke EU-lidstaat een minimumloon hanteert, om uitbuiting van werknemers tegen te gaan. De hoogte van het minimumloon moet niet Europees maar nationaal bepaald worden door de landen zelf."

 • 50 PLUS: Eens

  "Alle burgers in Europa moeten een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Een redelijk inkomen hoort daarbij om redelijk te kunnen leven. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "Gelijkheid van beloning."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • De Groenen: Eens

  "Waar nog geen basisinkomen is willen we ten minste een minimumloon."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Een minimumloon is een garantie dat de slechtst betaalde werknemers een bestaansminimum kunnen behalen uit hun arbeid. Door geen minimumloon te bieden ontstaat er oneerlijke concurrentie met uitbuiting. Een minimumloon kan worden vastgesteld aan de hand van de levensstandaard van dat land of regio. Vanuit de EU kunnen we zorgen dat de verschillen minimaal, begrijpelijk en proportioneel zijn."

 • Volt: Eens

  "Nog beter zou een minimuminkomen zijn, maar laten we beginnen met het minimumloon. Als je werkt, moet je daarvoor netjes betaald worden. Dit geldt voor iedereen. Dit voorkomt dat mensen worden uitgebuit. Het voorkomt ook oneerlijke concurrentie tussen werknemers uit Nederland en werknemers uit andere landen. Hoe hoog het minimumloon is, verschilt per land."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Euro Extra belangrijk

Nederland moet uit de euro stappen en weer een eigen munt invoeren.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "De euro is niet af, maar geeft ons wel stabiliteit in een volatiele wereld van vluchtige kapitaalstromen. Stabiliteit die de gulden ons niet kan geven."

 • CDA: Oneens

  "De euro geeft juist een land als Nederland veel stabiliteit en zekerheid - meer dan een eigen munt zou kunnen. De kracht van onze economie als handelsland hangt daarmee samen. Dat willen we graag zo houden."

 • PVV: Eens

  "Nederland moet weer gaan over haar eigen geld."

 • VVD: Oneens

  "Nederland heeft voordeel van de euro. De VVD wil dan ook geen eigen munt invoeren. Wel moet de euro zo stabiel mogelijk zijn. "

 • SP: Oneens

  "Halsoverkop uit de euro stappen is zeer onverstandig. Onderzoek naar verschillende alternatieven voor de euro is nodig. Invoering van de euro was een historische vergissing. De euro is geen bindmiddel maar een splijtzwam. De munt moest ervoor zorgen dat de economieën van Europa verder tot elkaar zouden groeien maar het omgekeerde gebeurt. Juist door de euro kwam de wereldwijde financiële crisis extra hard aan"

 • PvdA: Oneens

  "De Europese munt brengt Nederland veel banen en welvaart."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP zijn geen voorstander van een vertrek uit de Euro. Wel moet de onomkeerbaarheid van de Euro geschrapt worden en dient een gedegen exit-strategie ontwikkelt te worden voor lidstaten die vrijwillig de EMU willen verlaten, dan wel in een onhoudbare situatie verkeren."

 • GroenLinks: Oneens

  "Wij kiezen voor een stabiele, sociale en democratische muntunie. Een muntunie die de belangen van burgers dient in plaats van banken en bedrijven. Een muntunie die voldoende ruimte biedt voor eigen keuzes van landen maar door het gezamenlijk delen van risico’s ook voorkomt dat landen door markten naar de afgrond worden gedreven. Een muntunie waarin de economie beschermd wordt tegen de onvoorspelbare en ondemocratische macht van financiële markten."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "We zijn niet voor afschaffing van de gezamenlijke munt, maar instandhouding van de euro moet geen doel op zich zijn. Democratie, het welzijn van mensen en dieren en behoud van een leefbare planeet moeten altijd voorop staan. Als landen deze doelen beter kunnen bereiken zonder euro, moeten ze de muntunie op een ordelijke manier kunnen verlaten. Een andere mogelijkheid zou een parallelle munt zijn zodat lidstaten meer monetaire autonomie krijgen, zoals we de gulden naast de Euro hadden. "

 • 50 PLUS: Oneens

  "De euro is goed voor onze economie want als de EU beter samenwerkt kan ze een vuist maken tegen andere economische blokken zoals China en de VS. Toen elke lidstaat nog een eigen munt had moest een ondernemer 1% van zijn omzet betalen om zich te verzekeren tegen onverwachte koerswisselingen. Nu kost de totale EU 1% van onze omzet (bnp) en dat biedt veel meer zekerheid dan de valutakoersen alleen. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "Eigen verantwoordelijkheid op elk gebied."

 • DENK: Oneens

  "Met het wegvallen van de grenzen binnen Europa is een aantrekkelijk investerings- en bedrijfsklimaat ontstaan en is onze economie gestimuleerd. Regelgeving wordt steeds eenduidiger in Europa. Nederlanders zijn vrij om te reizen, te wonen en te werken binnen Europa, en behoort het omwisselen van valuta juist tot het verleden. "

 • De Groenen: Oneens

  "De Groenen wil de euro sterker maken: De Europese Commissie moet bevoegd en instaat gesteld worden om lidstaten uit de eurozone die het Stabiliteits- en Groeipact overtreden onder curatele te plaatsen. Dit houdt in dat hun nationale begroting door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd en indien noodzakelijk nationale tegoeden kunnen worden bevroren."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De euro is een ‘one size fits none’ die geen vrede en welvaart brengt, maar juist ruzie en conflicten veroorzaakt. Nederland zal tot in lengte van dagen geld moeten overmaken naar Zuid-Europa om de eenheidsmunt in stand te houden. Daar wil FVD een einde aan maken. Wij willen een referendum over de euro en stoppen met de eenheidsmunt (mogelijk samen met een aantal andere landen)."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Geen van beide

  "Wij snappen de nostalgie en onvrede over de afwaardering die heeft plaatsgevonden sinds de invoer van de Euro. Toch, in de open markt die Europa is, past eenzelfde munteenheid. Wij zijn voorstander van parallelle lokale munteenheden, die per regio de circulaire economie ondersteunen. Pas wanneer Nederland uit de EU stapt en economie ontkoppeld van Duitsland, is het weer noodzakelijk om over eigen munt te praten."

 • Volt: Oneens

  "Dit is een heel slecht idee. Teruggaan naar onze eigen munt zou verschrikkelijk zijn voor onze economie, onze handel en dus voor onze welvaart. Daarnaast is het ook best fijn voor op vakantie:)"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Asiel Extra belangrijk

De EU moet asielzoekers die proberen de Middellandse Zee over te steken, altijd terugsturen naar hun land van herkomst.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "Het recht op asiel is een mensenrecht. Dat wil D66 niet beknotten. Europa moet zijn falende opvang op orde brengen."

 • CDA: Eens

  "Alleen zo rekenen we af met het verdienmodel van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee. Meer dan de helft zijn economische migranten. Die moeten terug, zodat je ruimte houdt voor echte vluchtelingen."

 • PVV: Eens

  "De EU heeft ervoor gezorgd dat Europa de afgelopen jaren is overspoeld met gelukszoekers die onze sociale zekerheid leegeten en onze cultuur om zeep helpen. Dit moet stoppen. "

 • VVD: Eens

  "Het terugsturen van asielzoekers die de Middellandse Zee proberen over te steken is de enige manier om het levensgevaarlijke en cynische verdienmodel van mensensmokkelaars te doorbreken: vluchtelingen moeten worden opgevangen in veilige landen in de regio."

 • SP: Oneens

  "Jaarlijks verdrinken vele duizenden mensen in de Middellandse Zee, als ze proberen met gammele bootjes de oversteek naar Europa te maken voor een veilig heenkomen of een beter leven. Dat drama is een schandvlek voor de EU. Wij moeten voorkomen dat mensen de oversteek en daarmee hun leven wagen. Mensen in nood hebben hulp nodig. Het gezamenlijk surveilleren op de Middellandse Zee (Frontex) moet gericht zijn op het terugdringen van het aantal doden bij de oversteek naar Europa."

 • PvdA: Oneens

  "Mensen die vluchten voor oorlog of politieke vervolging vanwege hun geloof, politieke overtuigingen of seksuele geaardheid moeten we veiligheid bieden. Zij moeten asiel in de EU kunnen aanvragen. Tegelijkertijd kunnen we niet iedereen opvangen. Economische migranten en afgewezen asielzoekers moeten terugkeren naar hun land van herkomst."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP vinden dat oorlogsvluchtelingen en mensen die worden vervolgd, welkom zijn. Het beste is als vluchtelingen in eigen regio opgevangen kunnen worden, maar Europa heeft zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk moeten economische migranten in nood op zee worden gered, maar dat betekent niet automatisch opname in Europa. Er moet bij aankomst veel effectiever onderscheid worden gemaakt tussen vluchtelingen en economische migranten."

 • GroenLinks: Oneens

  "Mensen die hier aankomen, moeten op een humane manier opgevangen worden. Politieke vluchtelingen die bescherming nodig hebben, hebben aanspraak op verblijf en integratie. Mensen die niet mogen blijven, keren terug naar het land van herkomst."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen om een veilige bestemming in Europa te bereiken als opvang in de regio niet mogelijk is. Er wordt meer geld en capaciteit beschikbaar gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek hoeven te maken. De voedingsbodem voor de vluchtelingencrisis moet worden weggenomen. Partijen die het klimaatprobleem ontkennen, verergeren de vluchtelingenproblematiek. "

 • 50 PLUS: Eens

  "Opvangen in de regio is altijd beter dan te moeten toezien op de gevaarlijke bootreizen georganiseerd door criminelen. Wel moeten EU vertegenwoordigers in de opvangcentra in de regio de vluchteling persoonlijk controleren of zij in aanmerking komen voor een verblijfstatus in Europa."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Geen illegale praktijken."

 • DENK: Oneens

  "Wij houden vast aan het VN-Vluchtelingenverdrag en verlenen geen steun aan EU-beleid dat daarmee in strijd is. Dit betekent dat asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen. Ook dient de EU te werken aan veilige vluchtroutes voor slachtoffers van oorlogsgebieden. Daarnaast dient de EU het UNHCR te ondersteuning in het uitvoeren van het hervestigingsprogramma."

 • De Groenen: Geen van beide

  "Dat hangt af van de omstandigheden in het land van herkomst en of dat überhaupt mogelijk is."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De huidige open Europese grenzen hebben een aanzuigende werking op kansarme migranten uit Afrika en het Midden-Oosten. De grenzen moeten zo snel mogelijk dicht, en boten op de Middelandse Zee moeten worden teruggestuurd. "

 • vandeRegio & Piratenpartij: Oneens

  "We moeten mensen waardig behandelen. Een asielaanvraag leidt tot een gedegen onderzoek naar de noodzaak iemand een veilige bestemming te gunnen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn. Ontwikkelingshulp is een middel om de noodzaak voor economisch vluchten terug te brengen."

 • Volt: Oneens

  "Mensen in nood help je! Volt wil dat vluchtelingen veilig over kunnen steken. Hier moeten ze dan snel te horen krijgen of ze mogen blijven. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Verkiezingen Extra belangrijk

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement moeten burgers kunnen stemmen op een partij of een kandidaat uit een andere lidstaat.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "Een Europese volksvertegenwoordiging moet ook een Europees electoraat hebben. Nu hebben we 28 nationale electoraten."

 • CDA: Oneens

  "In de praktijk zou dit systeem alleen in het voordeel zijn van grote lidstaten, omdat die dan meer kans zullen maken om gekozen te worden. Het CDA staat voor het Nederlands belang in Europa."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is tegen de ontwikkeling van een Europese superstaat. Daarom willen wij dat bij Europese verkiezingen Nederlanders alleen in Nederland, op Nederlandse kandidaten en Nederlandse partijen kunnen stemmen. "

 • VVD: Oneens

  "De Europese Unie is een samenwerking tussen soevereine lidstaten. De VVD vindt het belangrijk dat alle landen dan ook vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement. Europese kieslijsten dragen hier niet aan bij. "

 • SP: Oneens

  "De Europese verkiezingen zijn niet één internationale verkiezing. Het zijn 28 nationale verkiezingen. Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn al nauwelijks bekend in eigen land, laat staan op Malta of in Finland. Transnationale lijsten zijn een stap verder in de richting van de Europese Superstaat. "

 • PvdA: Eens

  "In een democratie moet je kunnen stemmen op wie je wilt. Als je liever op een Spaanse, Duitse of Ierse kandidaat stemt dan op een Nederlandse, dan moet dat kunnen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP zijn voorstander van intergouvernementele samenwerking en dus evenredige vertegenwoordiging van de lidstaten bij de verkiezingen."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks wil dat democratie op het Europees niveau wordt versterkt door de invoering van Europese kieslijsten. Een deel van de zetels van het Europees Parlement wordt dan gereserveerd voor personen die in een Europa-breed kiesdistrict verkozen worden."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Europa is geen federale staat en het is ook niet wenselijk of nodig om daarnaar te streven. "

 • 50 PLUS: Oneens

  "Volksvertegenwoordigers moeten de bevolking en het land of een deel daarvan kennen dat ze vertegenwoordigen. Doordat op dit moment door de partijpolitiek de politici niet meer een band hebben met hun kiezers wordt de afstand tussen de bevolking en de politiek steeds groter. Dus stemmen op iemand die je kent en waar je vertrouwen in hebt."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Zeker als binnen eigen land geen partij of kandidaat bij je past moet gestemd kunnen worden."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • De Groenen: Eens

  "Dit is een vorm van verdere politieke integratie die de democratie sterker maakt. Wij willen dat er één Europese verkiezing komt voor alle 751 zetels in plaats van 28 nationale verkiezingen met voor Nederland 26 zetels."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Het resultaat van verkiezingen draait om de inwoners te laten representeren door vertegenwoordigers zo dicht mogelijk passend bij hun wensen. Door het huidige systeem van nationale verkiezingen voor het Europees Parlement krijg je een beperking van welke minderheden en ideologiën verkiesbaar zijn. Een pan-Europese stem kan leiden tot eenwording. Terwijl arbeidsmigranten op basis van het Verdrag van Schengen verbonden kunnen blijven met vertegenwoordiging van de regio waar ze vandaan komen."

 • Volt: Geen van beide

  "Het is raar dat je bij de Europese verkiezingen niet op Europese partijen kunt stemmen. Alsof je als Rotterdammer bij de Tweede Kamerverkiezingen alleen op Rotterdamse partijen kunt stemmen. Een echte Europese democratie kan alleen bestaan met echte Europese partijen. Volt is de eerste Europese partij, maar er moeten er meer komen. Ook is het belangrijk dat er mensen in het parlement zitten, uit alle regio’s."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Belasting Extra belangrijk

Er moet een belasting op de handel in aandelen komen.

 • Uw mening:
 • D66: Geen van beide

  "D66 wil dat opbrengsten van het enkel bezitten van aandelen zwaarder wordt belast en dat het wegsluizen van die winst naar offshore-bankrekeningen wordt tegengegaan. Het eenvoudigweg belasten van de handel in aandelen maakt geen onderdeel uit van die voornemens, maar D66 heeft geen principiële bezwaren hierbij."

 • CDA: Oneens

  "Belasting is een zaak van de lidstaten, niet van de EU. De focus moet liggen op de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking door grote bedrijven."

 • PVV: Eens

  "De PVV is voor maar het is een nationale aangelegenheid. "

 • VVD: Geen van beide

  "De VVD vindt dat de winst uit aandelen eerlijk belast moet worden. De VVD is echter geen voorstander van Europese belastingen."

 • SP: Eens

  "We gaan belastingconcurrentie binnen de EU tegen door met alle lidstaten een minimumtarief en een minimumgrondslag voor de vennootschapsbelasting af te spreken. Zo keren we de race naar beneden en laten we lidstaten niet meer concurreren op belastingen, om de gunsten van een multinational. Lidstaten die multinationals en miljonairs in de watten leggen en kapitaalbezitters en rijken gebruik laten maken van handige belastingconstructies, dienen daar een einde aan te maken."

 • PvdA: Eens

  "Als de koffiezaak op de hoek netjes belasting betaalt, dan moet Starbucks dat ook. Om te zorgen dat je op een betaalbaar huis, een goede leraar en liefdevolle zorg kunt rekenen, moeten multinationals en beleggers net als ieder ander een bijdrage leveren en belasting betalen. "

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "ChristenUnie en SGP vinden dat lidstaten zelf verantwoordelijk moeten blijven voor hun fiscale beleid. We willen wel dat de financiele markten de echte economie en de gewone burgers dienen. Er kunnen dus wel Europese afspraken komen om de uitwassen van de financiele markten aan te pakken."

 • GroenLinks: Eens

  "De EU moet ervoor zorgen dat de financiële markten dienstbaar zijn aan een duurzame economie. Daarom moet de EU een belasting op financiële transacties invoeren, die speculatieve handel tegengaat en geduldig beleggen stimuleert."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "We willen de bonuscultuur, speculatieve handel en andere uitwassen in de bankenwereld aanpakken. Een belasting op financiele transacties (bankentax) is daar een middel voor. We willen dat landen samen afspraken maken over een bankentax en deze vervolgens zelf gaan heffen. De EU heft wat ons betreft geen belasting."

 • 50 PLUS: Eens

  "Omdat wij steeds meer afhankelijk worden van girale banksystemen. De ervaring heeft geleerd dat als het fout gaat de belastingbetaler de banken moet redden. Al;s het goed gaat met banken worden enorme winsten gemaakt die worden betaald aan de aandeelhouders en management. 50PLUS vindt het logisch dat er belasting wordt geheven op deze winsten om een buffer aan te kunnen leggen bij de overheid voor slechtere tijden. Overigens moet iedereen die winst maakt belasting betalen, dus waarom banken niet"

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Er wordt al teveel belasting geheven."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, ook op het gebied van vermogen. Hiermee zal de vermogensongelijkheid in ons land verminderen. DENK is daarom: vóór een vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement, zodat het systeem eerlijker wordt"

 • De Groenen: Oneens

  "We willen schadelijke activiteiten belasten en volgens ons is bij de handel in aandelen daar geen sprake van."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Op de handel van goederen en diensten wordt er al belasting (BTW) geheven. Belasting dringt de korte termijn speculatie terug en daarmee de grillen van de economische markten."

 • Volt: Eens

  "Volt wil Europese belasting op financiële transacties om groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Voor aandelen wil Volt een belasting van 0,021%."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Ontwikkelingshulp Extra belangrijk

Er moet meer geld naar hulp aan arme landen buiten de EU.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "D66 is groot voorstander van ontwikkelingshulp. Het is solidair en op de lange termijn plukken ook wij de vruchten van de ontwikkeling van achtergebleven gebieden."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA wil helpen bij de ontwikkeling van andere landen, maar niet door meer geld te geven. Wel moet hulp beter gecoördineerd worden, en gecombineerd worden met investeringen en handel. Daarbij geldt dat landen die de EU helpen om migratie naar de EU te beperken, meer worden geholpen."

 • PVV: Oneens

  "De EU moet stoppen met het weggeven van miljarden aan Nederlandse Euro's aan andere landen. Nederlanders moeten op 1 en ons geld moet aan hen worden besteed."

 • VVD: Oneens

  "De EU doet al heel veel aan ontwikkelingssamenwerking."

 • SP: Eens

  "Multinationals roven velen malen meer uit arme landen, dan dat er ontwikkelingshulp naar toe gaat. Daarom beginnen wij met niet langer toe te staan dat bedrijven landen plunderen van zowel grondstoffen als toegevoegde waarde via arbeid. Oneerlijke handelsverdragen tussen de EU en ontwikkelingslanden moeten worden teruggedraaid. Ontwikkelingshulp doen wij samen met andere landen in de EU als dat aantoonbare meerwaarde heeft."

 • PvdA: Eens

  "Je veilig en geborgen voelen is moeilijk als de wereld om ons heen onzeker is. We leven in een wereld waar kwetsbare mensen het hardst geraakt worden door ongelijkheid, klimaatverandering en conflict. Daarom moeten wij binnen en buiten de EU investeren in de ontwikkeling van arme gebieden. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "ChristenUnie en SGP willen dat alle rijke landen ten minste 0,7 procent van hun Bnp aan ontwikkelingssamenwerking besteden. Nederland doet dit al. De meeste EU-landen halen dit niet. Slimme investeringen dragen bij aan een beter leven en meer kansen voor mensen in ontwikkelingslanden."

 • GroenLinks: Eens

  "In vijftien jaar tijd is wereldwijd de extreme armoede gehalveerd. Ontwikkelingssamenwerking heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. De Europese Unie, wereldwijd de grootste donor, heeft hier substantieel aan bijgedragen. Maar zolang extreme armoede niet is uitgebannen, zetten wij die inspanning de komende jaren verder door. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil dat de lidstaten van de EU ernaar streven om één procent van het bruto binnenlands product te besteden aan ontwikkelingshulp. Deze gelden mogen niet gebonden zijn aan het afnemen van bepaalde goederen of diensten. Maar er dient wel streng toezicht te zijn op de besteding van de middelen, gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en uitsluiting van van corruptie"

 • 50 PLUS: Oneens

  "Arme landen helpen met goederen en diensten wordt door 50PLUS gesteund maar wij zijn tegen geld sturen dat via corrupte politici weer in Zwitserland terecht komt. De EU zou economische ontwikkeling moet steunen in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Als er welvaart komt is er minder reden om te vluchten. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "JEZUS LEEFT is voor praktische hulp."

 • DENK: Eens

  "Wereldwijd is de EU de grootste donor, en zolang er nog steeds extreme armoede bestaat, dienen we de strijd voort te zetten. De Europese Unie dient zich sterk te maken voor een substantieel sociaaleconomische transformatie van arme landen buiten de EU. Er dient een doelgericht Europees stabilisatieplan te komen. "

 • De Groenen: Eens

  "We willen een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking naar 1% van het bnp."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De huidige vorm van ontwikkelingshulp is contraproductief. De EU moet hier geen verantwoordelijkheid over worden gegeven. "

 • vandeRegio & Piratenpartij: Geen van beide

  "Ontwikkelingshulp is een middel om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld om de noodzakelijke wens het arme land te ontvluchten terug te brengen, waarmee de levensstandaard "daar" wordt verbeterd. Iedere bijsturing hierin moet qua effectiviteit en mensenrechten worden afgewogen. De EU heeft de morele verplichting om de mensenrechtensituatie in de gehele wereld te verbeteren en te garanderen."

 • Volt: Geen van beide

  "Volt wil het bedrag hetzelfde houden (0,7% van ons BNP). Volt wil vooral de manier waarop we dat doen veranderen. Europa moet het samen doen en niet ieder land afzonderlijk. Dan heeft hetzelfde geld meer impact. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Justitie Extra belangrijk

Het Europese Openbaar Ministerie moet een rol krijgen bij de vervolging van grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "Criminaliteit is grensoverschrijdend en onmacht om dat aan te pakken is een onacceptabel handicap voor onze criminaliteitsbestrijders."

 • CDA: Oneens

  "Europol, Interpol en de autoriteiten in de lidstaten moeten samenwerken in onderzoekteams om zware drugscriminaliteit te bestrijden. Het Europees OM heeft hier echter niets mee te maken."

 • PVV: Oneens

  "Vrijwillige samenwerking tussen landen op het gebied van veiligheid is prima maar we moeten voorkomen dat we nog verder een Europese superstaat worden ingedommeld. "

 • VVD: Geen van beide

  "Nederland gaat zelf over de vervolging van criminelen. Het Europees Openbaar Ministerie kan een ondersteunende rol krijgen bij grensoverschrijdende drugscriminaliteit, bijvoorbeeld in het kader van informatieuitwisseling."

 • SP: Oneens

  "De SP wil dat Nederland uit het Europees Openbaar Ministerie (EOM) stapt. Het EOM is immers een verdere stap in de richting van de ontmanteling van de nationale soevereiniteit op justitiegebied. Verdere uitbrei­ding van de bevoegdheden van het EOM wijzen we af. "

 • PvdA: Eens

  "Grensoverschrijdende criminaliteit moet keihard worden aangepakt. Het Europees Openbaar Ministerie kan daar een belangrijke rol in spelen. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP zijn geen voorstander van verdere uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM bemoeit zich nu alleen met zaken die Europese financieel belangen aangaan, namelijk fraude met EU-fondsen en grote Btw-fraude. Dit hoeft niet verder uitgebreid. Lidstaten moeten zelf zeggenschap houden over hun nationale Openbare Ministeries."

 • GroenLinks: Eens

  "Het takenpakket van het Europees Openbaar Ministerie moet uitgebreid worden met andere zware, grensoverschrijdende delicten, zoals terrorisme. Dit moet gepaard gaan met stevig rechterlijk en parlementair toezicht en het verder harmoniseren van de rechten van verdachten."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Wij zijn geen voorstander van een Europees Openbaar Ministerie. Landen moeten zelf hun strafrecht kunnen bepalen en bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een liberaler drugsbeleid."

 • 50 PLUS: Eens

  "Door de gewenste open grenzen is het voor drugscriminelen erg gemakkelijk geworden om daar misbruik van de maken. Het Europees Openbaar Ministerie moet de nationale openbaar ministeries coördineren waardoor alle lidstaten één front vormen tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Om de drugscriminaliteit te verminderen zou Cannabis in heel de EU moeten worden gelegaliseerd. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "(Drugs)criminaliteit dient op alle manieren te worden bestreden."

 • DENK: Eens

  "Inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten nauwer gaan samen werken. Wij zijn voor een Unie die haar burgers beschermt tegen grensoverschrijdende criminaliteit."

 • De Groenen: Oneens

  "Wij willen een beperkt mandaat voor het Europese OM met de focus op zuiver Europese zaken zoals fraude met EU-subsidies. We zien geen toegevoegde waarde bij bestrijding van drugscriminaliteit, maar vrezen wel een toename van de bureaucratie. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Criminaliteit stopt niet bij de open grenzen. De vervolging moet adequaat blijven en daar is een rol weggelegd op Europees niveau. Wel is het een voorwaarde om de Nederlandse liberale benadering tot softdrugs te kunnen behouden."

 • Volt: Eens

  "Internationale misdaad is beter georganiseerd dan onze internationale handhaving. Daar moeten wij wat aan doen. De nationale politie moet meer samenwerken met de politie uit andere landen. Ook moet de Europese politie, Europol, meer capaciteit krijgen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Landbouw Extra belangrijk

De EU moet het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen toestaan.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "De inzet van biotechnologie om landbouw duurzamer te maken en gewassen weerbaarder te maken, moet beschikbaar blijven in de Europese Unie."

 • CDA: Eens

  "De lidstaten moeten de bevoegdheid houden om zelf te bepalen of zij gmo-teelt toelaten op hun grondgebied. Het CDA wil dat lidstaten uitsluitend gmo-variëteiten mogen toestaan die veilig zijn voor milieu en voedsel. "

 • PVV: Eens

  "De PVV is voor de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde gewassen. De EU heeft zich hier niet mee te bemoeien. Is aan de lidstaten zelf."

 • VVD: Eens

  "De VVD is voorstander van innovaties op gebied van gewassenteelt en nieuwe veredelingstechnieken, en niet door het kruisen van totaal verschillende gewassen."

 • SP: Oneens

  "Producten kunnen binnen de Europese Unie grenzeloos verhandeld worden. Wanneer wij genetisch gemodificeerde gewassen binnen de Europese Unie toestaan kunnen wij niet voorkomen dat deze in onze winkels terecht komen. Wel willen wij ruimte bieden voor wetenschappelijk onderzoek."

 • PvdA: Oneens

  "Je wilt zeker zijn van gezond voedsel. Voedsel dat geproduceerd is met respect voor de natuur. Europa moet boeren stimuleren om aan de slag te gaan met duurzame innovatie en het herstellen van de verbinding tussen landbouw, natuur en maatschappij. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Door nieuwe ICT-technieken en de komst van DNA-modificatiemethoden als CRISPR-Cas is de uit 2001 stammende Europese richtlijn voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO) dringend aan vervanging toe. ChristenUnie en SGP blijven kritisch op GGO. De EU moet zorgen voor een gegarandeerd GGO-vrije keten."

 • GroenLinks: Oneens

  "Wij hanteren het voorzorgsprincipe: wij willen niet het risico lopen dat onze natuur verstoord wordt door genetische modificatie."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn slecht voor de bodem en zorgen voor meer gifgebruik in de landbouw. Ze zijn bovendien een bedreiging voor de biodiversiteit en maken boeren afhankelijk van multinationals als Monsanto/Bayer. De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa. "

 • 50 PLUS: Eens

  "In de natuur veranderen gewassen op een natuurlijke wijze. Om het voedsel probleem in de wereld te kunnen oplossen zijn genetisch gemodificeerd gewassen die tegen bepaalde ongewenste omstandigheden resistent zijn noodzakelijk. Doordat de zeespiegel stijgt komt er steeds meer zoutwater en het zou toch fantastisch zijn indien er zoutwater bestendige gewassen kunnen groeien die wij kunnen eten. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Slecht voor milieu en volksgezondheid."

 • DENK: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • De Groenen: Oneens

  "De Groenen streeft er naar om genetisch gemodificeerde organismen buiten de Europese Unie te houden."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD gelooft dat verdere modernisering van de landbouw uiteindelijk zal leiden tot échte duurzaamheid. Genetische modificatie van gewassen is hier een belangrijk onderdeel van."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Oneens

  "De EU moet de voedselveiligheid en diversiteit waarborgen."

 • Volt: Geen van beide

  "Volt staat positief tegenover onderzoek om gewassen sterker te maken, om te zorgen voor biodiversiteit en voedselkwaliteit. Om de veiligheid van voedsel en consumenten te beschermen, moeten we voorzichtig zijn met wat we toestaan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Begroting Extra belangrijk

EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, moeten altijd worden gestraft.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "De Europese Economische en Monetaire Unie staat met het naleven van de regels. Buitensporige tekorten en overschotten moeten gestraft worden."

 • CDA: Eens

  "Landen die zich niet aan essentiële afspraken houden, brengen de hele EU in gevaar. Het niet bestraffen van dit gedrag leidt tot willekeur, dat kan natuurlijk niet. Daarom willen we, als het echt nodig is, ook landen (tijdelijk) uit de Eurozone kunnen zetten."

 • PVV: Oneens

  "Nederland moet weer baas worden over eigen geld en eigen begroting. Lidstaten horen over hun eigen begrotingen te gaan."

 • VVD: Eens

  "Afspraak is afspraak, ook wanneer het om de begrotingsregels gaat."

 • SP: Oneens

  "Landen gaan over hun eigen begrotingen. Landen moeten de ruimte krijgen om te investeren in hun economie en voor het voeren van sociaal beleid, ook als dat betekent dat tekorten (tijdelijk) oplopen. We moeten in de EU af van het kort­ zichtige geloof dat constante bezuinigingen goed zijn voor de economie. Dat is bewezen onzin en pakt asociaal uit voor grote groepen mensen. "

 • PvdA: Oneens

  "Juist in crisistijd moet de verzorgingsstaat er voor je zijn. Wij willen de begrotingsregels daarom aanpassen: het schuldniveau en níet het begrotingstekort moet leidend zijn. Een land met een lage schuld hoeft dan niet meer te bezuinigen als het tekort een keer boven de 3 procent uitkomt. Dat voorkomt onnodig bezuinigen op het pijnlijke moment van een neergang."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "De afspraken uit het Stabiliteit- en Groeipact (SGP) moeten worden gehandhaafd. Strikte naleving van deze afspraken zijn nodig om de gemeenschappelijke munt overeind te houden en de EMU goed te laten functioneren. In uitzonderlijke omstandigheden moet flexibiliteit nodig zijn als het gaat om het doorvoeren van hervormingen."

 • GroenLinks: Oneens

  "De huidige begrotingsregels zijn te complex, te veel gericht op de korte termijn en economisch onverstandig. Hierdoor is er in Europa de afgelopen jaren onnodig hard bezuinigd op de publieke sector. Wij willen nieuwe regels waar alle landen zich aan moeten houden."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Zolang landen de euro als munt gebruiken, en we dus een gezamenlijke monetaire huishouding hebben, is het belangrijk dat ze zich houden aan de afspraken die ze met de andere eurolanden hebben gemaakt. Als de euro landen hindert om democratische beslissingen te nemen over hun begroting, moeten zij de mogelijkheid hebben om de muntunie zonder al teveel problemen te verlaten. Daarom moeten er alternatieven komen voor het huidige Europese monetaire systeem."

 • 50 PLUS: Eens

  "Lidstaten die zich bewust niet aan de begrotingsregels houden moeten altijd worden gestraft omdat zij de monetaire balans kunnen verstoren en daarmee andere landen die zich wel aan de afspraken houden, enorm kunnen schaden. Ook de burgers met spaargeld of een pensioen kunnen dan de dupe worden en dat wil 50PLUS zeker niet. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "Hun EU-lidmaatschap moet worden opgezegd."

 • DENK: Oneens

  "De Europese Unie kan niet functioneren zonder duidelijke afspraken over begrotingsregels en economisch beleid. Ernstige overtredingen van de afspraken moeten bestraft worden. Maar wij zijn wel voor een beleid waarin wel eerst grondig wordt gekeken naar waarom lid-staten zich niet aan de afspraken hebben gehouden; ook om meer financiële destabilisatie te voorkomen."

 • De Groenen: Oneens

  "Er kunnen gevallen van overmacht zijn waarbij het onredelijk is een straf uit te delen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is tegen een begrotingsunie en tegen een Europese sanctiemacht. Echter, zolang Nederland onderdeel hiervan is moeten deelnemende landen zich aan de begrotingsregels houden. Nederlandse belastingbetalers horen niet op te draaien voor Zuid-Europese wanbetalers."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Geen van beide

  "De begrotingsregels zijn opgesteld met een doel, die passend moet worden nageleefd. Straffen zal altijd een financieel aspect hebben en dat zal vervolgens het moeilijker maken om bij de volgende begroting wel aan de begrotingsregels te voldoen. Wel moet ieder land gelijkwaardig omspringen met de richtlijnen; Frankrijk en Duitsland hebben geen recht op een privilege."

 • Volt: Geen van beide

  "Volt vindt dat ieder land zich aan de afspraken moet houden. Landen moeten gestraft worden als ze de afspraken niet nakomen, want afspraak is afspraak. Maar in tijden van crisis moeten er uitzonderingen mogelijk zijn. Dan is hard straffen niet altijd de beste oplossing. Volt wil daarom nieuwe, betere afspraken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Defensie Extra belangrijk

Er moet een gemeenschappelijk Europees leger komen.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "De EU moet in staat zijn om de buitengrenzen te beschermen en de eigen regio veilig te houden. Door versnippering over 28 krijgsmachten, heeft de EU die capaciteit te weinig. Tegenover grote gezamenlijke uitgaven, staat relatief weinig slagkracht."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA wil meer samenwerking op materieel en mankracht, maar geen Europees leger. Het besluit om Nederlandse soldaten uit te zenden blijft altijd een taak voor de Nederlandse regering en de Tweede Kamer. Wel moet er een structuur komen die het mogelijk maakt om dreigingen sneller te analyseren, en sneller tot actie over te gaan."

 • PVV: Oneens

  "Vrijwillige samenwerking tussen landen op het gebied van veiligheid is prima maar we moeten voorkomen dat we nog verder een Europese superstaat worden ingedommeld. Dus geen Europees leger."

 • VVD: Oneens

  "Het is goed als gelijkgestemde Europese landen samenwerken, zoals Nederland dat nu doet met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar het uitzenden van Nederlandse militairen moet altijd een soevereine, Nederlandse bevoegdheid blijven, en niet een Brusselse."

 • SP: Oneens

  "Zeker in tijden van gevaarlijk oplopende geopolitieke conflicten, hoort de EU zich tot het uiterste in te zetten voor behoud van vrede en veiligheid. Militarisering van de EU, door het versterken van de Europese oorlogsindustrie en het tot stand brengen van een Europees leger, is daarmee in strijd en wijzen we af. Nationale democratieën dienen te allen tijde exclusief over hun eigen defensie te gaan, waar het leger onder eigen nationale democratische controle staat."

 • PvdA: Oneens

  "Defensie is een onmisbare schakel om onze vrede, vrijheid en veiligheid te kunnen behouden. Wij willen dat landen in Europa beter gaan samenwerken op het gebied van defensie, maar voor die betere samenwerking is geen gemeenschappelijk leger nodig. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Een EU-commandostructuur is onwenselijk. Er komt geen EU-leger of troepenmacht; nationale overheden blijven verantwoordelijk voor de inzet van de ‘zwaardmacht’. Dat geldt ook voor bi- of trilaterale defensiesamenwerking. Op vrijwillige basis kunnen Europese lidstaten intensief samenwerken bij bijvoorbeeld de ontwikkeling en aanschaf van defensiesystemen en -materialen. De NAVO blijft het belangrijkste verband dat onze vrede en veiligheid garandeert."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil verregaande samenwerking en specialisatie van de legers van EU-landen. Deze specialisatie is mogelijk door intensieve en meer geïntegreerde regionale samenwerking, zoals Nederland nu bijvoorbeeld al doet met Duitsland en België. Dit scheelt in de kosten en vergroot de gezamenlijke capaciteit van de EU. Het laatste woord over de inzet van troepen blijft wat GroenLinks betreft bij de nationale parlementen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren is tegen de vorming van een gemeenschappelijk Europees leger. We willen dat Nederland en niet Brussel gaat over de inzet van onze militairen. "

 • 50 PLUS: Oneens

  "Geen Europees leger dat door de EU wordt aangestuurd, maar een Europees leger dat bestaat uit een verregaande samenwerking tussen de diverse nationale legers om samen als één leger Europa te kunnen verdedigen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "JEZUS LEEFT is tegen een leger."

 • DENK: Eens

  "De wereld is haar morele leiderschap verloren. De internationale gemeenschap vertrouwt de morele leiderschap van de VS niet meer. De EU moet zich inzetten op het opbouwen van democratische rechtsstaten en niet het afbreken ervan. Daarom is het van belang dat er een snel inzetbaar en transparant Europees leger komt. Wel onder de voorwaarde dat dit transparant gebeurt. "

 • De Groenen: Oneens

  "De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen de regering het oppergezag over de krijgsmacht te laten delen met andere landen of over te dragen aan een supranationale organisatie."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Om het EU project door te duwen en de eigen macht te vergroten, bepleiten Europese functionarissen de vorming van een ‘EU-leger’. In de hoop dat dit de eenheid dan wel zal afdwingen. Zo’n leger zal echter in eenzelfde fiasco uitmonden als de euro en de open grenzen. Waar onvoldoende culturele en maatschappelijke cohesie is, werkt politieke centralisatie immers averechts. FVD zal nooit instemmen met de vorming van een EU leger."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Oneens

  "De schaalgrootte van de huidige samenwerkingen is meer dan voldoende om de verdedigende taken van een leger uit te oefenen. Een eigen Europees leger brengt ook met zich mee dat er buitenlandse interventies worden overwogen en in dat deel van de buitenlandse politiek moeten we als de Europese Unie een zo pacifistische uitgangspositie innemen."

 • Volt: Eens

  "Volt wil dat er uiteindelijk een Europees leger komt. Samenwerken is niet alleen veel goedkoper, maar maakt Europa ook veiliger. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Vliegtaks Extra belangrijk

In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "De trein wordt nu zwaarder belast dan het vliegtuig. Dat is een scheve verhouding die hersteld moet worden. Vliegen op met name de korte afstanden binnen Europa is vervuilend. Voor die afstanden moet de trein aantrekkelijker worden."

 • CDA: Eens

  "Europa moet zich op mondiaal niveau inspannen om de uitstoot van CO2 door de luchtvaart te verminderen. Een belasting op vliegtickets in alle Europese landen is een van de maatregelen waarmee Europa kan bijdragen aan een duurzame wereld."

 • PVV: Oneens

  "PVV is tegen deze onzinnige klimaatmaatregel. Geen belastingverhogingen maar juist belastingverlagingen voor burgers is nu nodig. Verder moet de EU zich niet bemoeien met belastingen. "

 • VVD: Eens

  "Ook de luchtvaart moet eerlijk meebetalen. Als landen daarbij gezamenlijk kiezen voor een vliegtaks kan dat helpen. Een verplichting is echter nog een stap verder."

 • SP: Oneens

  "Vliegen is vaak goedkoper dan reizen met de trein. Dat moet andersom. Dat doen wij niet door een belasting op vliegtickets, maar door belasting op kerosine. Net als dat op andere brandstoffen het geval is. Daarnaast zijn vliegtickets bij prijsvechters nu zeer goedkoop vanwege slechte arbeidsomstandigheden van cabinepersoneel, dat vinden wij onacceptabel. "

 • PvdA: Eens

  "We willen zeker zijn dat de generaties na ons kunnen leven op een mooie en schone planeet. Daarvoor is het nodig dat de vervuiler betaalt. Vliegen is nu vrijwel onbelast, maar voor een schone toekomst is het nodig dat treinreizen goedkoper en vliegen duurder gaat worden. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "ChristenUnie en SGP willen dat de lidstaten Europese afspraken maken over Btw op vliegtickets en accijns op kerosine. De heffing daarvan is en blijft echter de verantwoordelijkheid van lidstaten."

 • GroenLinks: Eens

  "Vliegverkeer moet hetzelfde belast worden als andere producten: net als op treinkaartjes moet er btw komen op vliegtickets."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "We willen dat de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk stimuleert. Internationale treinverbindingen moeten goedkoper, sneller en comfortabeler worden dan vliegreizen: en daarmee een aantrekkelijkere keuze dan het vliegtuig. "

 • 50 PLUS: Eens

  "Elke lidstaat moet op een vliegticket binnen de EU tenminste €5 treetax (boombelasting ter compensatie van de Co2 uitstoot) innen als belasting. Een vanuit Europa voorgeschreven belasting om voor elke treetax in de EU een boom te planten die de C02 uitstoot helpt te verminderen. Omdat 50PLUS het belangrijk vindt dat elke lidstaat soeverein blijft voor het innen van belastingen moet de lidstaat de vliegbelasting innen omdat de overlast voor de bewoners in de omgeving ook het grootst is.."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Er wordt landelijk al teveel belasting geheven."

 • DENK: Oneens

  "Een Europese vliegtaks of een CO2-heffing taks op vliegen moet wegblijven, boven op het ETS-stelsel dat er al is. DENK ziet meer in het verduurzamen van de luchtvaart zelf, zoals de doorontwikkeling van bio-kerosine en synthetische kerosine. Er komt daarom steun aan een uitbreiding van het Clean Sky programma, dat zich inzet voor de vergroening van de luchtvaart."

 • De Groenen: Eens

  "De Groenen voert een belasting in op kerosine en heffen btw op vliegtickets. De vraag naar vliegreizen zal afnemen en treinen kunnen over grotere afstanden concurreren met het vliegtuig."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is tegen een belasting op vliegtickets, en al helemaal als dat door de EU wordt opgelegd. Mensen gaan er niet minder door vliegen, en het heeft geen enkel effect op het klimaat. Dit is een ordinaire belastingheffing."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Het uitgangspunt vandeRegio is dat er aanzienlijk minder gevlogen moet worden en dat we voor de eerste 750km van een reis een duurzamer alternatief moeten bieden. Dus investeren in een goed Europees treinnetwerk. Deze belasting is ook nodig wanneer landen het klimaatakkoord van Parijs serieus willen nemen."

 • Volt: Eens

  "Vliegen is slecht voor het klimaat. Daarom wil Volt een goed en snel netwerk voor de trein in heel Europa en de vliegmaatschappijen aansporen om duurzamer te worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Terrorisme Extra belangrijk

De EU moet een gemeenschappelijke database opzetten met gegevens over personen die van terrorisme worden verdacht.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "D66 is voor echte Europese criminaliteits- en terreurbestrijding, vergelijkbaar met een Europese FBI. Die moet zelf databases van verdachten kunnen aanhouden. Niet zelden schort het aan uitwisseling van gegevens en beschikbaarheid van gegevens op Europees niveau."

 • CDA: Eens

  "In de strijd tegen terreur moeten lidstaten gegevens over geradicaliseerde personen met elkaar kunnen uitwisselen in een Europese database. Het mag niet meer voorkomen dat mensen die in de ene lidstaat bekend staan als geradicaliseerd, van de radar kunnen verdwijnen door simpelweg naar een andere lidstaat te gaan."

 • PVV: Eens

  "De EU heeft met haar opengrenzenbeleid Europa onveiliger gemaakt. Meer EU is dus niet de oplossing. Vrijwillige samenwerking tussen landen op het gebeid van veiligheid en de aanpak van terrorisme is prima. Een gemeenschappelijke database kan daarbij helpen. "

 • VVD: Eens

  "Terroristen bewegen door Europa. Ze kopen wapens in het ene land, rijden over de grens, en plegen een aanslag in een ander land. Door informatie-uitwisseling en slimme analyses kunnen terroristen worden opgepakt en aanslagen voorkomen."

 • SP: Eens

  "Terroristen en criminelen laten zich niet door binnengrenzen tegenhouden. Daarom moeten veiligheidsdiensten samenwerken om de pakkans te vergroten."

 • PvdA: Eens

  "Terroristen houden zich niet aan landsgrenzen. Om terrorisme aan te pakken moet er zo goed mogelijk Europees worden samengewerkt."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "ChristenUnie en SGP zijn een voorstander van een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit/terrorisme. Natuurlijk moeten er wel strenge regels bij over de bescherming van de gegevens, over wie in de database mag kijken en hoe lang gegevens bewaard mogen worden."

 • GroenLinks: Eens

  "Terroristen en andere criminelen hebben geen boodschap aan landsgrenzen. Dat vereist betere Europese samenwerking. Het gericht delen van informatie van verdachten is hier onderdeel van."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Nederland moet zelf controle houden over persoonsgegevens en een afweging maken tussen privacy- en veiligheidsbelangen, voordat we gegevens met andere landen delen. We zijn tegen grootschalige en geautomatiseerde verspreiding van persoonsgegevens. "

 • 50 PLUS: Eens

  "Veiligheid en vrijheid is ons grootste goed. Als die worden bedreigd moeten we alles doen om die te kunnen garanderen. Europese samenwerking kan daar goed bij helpen."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Terrorisme moet op alle manieren bestreden worden."

 • DENK: Eens

  "Inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten nauwer gaan samen werken. Wij zijn voor een Unie die haar burgers beschermt tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Dit geldt dus ook voor terrorismebestrijding."

 • De Groenen: Oneens

  "Buitenproportionele inbreuk op de privacy van verdachten."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Oneens

  "Tot zover de uitwisseling van gegevens door Europol al niet gebeurd. Het aanleggen van een database heeft verschillende privacy en beheer bezwaren. Verdenkingen kunnen ook onterecht zijn en dan is de registratie schadelijk voor die persoon. Ook zijn er verschillende definities van terrorisme vanuit de prioriteiten van diverse regeringen, waardoor die verdenking gebruikt wordt om specifiek activisme te bestrijden evenals de bevolking te blijven vangen in angst."

 • Volt: Eens

  "Internationale misdaad is beter georganiseerd dan de nationale politie. Daarom moeten we samenwerken. Volt wil informatie uitwisselen binnen Europa. Zodat we grensoverschrijdende misdaad, terrorisme en cyber dreigingen kunnen bestrijden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. CO2 Extra belangrijk

De EU-doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot moeten strikter worden nageleefd.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "Klimaatverandering door CO2-uitstoot is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid van dit moment. Europa heeft de schaal, kennis en middelen om een grote bijdrage te leveren aan het afremmen of zelfs terugdraaien van klimaatverandering."

 • CDA: Eens

  "Afspraak is afspraak. Elke lidstaat heeft de verantwoordelijkheid om zich in te spannen om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Alles wat je daarin Europees doet, is goedkoper en eerlijker dan alleen in Nederland. "

 • PVV: Oneens

  "We moeten af van het onzinnige en onbetaalbare klimaatbeleid in Nederland en ons dus ook niet vanuit de EU klimaatdoelstellingen laten opleggen. "

 • VVD: Eens

  "Het is belangrijk dat de EU-doelstellingen worden nageleefd. Het is aan de EU-lidstaten om elkaar hieraan te houden."

 • SP: Eens

  "We willen dat onze samenleving in 2050 helemaal CO2­neutraal is. Het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs vraagt dat, naast een aangescherpte doelstelling voor de verlaging van de uitstoot van CO2, ook de doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing worden aangescherpt. Een harde voorwaarde voor een rechtvaardig klimaatbeleid is dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Klimaatmaatregelen mogen nooit leiden tot vergroting van sociale ongelijkheid."

 • PvdA: Eens

  "We willen zeker zijn dat de generaties na ons kunnen leven op een mooie en schone planeet. Klimaatverandering tegengaan lukt echter alleen als andere landen meedoen. Daarom moet de EU er streng op toezien dat landen hun beloftes nakomen en de grote vervuilers eerlijk meebetalen."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Een Europees Energiebeleid moet lidstaten ondersteunen bij het behalen van ambitieuze doelen op Europees- en lidstatenniveau. De EU kan veel betekenen bij het fors terugdringen van energieverbruik, onder meer door het stimuleren van innovaties die dat mogelijk maken. Ook moet het verbruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden afgebouwd. ChristenUnie en SGP vinden dat lidstaten vrij moeten zijn om zelf hun eigen duurzame energiebronnen te kiezen en een energiemix samen te stellen."

 • GroenLinks: Eens

  "Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten de huidige doelstellingen voor 2030 worden aangescherpt."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de toekomst van onze planeet. Om de klimaatverandering te stoppen is het noodzakelijk de uitstoot van broeikasgassen vergaand terug te dringen. Wij willen dat in 2030 de Europese uitstoot van broeikasgassen met 65% is verminderd. Uiterlijk in 2040 is de Europese Unie uitstootvrij als gezamenlijke opgave voor de lidstaten."

 • 50 PLUS: Eens

  "CO2 uitstoot is een groot probleem voor de volksgezondheid voor iedereen. Vervuiling stopt niet bij de grens. Voor 50PLUS is milieubeleid een Europese kerntaak. De kaders worden Europees gesteld en de handhaving en naleving moet door de lidstaten worden uitgevoerd. Landen die zich niet houden aan de afspraken moeten voor het Europees Hof van Justitie worden gesleept en hun EU subsidies worden gekort. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Is niet te handhaven."

 • DENK: Eens

  "Er zijn klimaatafspraken gemaakt en die moeten worden nageleefd! De kosten van de energietransitie moeten vooral neergelegd worden waar deze kosten ontstaan. Dit is bij grote bedrijven. De burgers moeten zo veel mogelijk worden ontzien."

 • De Groenen: Eens

  "We leggen drastische beperkingen op aan het gebruik van fossiele brandstof en beëindigen het gebruik op middellange termijn."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De enorme kosten van het klimaatbeleid staan in geen enkele verhouding tot de - nog altijd zeer speculatieve - baten. De EU moet daar niets over te zeggen hebben. Nederland moeten daarom uit het Parijs Akkoord stappen. Dan kan dat geld worden geïnvesteerd in échte duurzame innovatie."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Ambities zijn er om naar te leven, maar dan moet er overheidswege wel een consequenter beleid worden gevoerd. Door de willekeur van keuzes worden nu alle maatregels als onzinnig beschouwd. Je kan geen 750 miljoen euro investeren in aandelen KLM, of luchthaven Lelystad en vervolgens verwachten dat ieder huishouden ruim 30-60 duizend euro investeert om van het gas af te gaan en hun huis te verduurzamen. Terwijl juist de rest van Europa gas gaat stoken omdat het schoner is dan steenkool."

 • Volt: Eens

  "Volt wil een CO2 belasting invoeren in heel Europa. De opbrengsten moeten geïnvesteerd worden in het klimaat en de groene economie. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Mediavrijheid Extra belangrijk

EU-landen die de vrijheid van media schenden moeten financieel worden gestraft.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "De vrijheid van media is een grondrecht. Het handhaven van grondrechten op Europees niveau laat nog altijd te wensen over en financiële sancties tegen lidstaten die grondrechten schenden moet mogelijk zijn."

 • CDA: Eens

  "De EU is gebouwd op Europese waarden. Vrijheid van media is daar een van. Voor landen die Europese waarden schenden moeten er financiële gevolgen zijn, in de vorm van dwangsommen of het stopzetten van subsidies."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is een groot voorstander en verdediger van de persvrijheid maar dit is wel een nationale aangelegenheid waar de EU zich niet mee moet bemoeien."

 • VVD: Eens

  "De vrije pers is onmisbaar in een democratie. Helaas is de persvrijheid ook in Europa niet vanzelfsprekend. Landen die de vrijheid van media schenden moeten worden aangepakt. Ook blijft Nederland zich inspannen om bedreigde journalisten te beschermen."

 • SP: Eens

  "Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn basisrechten. Dit recht moet een vanzelfsprekendheid zijn in alle landen die lid zijn van de Europese Unie."

 • PvdA: Eens

  "Wie onderdeel van de EU wil zijn en Europese subsidies wil ontvangen, dient in woord en daad de Europese waarden uit te dragen. Bij die waarden horen onafhankelijke rechters, een vrije pers en bescherming van je burgerrechten. Landen die zich niet aan die waarden houden moeten daarvoor worden gestraft. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "ChristenUnie en SGP vinden dat de Europese begroting beschermt moet worden tegen lidstaten die de rechtstaat ondermijnen."

 • GroenLinks: Eens

  "In een aantal lidstaten van de Europese Unie staat de rechtsstaat, waaronder de persvrijheid, zwaar onder druk. Als een land de rechten van burgers met voeten blijft treden, zijn sancties een uiterste middel: een land dat de rechtsstaat ondermijnt, mag niet langer Europese subsidies uitdelen."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Europa moet zich inzetten voor vrije pers en wettelijke bronbescherming voor journalisten. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Machtsconcentraties en belangenverstrengeling tussen media en politiek moeten worden bestreden. Landen die zich daaraan niet houden krijgen geen Europese mediasubsidies meer."

 • 50 PLUS: Eens

  "De EU is een samenwerking op grond van menselijke waarden en vrijheden. Persvrijheid is daar een van. Lidstaten hebben zich geconformeerd aan de waarden van de EU om lid te kunnen worden en als ze dan de regels overtreden moeten ze worden gestraft. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "Moeten uit de EU worden gezet."

 • DENK: Eens

  "Kritische, onafhankelijke media is een belangrijk onderdeel van een democratische rechtsstaat. Aantasting van de democratische principes in een lid-staat tast de geloofwaardigheid van de gehele EU aan en gaat dus ook ons aan. Tegelijkertijd moeten we ons van bewust zijn en we moeten ervoor waken dat er veel haatmedia en nepnieuws wordt verspreid om ons te manipuleren. De EU dient dit probleem ook aan te pakken!"

 • De Groenen: Oneens

  "We vinden een politieke sanctie zoals opschorting van het stemrecht van de lidstaat geschikter dan een financiële sanctie."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Het is geen taak van de Europese Unie om te bepalen hoe landen hun medialandschap inrichten."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Maar hiervoor is het wel nodig dat er een onafhankelijke rechter die veroordeling kan doen, op basis van een algemene richtlijn die de vrijheden van de media omschrijft. Een politieke meerderheid kan er voor zorgen dat het ene land wel en de andere niet gestraft wordt — dat is nog meer ondermijnend van de democratische rechtsstaat."

 • Volt: Eens

  "De vrijheid van media is essentieel voor een goed werkende democratie. Volt wil dat deze vrijheden, offline en online, goed beschermd worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Grenscontroles Extra belangrijk

Er moeten weer regelmatig grenscontroles plaatsvinden tussen EU-lidstaten.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "Regelmatige grenscontroles staan haaks op het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten die in Europa grote welvaartsgroei mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast staan controles haaks op de Europese integratie, waar D66 voorstander van is."

 • CDA: Geen van beide

  "Een van de grote voordelen van de EU is het grenzeloze reizen tussen Europese lidstaten. Dat bespaart ontzettend veel geld. Maar grenscontroles op criminaliteit, bijvoorbeeld met camera's, moeten wel toenemen."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. Opzeggen Schengen-verdrag en invoering nationale grenscontroles."

 • VVD: Oneens

  "Niet de grenzen tussen EU-lidstaten, maar de buitengrenzen moeten beter gecontroleerd worden, zodat er in Europa nog vrij verkeer mogelijk is."

 • SP: Oneens

  "Voor het opsporen van criminelen en terroristen zijn effectievere maatregelen denkbaar dan grenscontroles op de Europese binnengrenzen. Zoals een goede samenwerking tussen veiligheidsdiensten en meer capaciteit bij de Nationale Politie."

 • PvdA: Oneens

  "Vrij kunnen reizen en handelen tussen de EU-lidstaten is een groot goed. We willen niet in lange files staan als we deze zomer op vakantie gaan. Uiteraard kunnen er gerichte controles tegen smokkel van mensen en illegale goederen plaatsvinden. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Het Schengengebied van open Europese binnengrenzen brengt veel gemak voor burgers en bedrijven. Dat willen we zo houden. Toch is het soms nodig om tijdelijk opnieuw controles in te voeren aan de Europese binnengrenzen, bijvoorbeeld bij een groot sportevenement, terreurdreiging of ongecontroleerde stromen migranten zoals in 2015. Bij de herziening van de Schengen Grenscode moet de bevoegdheid van lidstaten intact blijven om op eigen initiatief (tijdelijk) grenscontroles uit te voeren."

 • GroenLinks: Oneens

  "De mogelijkheid om vrij te reizen binnen Europa is een belangrijke verworvenheid, die moeten we behouden; niet afbreken."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "We zijn voor vrij reizen binnen de EU, maar lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om tijdelijke grenscontroles te organiseren. Bijvoorbeeld om de malafide hondenhandel aan te pakken of diertransporten te controleren. "

 • 50 PLUS: Eens

  "Het open stellen van de grenzen is een groot goed voor de economie en voor onze vrijheid. Aangezien dit ook ongewenste effecten heeft is het goed om regelmatige controles te houden om criminelen af te schrikken. 50PLUS vindt het nog beter om slimme camera's bij de grenzen te plaatsen die kentekens herkennen en zo criminelen kunnen opsporen. Dan helpt een Europese database voor kentekens ook."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Is goed tegen criminaliteit."

 • DENK: Oneens

  "Wij willen een open en vrij Europa. Het is van belang dat het vrij verkeer van goederen en personen voor alle Europese burgers een tastbare realiteit wordt. Met het wegvallen van de grenzen binnen Europa is juist een aantrekkelijk investerings- en bedrijfsklimaat ontstaan en wordt onze economie gestimuleerd. "

 • De Groenen: Oneens

  "De Groenen houdt onverkort vast aan het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Door de EU is Nederland volkomen weerloos geworden tegen massale immigratie. FVD wil daarom het Schengen-verdrag opzeggen, om indien nodig weer grenscontroles te kunnen invoeren."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Oneens

  "Door het verdrag van Schengen hebben we vrij verkeer van mensen en goederen. Deze vrijheid willen we niet opgeven. Grenscontroles zouden een specifiek doel moeten hebben voordat het te overwegen is."

 • Volt: Oneens

  "We moeten de buitengrenzen van de Europese Unie beter bewaken, maar de grenzen binnen Europa moeten open blijven. Dat is goed voor de welvaart en welzijn van alle Europeanen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Paspoorten Extra belangrijk

De Europese afspraak om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten moet worden geschrapt.

 • Uw mening:
 • D66: Eens

  "Het opnemen van vingerafdrukken is een disproportionele maatregel. Men geeft privacy op, zonder dat bewezen kan worden dat het veiligheidswinst oplevert."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA staat voor een streng en rechtvaardig migratiebeleid, daarbij willen we graag weten wie ons land binnenkomt. Identificatiebewijzen moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn en identiteitsfraude moet moeilijk worden gemaakt. Het toevoegen van vingerafdrukken heeft daarom een toegevoegde waarde die we als optie graag behouden."

 • PVV: Eens

  "Niet de EU maar de lidstaten zelf moeten de positie hebben om al dan niet vingerafdrukken in paspoorten op te nemen."

 • VVD: Oneens

  "Vingerafdrukken op paspoorten kunnen helpen bij de bestrijding van terrorisme, internationale criminaliteit en identiteitsfraude."

 • SP: Eens

  "Het moet een nationale bevoegdheid zijn om te beslissen of vingerafdrukken afgenomen mogen worden. De verplichting bestaat sinds 2009 maar bij grensovergangen zoals luchthavens wordt de vingerafdruk niet gebruikt vanwege de grote foutpercentages (30%). De massale opslag van vingerafdrukken is daarom overbodig en disproportioneel."

 • PvdA: Eens

  "Privacy is een groot goed. Verplichte opname van vingerafdrukken is alleen te verdedigen als hier een duidelijke reden voor is. Die mist volgens ons. Fraude en misbruik kan voldoende worden tegengegaan met minder privacyschendende maatregelen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Uiteraard moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan met persoonsgegevens van mensen, zeker als het gaat om biometrische gegevens zoals een vingerafdruk of irisscan. Maar om fraude met paspoorten tegen te kunnen gaan en de kans te verkleinen dat met een gestolen identiteit misdaden worden begaan, blijven vingerafdrukken essentieel."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks wil dat de Europese afspraak om vingerafdrukken op te nemen in reisdocumenten wordt geschrapt, de verplichte sekseregistratie op Europese identiteitskaarten wordt afgeschaft en er geen Europese database met biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken en gezichtsscans) komt van reizigers die de EU bezoeken."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Europese verplichting om vingerafdrukken op te nemen in het paspoort draagt nauwelijks bij aan het tegengaan van identiteitsfraude en ontneemt burgers tegelijkertijd het recht op privacy. De noodzaak en proportionaliteit van deze verplichting ontbreken en de Partij voor de Dieren wil er dan ook van af."

 • 50 PLUS: Oneens

  "Open grenzen zijn heel goed voor de economie en kunnen wij onze welvaart vergroten. Om de veiligheid te kunnen garanderen moet het zo moeilijk mogelijk worden voor criminelen om een vals paspoort te kunnen gebruiken."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Vingerafdrukken op paspoort gaat de handel erin tegen."

 • DENK: Oneens

  "Hiermee kun je beter criminelen & terroristen opsporen. Mits de privacy wordt gewaarborgd."

 • De Groenen: Oneens

  "Met de vingerafdrukken wordt identiteitsfraude moeilijker."

 • Forum voor Democratie: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • vandeRegio & Piratenpartij: Eens

  "Vingerafdrukken zonder noodzaak verzamelen, verspreiden en delen met derden (zoals de VS) is een onacceptabele inbreuk op onze privacy."

 • Volt: Geen van beide

  "Volt vindt dat er een goede afweging tussen veiligheid en privacy gemaakt moet worden. Er moet eerst een goede afweging van de voor- en nadelen gemaakt worden. Op basis daarvan moeten we in Europa samen een beslissing maken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Nexit Extra belangrijk

Nederland moet uit de Europese Unie stappen.

 • Uw mening:
 • D66: Oneens

  "De Europese Unie is geen voetbalclub of krantenabonnement dat Nederland zomaar kan opzeggen. Het is een legitiem onderdeel van ons politieke bestel en Nederland is op tal van terreinen verweven met de Europese Unie. Dat maakt ons land sterker en welvarender."

 • CDA: Oneens

  "Nederland is een van de landen die het meeste baat heeft bij het EU-lidmaatschap. Uit de EU stappen kost veel geld, veel banen, en levert ons niets op."

 • PVV: Eens

  "Nederland moet weer een onafhankelijk land worden. Baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en onze eigen grenzen. Politieke beslissingen nemen we in Den Haag, niet in Brussel. Daarom moeten we uit de Europese Unie. Voor samenwerking met andere landen is geen politieke unie nodig. Daarom NEXIT."

 • VVD: Oneens

  "Problemen die grensoverschrijdend zijn als terrorisme, migratie en klimaat kunnen we niet als land alleen oplossen maar vragen samenwerking met landen om ons heen. Daarnaast levert samenwerking in de EU Nederland welvaart en banen op, dat zal de VVD nooit op het spel zetten."

 • SP: Oneens

  "Europa is een continent met veel verschillende landen. WIj ontkomen er niet aan om samen te werken op grensoverschrijdende uitdagingen. Zo is de Europese Unie ook ooit ontstaan: als nuchter samenwerkingsproject. Helaas wordt het nu gegijzeld door een Europese elite en hun politiek loopjongens die zich met zaken bemoeien die wij prima zelf kunnen regelen. Daarom moeten wij er niet uitstappen, maar de EU aanpassen."

 • PvdA: Oneens

  "Voor zeker werk, voor een eerlijke verdeling van de welvaart en voor een schone en duurzame toekomst hebben we Europese samenwerking nodig. In ons eentje kunnen we belastingontwijking, oneerlijke concurrentie en klimaatverandering niet oplossen. Voor onze banen, onze welvaart en een eerlijke toekomst hebben we Europa nodig. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "ChristenUnie en SGP zijn absoluut geen voorstander van een Nexit. De EU is verre van perfect, maar heeft ons wel degelijk veel goeds gebracht. Wel moeten er exit-criteria en exit-draaiboeken komen voor grote Europese arrangementen als de eurozone en Schengen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Europese samenwerking is urgenter en noodzakelijker dan ooit. De EU is een economische grootmacht die gezamenlijk het verschil kan maken in de strijd tegen klimaatverandering. Alleen door samen te werken kunnen we de race to the bottom tegengaan en multinationals dwingen om eerlijk belasting te betalen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De PvdD wil een Europese Unie die democratisch en controleerbaar is en waarin de stem van de burger wordt gehoord. We willen dat de EU samen grensoverschrijdende problemen aanpakt zoals klimaatverandering en lucht- en watervervuiling. En opkomt voor de rechten van mensen en dieren. Maar we willen geen Brusselse inmenging in basisvoorzieningen als pensioenen, huisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Internationale samenwerking is belangrijk, autonome besluitvorming in lidstaten eveneens"

 • 50 PLUS: Oneens

  "Europa heeft ons veel welvaart, gezondheid maar vooral vrede en vrijheid gebracht. Soms is men terecht ontevreden over het functioneren van de EU en moet zij de organisatie dusdanig hervormen dat er weer draagvlak ontstaat. 50PLUS wil geen taferelen als bij Brexit, maar een EU die weer gebaseerd is op de menselijke waarden en vrijheden, waar de mensen het belangrijkst zijn."

 • Jezus Leeft: Eens

  "We kunnen onze eigen boontjes wel doppen."

 • DENK: Oneens

  "Europa dient naast ons economisch belang ook de veiligheid van ons land. Door een verenigd Europa zijn wij in staat om landoverschrijdende problematiek het hoofd te bieden, zoals klimaatsverandering en de relatie met landen buiten Europa. De inclusiviteit, veiligheid, buitenlandbeleid, klimaat en welvaart zijn belangrijke zaken die wij met onze bondgenoten binnen Europa kunnen verwezenlijken."

 • De Groenen: Oneens

  "De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de Europese Unie."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en daarom voorstander van een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten."

 • vandeRegio & Piratenpartij: Geen van beide

  "Wij snappen de bezwaren en daar moet de Unie ook aan gaan werken. De vraag die wij stellen is of Nederland zelf wel die problemen het hoofd kan bieden. Is Nederland wel een betere gastheer voor haar inwoners? Uittreding geeft veel onzekerheden zoals we in de Brexit (Artikel-50 procedure) zien. Wel blijft uittreding een ultiem veto-recht die wellicht ooit moet worden gebruikt."

 • Volt: Oneens

  "Volt wil juist een sterke Unie om grote problemen als klimaatverandering goed op te kunnen lossen. Maar we moeten de EU wel veranderen. Zodat de Unie weer voor alle mensen werkt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat